Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Анатомия на един съдебен скандал

Председателят на САС Даниела Дончева ще чисти името си на широк фронт.

Контраатака на широк фронт срещу корупционните улики на колегата си Милен Василев предприе председателят на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева. Скандалът гръмна миналата седмица, след като Василев закачи в коридора на съда заявление, в което порица Дончева, задето му е  отнела  търговско дело с голям материален интерес, свързано с несъстоятелността на Корпоративна търговска банка. Това станало със заповед на председателката, с която тя разпорежда да бъде преместен  Милен Василев от досегашния  6-и състав в 11-ти състав в търговското отделение на САС. Със същата заповед Даниела Дончева заема мястото на Василев и поема разпределените му вече дела, сред които и въпросният спор с цена на иска 102 млн. лева.

За случая съобщи пръв във Фейсбук съдия Васил Петров от Софийския районен съд. Появиха се даже и снимки на въпросното заявление в социалната мрежа. Според описаната от Милен Василев хронология делото му било разпределено на 26 май и той насрочил първото заседание за 27 септември, но на тази дата Дончева изискала папките. Той все пак успява  да проведе заседанието и отлага делото, тъй като не е готова назначената съдебно-счетоводна експертиза.

След това е издадена  въпросната заповед, която според Василев имала две цели: "1) да се накаже този, който много знае (много плоско от ваша страна); 2) да овладеете делата, на които аз съм бил докладчик измежду които (каква случайност) и въпросното т.д. №2832/2017 г. с предмет иск за 102 млн. лв., към което вече сте проявявали нездрав интерес".

Милен Василев пише още, че за подобно разместване е необходимо решение на общото събрание на апелативните съдии, съгласие на конкретния съдия и спазване на принципа за случайно разпределение на делата.

"При така описаните събития у мен остава силното съмнение, че това е проява на корупция от ваша страна (макар да нямам доказателства за последното. Зарязвате собствения си състав в гражданско отделение с пет висящи дела, зарязвате дори и мястото на бившия заместник-председател Стефан Гроздев в 11-ти състав на Търговско отделение (където също има пет висящи дела на този доклад) и отивате на тежко натоварен състав с поемане на всички висящи дела на редови съдия. Не знаех, че сте толкова работлива. Следователно не желанието за работа е било водещо при преместването ви, а нещо друго", пише още Милен Василев.

Според него единственото логично обяснение за рокадата е свързано с "нездравия интерес" на Дончева към въпросното търговско дело. "Предполагам, че като го приключите, бързо ще се ометете и от този състав и ще отидете  в друг апелативен състав", добавя Василев. И редом със заканата си да сезира Висшия съдебен съвет (ВСС) и съдебния инспекторат настоява за незабавна отмяна на заповедта на Дончева и за свикване на общо събрание на САС, на което случаят да бъде обсъден.

 САС вече оповести своята  позиция -  че Милен Василев е преместен в друг съдебен състав по утвърдени вътрешни правила и е заел мястото в съдебния състав на Стефан Гроздев, който стана член на ВСС. Поради тази причина той нямало как да разглежда делата от стария си състав, а трябвало да поеме тези в новия, което било съобразено със закона. Като председател на съда пък Дончева можела да влиза и като председател на състав по дела във всички отделения при спазване на принципа на случайния подбор, каквато възможност дава Законът за съдебната власт. В добавка беше посочена възможността делото да бъде разгледано публично със съгласието на страните.

Очевидно тезата на Василев е  точно обратната - че в намесата на Даниела Дончева по това дело няма нищо случайно. В нейна защита пък бяха активирани медии, които съзират в конфликта дългата ръка на съдебно-протестърската опозиция. Дончева, която пое председателството на САС през лятото на миналата година след конкурс, в който се сблъска  с колежката си Нели Куцкова, отвърна  със сигнали до новия състав на ВСС, до съдебния инспекторат и до главния прокурор, в които настоява за проверка на изнесените от Милен Василев твърдения. В тях председателката на САС иска да бъдат проверени както действията й като административен ръководител по въпросното дело, така и всички дела в 6-и състав на търговското му отделение.

Същото поиска и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, който назначи комисия и й  възложи  конкретни задачи по случая. Заповедта на Панов включва както проверка на разпределението на конкретното дело, така и практиката за определяне на съдийските състави - включително по делата, в които се включва председателят на съда. В заповедта е посочено, че при извършване на проверката комисията трябва да проведе събеседване със съдиите от САС.

Междувременно стана ясно, че търговският спор е по иск срещу едно от ключовите дружества в орбитата на КТБ - "Евробилд 2003" ЕООД. След погрома над КТБ то беше пререгистрирано в Кюстендил и именно Кюстендилският окръжен съд се произнася по спора на първа инстанция, преди решението му да бъде обжалвано пред САС. Ищецът е софийското "Ню кооп инвест" АД, което твърди, че дългът произтича от сключени с ответника две споразумения от края на 2014 г., обезпечен е изцяло както с договорна ипотека, така и с особен залог.

С обявяване на "Евробилд 2003" в несъстоятелност дългът станал предсрочно изискуем и софийското дружество предявило правата си. Но въпреки че процесуалният представител на ответника признал изцяло многомилионния иск, съдът го отхвърлил поради недоказаност на единните им твърдения. Нещо повече - съдия Татяна Костадинова подозира, че е налице симулативна сделка, въз основа на която се претендира обезпечението на сума, която кредиторът не е предоставил на длъжника.

