Параграф22 Daily

§22 Новини

Задължиха административните ръководители на прокуратурата да уведомяват за всяка влязла в сила заповед, с която се обръща внимание на прокурор или следовател

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет указа на административните ръководители на прокуратурите да уведомяват Колегията за всяка влязла в сила заповед, издадена по реда на чл. 327, ал. 1 от ЗСВ чрез изпращане на препис от нея с отбелязване на датата за влизането й в сила, ведно с цялата преписка по издаването й.

Промяната в реда за уведомяване на Колегията за издадените заповеди по чл. 327 ЗСВ се налага от факта, че при оспорване на заповедта Прокурорската колегия не е страна в съдебното производството и не се уведомява за евентуалната ѝ отмяна с решение на съда. Междувременно, издадените по реда на чл. 327 ЗСВ заповеди могат да бъдат взети предвид при кариерното израстване на магистрата, поради което прилагането им към кадровото дело на съответния прокурор или следовател би следвало да се извършва едва след влизането им в сила. Съответната колегия на ВСС не разполага с правомощия да се произнася по законосъобразността на издадената заповед, а решението на колегията, с което приема акта по чл. 327 ЗСВ има констативен характер, не е елемент от фактическия състав на издадената заповед и не влияе върху правните й последици.

Разпоредбата на чл. 327 ЗСВ не предвижда възможност за оспорване на заповедите за обръщане на внимание по съдебен ред, но съдебната практика приема, че те подлежат на контрол за законосъобразност от съда.

Към настоящия момент административните ръководители уведомяват Прокурорската колегия непосредствено след издаване на заповедите за обръщане на внимание на прокурори и следователи, като заповедта, заедно с преписката по издаването й, се разглежда от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“, която ги внася в заседание на Прокурорската колегия. Издадената заповед по чл. 327 ЗСВ се приема за сведение и се прилага към кадровото дело на магистрата, а съответния административен ръководител се уведомява, че в случай на оспорване на заповедта следва да уведоми Прокурорската колегия за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на прокурора или следователя.

Уведомлението и съдебното решение също се внасят от Комисия „Дисциплинарна дейност“ за разглеждане и приемане за сведение от Прокурорската колегия.

Съгласно разпоредбата на чл. 327 от ЗСВ, административният  ръководител може да обръща внимание на съдиите, прокурорите и следователите за допуснатите от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на работата им, за което уведомява съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

Аналогично решение беше взето от Съдийската колегия на ВСС с решение по т. 3 от протокол № 22 от 03.07.2018 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във