Параграф22 Daily

§22 Новини

Върнаха на Работната група проектонаредбата за организацията и реда за извършване проверка на декларациите по реда на ЗПКОНПИ в администрацията на органите на съдебната власт, ВСС, ИВСС и НИП

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 21 гласа „за“ върна на Работната група проекта на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в администрацията на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието.

По време на проведеното обсъждане по предложения проект на Наредбата членовете на ВСС изказаха съображения и аргументи за прецизиране на разпоредбите по отношение спорните моменти свързани със степента на законовата делегация, определяне на органа по установяване истинността на данните в подадените декларации и наличието на конфликт на интереси, реда и обхвата на проверките на декларациите, както и разпоредбите в Глава четвърта – Административнонаказателни разпоредби.

Проектът на Наредбата е изработен от Работна група, създадена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/22.03.2018 г. в състава на която участват представители на Съвета, главните секретари на ВКС, ВАС, ПРБ и НИП, както и представители на ИВСС, и съсловните организации на съдебните служители.

Изготвеният проект, ведно с подробни мотиви и формуляр за извършена частична предварителна оценка на въздействието, и финансовата обосновка бяха публикуване на интернет сайта на ВСС на 28.06.2018 г. за обществени консултации. В 30-дневния срок постъпиха предложения и коментари по проекта от 16 органа на съдебната власт. Въз основа на възприетите предложения проектът е променен с цел намаляване на административната тежест и синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с разпоредбите на ЗПКОНПИ.

Предвид становище на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от проекта са изключени разпоредбите, създаващи задължение за съдебните служители да подават декларации по чл. 38, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ. Променени са и предвидените в проекта административнонаказателни разпоредби, които са съобразени с Глава петнадесета на ЗПКОНПИ и материалната компетентност на органа по избора или назначаването за установяване на нарушение и налагане на административно наказание.

Facebook logo
Бъдете с нас и във