Параграф22 Daily

§22 Новини

Засилването на оперативното сътрудничество в борбата с тероризма и организираната престъпност и по-доброто управление на миграцията и убежището дискутираха двата стратегически комитета в рамките на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“

На 15 март 2018 г. в София се проведоха паралелни заседания на два стратегически комитета, подпомагащи пряко дейността на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ - Постоянният комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) и Стратегическият комитет за имиграция, граници и убежище (SCIFA).

COSI разгледа добри практики при взаимодействието между правоприлагащите органи и службите за сигурност. Постигнато бе съгласие, че засилването на това сътрудничество е ключова предпоставка за по-ефективна борба с тероризма и организираната престъпност. Обсъдени бяха актуалните тенденции в борбата с организираната престъпност с фокус върху настоящата правна рамка на ЕС за организирана престъпна група.

Разгледани бяха и връзките между хоризонталните и останалите приоритети от  Политическия цикъл на ЕС за борба с тежката и организирана престъпност (2018-2021). Направени бяха конкретни предложения за подобряване на сътрудничеството чрез оптимизиране на обмена на информация.

SCIFA разгледа мерките, които могат да се вземат съвместно на ниво ЕС за по-добро управление на миграционните кризи и справяне с предизвикателни ситуации. Дискусиите се проведоха на основата на опита от последните години и извлечените поуки. Отчетена бе необходимостта от създаване на механизъм за управление на кризи, когато системите за убежище са под натиск, който да позволи по-добрата координация между всички участници, навременен и адекватен на нуждите отговор и споделена отговорност.

Българското председателство ще продължи да търси баланса и правилното решение, което да е приемливо за всички държави членки в отговор на нуждата за създаване на механизъм за управление на кризи.

На 16 март двата комитета заседаваха заедно, като обсъдиха  противодействието на каналджийството на мигранти, по-специално през Западните Балкани. Подчертана бе необходимостта от по-ефективна работа на европейските служители за връзка, разположени в страните от региона. Набелязани бяха конкретни мерки за по-успешно противодействие на документните измами, които улесняват каналджийството. Постигнато бе съгласие за по-силно ангажиране на Западните Балкани в оперативни дейности в рамките на Политическия цикъл на ЕС.

Постоянният комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) е създаден с Договора от Лисабон от 2009 г.  Комитетът се намира на върха в структурата на работните формати към Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, тъй като е единственият орган, създаден директно с Договора от Лисабон, докато останалите са с решение на КОРЕПЕР. COSI наблюдава дейността на няколко работни групи в областта на вътрешната сигурност - РГ „Правоприлагане“, РГ „Обмен на информация и защита на личните данни“ (DAPIX), РГ „Тероризъм“ и други.

Стратегическият комитет по имиграция, граници и убежище (SCIFA) е създаден през 1999 г. с решение на КОРЕПЕР, с оглед подготовка дискусиите на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ по хоризонтални и стратегически въпроси в областта на миграцията, границите и убежището.

В двата комитета участват висши ръководни служители на държавите членки, като и двата комитета отговарят пряко за подготовката на дискусиите в рамките на СПВР.

Facebook logo
Бъдете с нас и във