Параграф22 Daily

§22 Новини

ВАП: 88 общински наредби съдържат незаконосъобразни ограничения

Върховна административна прокуратура продължава да упражнява надзор за законност върху дейността на общините в страната във връзка с правилата, определящи реда за управление и разпореждането с имоти, общинска собственост.

Към момента ВАП е установила 88 общински наредби, съдържащи текстове, противоречащи на Конституцията и законите.

В общинските наредби незаконосъобразно са въведени ограничения по отношение на физически и юридически лица, имащи задължения към общината. В редица случаи в наредбите са въведени правила, недопускащи до участие в търг или конкурс кандидати, които са неизправна страна по договор с общината и/или дължат суми на съответната община за данъци, такси или други публични задължения, в противоречие с Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД).

В някои общински наредби е предвидено недопускане до участие в конкурс или търг по реда на наредбите на физически и юридически лица, които са участвали в предходен търг или конкурс, спечелили са го и са се отказали от сключване на договор с общината.

Изготвени са 15 протеста до съответните административни съдилища за отмяна на норми от общинските наредби, незаконосъобразно регламентиращи административни тежести и такси, както и норми съдържащи условия и правила извън рамката на установените със закон, касаещи разпореждането с общински имоти.

Атакуваните текстове противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности" на територията на съответната община.

По повод въведените в наредбите правила за ограничение на кръга от лица, които имат задължение към общината, прокуратурата аргументира протестите си сочейки, че с този режим се облагодетелстват едни заявители, например тези които нямат задължения към общината, дори и само защото не живеят на територията на общината /респ. седалището им е другаде/ за сметка на други. Нещо повече, чрез въвеждане в общинските наредби на такива ограничения за стопанска дейност на „неизправни страни“ на практика се достига до недопустимо положение - едно нарушение да предизвика повече от една неблагоприятни последици – договорната отговорност плюс допълнително изключване от дейност, която е би трябвало да е равнодостъпна за всички лица.

Проверката продължава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във