Параграф22 Daily

§22 Новини

Запитване до КПКОНПИ за уточняване на задълженията на съдебните служители за деклариране

Пленумът на Висшия съдебен съвет отправя запитване до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по два въпроса:


  • Следва ли служителите в администрацията на съдебната власт, назначени до 22.01.2018 г. включително, да подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗПКОНПИ за 2017 г., в случай че са подали декларация за несъвместимост по чл. 107а, ал. 1 от КТ и декларация за имотно състояние по чл. 107а, ал. 5 КТ за същия календарен период, както и изискуемите редакции по чл. 343а от Закона за изменение и допълнение на ЗСВ, публикуван в Държавен вестник, бр. 49/2018 г.;

  • Или следва да се попълват декларациите по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2  от ЗПКОНПИ по отношение на служителите, назначени преди 2000 г., тъй като образецът на бланката не позволява въвеждането на година на встъпване, предхождаща 2000 г.

Съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от ДРЗ на ЗПКОНПИ, глава пета, осма и петнадесета се прилагат и за служителите в администрацията на съдебната власт. По силата на посоченото препращане и на разпоредбите на чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ, съдебните служители са задължени да подават декларации за несъвместимост и декларация за имущество и интереси, като следва да сторят това най-късно до 8 юни 2018 г. и отразят в тях подлежащите на деклариране обстоятелства, настъпили през 2017 г.

Задълженията за деклариране са обсъдени от ВСС и представители на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на 30.05.2018 г., а информацията е е предоставена на съдилищата в страната.

В отговор на запитване от председателя ВАС, КПКОНПИ писмено е указала, че лица по § 2, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, назначени до 22 януари 2018 г. включително, които са подали декларация за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, съответно по чл. 107а, ал. 1 от КТ, не подават декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. Същото се сочи и по отношение на декларациите за имущество и интереси по чл. 35,  ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, които според изразеното становище не следва да се подават от лицата по § 2, ал. 1, т. 1 от закона, назначени до 22 януари 2018 г. включително, които са подали годишна декларация за имотно състояние за 2017 г. по чл. 29, ал. 2 от Закона за държавния служител, съответно чл. 107а, ал. 5 от КТ.

Членовете на ВСС установиха възникналата неяснота в дадените от КОНПИ указания, включително и предвид последните промени на ЗСВ. Пленумът на ВСС, намери, че са необходими допълнителни уточнения на посочените задължения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във