Параграф22 Daily

§22 Новини

Видинският съд пита Съда на ЕС дали да удовлетвори претенции на КТБ

Министерският съвет одобри българската позиция по Дело С-647/18 на Съда на ЕС, образувано по преюдициално запитване на Окръжен съд - Видин по Дело № 18 от 2018 г. за несъстоятелност на Елит Петрол АД. Страни по него са Корпоративна търговска банка АД (н) и Елит Петрол АД, съобщиха от МС. Участието на българското правителство в производството цели защита на обществения интерес и на националните правни норми, насочени към предотвратяване на увреждането на масата на несъстоятелността и ефективната защита на интересите на кредиторите на банка в производство по несъстоятелност, в т.ч. на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Включването на правителството в съдебното производство ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз. Участието на българското правителство е съобразено с член 23, ал. 2 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз, който предоставя възможност държавите-членки да представят писмени бележки по делата.

Става дума за дело по несъстоятелност на "Елит Петрол" образувано по искане на "Дилингова финансова компания". Въпросната компания иска от съда да обяви в несъстоятелност "Елит Петрол" защото той повече от три години не може да й плати 22 049.24 лева - остатъка от договорено още през ноември 2014 година плащане по договор за цесия. С този договор "Дилингова финансова компания" прехвърля на "Елит Петрол" свое вземане от КТБ за близо 510 хил. лева, срещу което "Елит Петрол" се ангажира да плати на Дилинговата компания 366.48 хил. лева.

С придобитото от дилинговата компания вземане "Елит Петрол" погасява свои задължения - (извършва т.нар. прихващане) към КТБ и освобождава даденото в полза на банката обезпечение. Тъй като "Елит Петрол" не изплаща докрай уговорената цена на "Дилингова финансова компания" по молба на последната на 8 май 2018 г. Видинският съд открива производство по несъстоятелността на "Елит Петрол".

Междувременно синдиците на КТБ вече са атакували законността на извършеното между дилинговата компания и "Елит Петрол" прихващане и са поискали от Видинския съд към несъстоятелността на "Елит Петрол" да бъдат присъединени като кредитори на дружеството и правата на КТБ по освободеното през 2014-а обезпечение да бъдат възстановени.

Точно по това искане на синдиците на КТБ Видинският съд е поискал становището на Съда на ЕС, а той на свой ред е поискал становища от всички страни, имащи отношение към този казус.

Facebook logo
Бъдете с нас и във