От решението на съда в Кюстендил става ясно, че ищецът е предявил вземанията си още в производството по несъстоятелност на "Евробилд 2003", но те не са приети от временните синдици Людмила Лозанова и  Боривой Миланов. Основанието за отказа е, че не са приложени всички документи, свързани с  предявените вземания. Кредиторът подава възражение срещу отказа пред Кюстендилския окръжен съд, пред който се води производството по несъстоятелност, но то е оставено без уважение. След като изчерпва тази възможност за доказване на правата си, кредиторът  завежда  дело по общия исков ред.

За да се стигне до споразуменията, "Ню кооп инвест" АД придобива вземания към "Евробилд 2003" чрез поредица от цесии и прихващания, направени след затварянето на банката през юни 2014 година. Като основание за тях е посочен  договор от края на 2013 г. между "Евробилд 2003" и трето дружество, вземането по който е придобито от "Ню кооп инвест" АД чрез договори за цесия. Кюстендилският окръжен съд отказва обаче да приеме, че сумата по този договор е реално платена.

"Независимо че ответното дружество е признало иска, както е  признало и всички твърдения на ищцовата страна, независимо и от становището на синдика, че искът  е доказан и следва да бъде уважен, съдът счита че спорът следва да се разгледа съобразно всички събрани по делото доказателства. Следва да се има предвид също така, че вземанията на ищеца - предмет на настоящия иск, първоначално не са били приети от синдика на ответното дружество, поради което другите кредитори с приети вземания не са имали възможност да възразят срещу него чрез подаването на възражение, което да бъде разгледано от съда по несъстоятелността. Посоченото според настоящия състав на съда не може да бъде преодоляно чрез изразеното от синдика становище за основателност на иска", мотивира се съдия Костадинова. 

С оглед доказателствата по делото тя приема, че искът е недоказан. В споразумението за договора за заем страните уговорили, че парите ще бъдат преведени безкасово по банковата сметка на заемателя. За доказване на безкасово плащане Търговският закон изисква обаче сметката на кредитора да бъде заверена, но такива данни за  нямало. Представени били разпечатка  от разплащателната сметка и преводно нареждане за сумата от 20 000 000 евро, но съдът не приема тези доказателства за достатъчни с добавката, че сумата не е осчетоводена от страните. Нещо повече - съдът приема, че всички цесии и прихващания въз основа на този договор са нищожни, тъй като не са имали реален предмет.

В добавка съдът стига до извода, че договорът за заем е симулативен. Той е подписан от лице, което представлява и двете дружества - заемодател и заемател. Не са предвидени обезпечения, а поредицата цесии са направени в кратък период точно преди да бъде сключено споразумение, по силата на което "Ню кооп инвест" АД придобива правото на вземане срещу "Евробилд 2003". По договора за заем не е извършвано и никакво погасяване на сумата. Изводът на съда е, че още при сключването му ответното дружество не е имало намерение да върне парите.

Очевидно целта на сделката е симулативен кредитор да бъде признат за реален в несъстоятелността на "Евробилд 2003" със съдействието на неговия синдик. Ако това се случи, ще бъдат признати за валидни и направените последващи обезпечения, с което ще бъдат предредени синдиците на КТБ. И понеже тези обезпечения са върху реални и скъпи имоти, а обезпеченията в полза на банката (ако изобщо има такива) са най вероятно върху акции на дружество в несъстоятелност, резултатът е ясен - увреждане масата на несъстоятелността на КТБ.

“Евробилд 2003” ЕООД е една от перлите в активите на КТБ. Строително-инвестиционната компания купуваше активно имоти преди удара срещу банката, а след него започна бързата им  разпродажба. Едноличен собственик на “Евробилд 2003” от март 2015 г. е “Иновейшън Трейд” ЕАД, представлявано и управлявано от главния прокурорски свидетел по делото "КТБ" Бисер Лазов.  

"ДИВАЛ 59" ЕООД е собственост на сръбското "Ботса ДОО", което купи акциите от близкия на Лазов Емил Галов. Именно "ДИВАЛ 59" поиска да започне производство по несъстоятелност срещу “Евробилд 2003”, като бъде обявена първоначална дата  на неплатежоспособност след всички осъществени продажби на имоти. А точно преди молбата за несъстоятелност седалището на "Евробилд 2003" беше преместено от София в родния град на Бисер Лазов - Кюстендил.

Междувременно държавата в лицето на квесторите на КТБ Станислав Лютов и Елена Костадинчев проспа грабежа. Те поискаха  банката да се присъедини в производството по несъстоятелност на "Евробилд 2003" едва в края на януари 2015 г. - в последния момент и благодарение на адвокат, който настоятелното алармираше квесторите да действат. Продадените имоти, сред които 8-етажна сграда на "София прес" на бул. "Цариградско шосе" и централите на ул. "Граф Игнатиев" и пл. "Гарибалди", попаднаха у свързани с Бисер Лазов подставени лица и дружества. 

Съдът по несъстоятелността (отново окръжният в Кюстендил) определи за начална дата на свръхзадълженост на "Евробилд 2003" 30 ноември 2014 г., когато имотите бяха разпродадени, а наложеният запор беше вече безпредметен. По това време задълженията на дружеството към КТБ възлизаха на повече от 92 млн. лв. по 11 договора за кредит. Приетото вземане на банката към "Евробилд 2003" беше обаче намалено с 27 млн. лв. с признаване на прихващане във връзка с развален едностранно договор за подчинен срочен дълг, както и за задължения за наеми. А наред с вземанията на КТБ бяха приети и такива на дружества, управлявани или свързани с Бисер Лазов.

Очевидно целта е делът на банката във вземанията на кредиторите срещу фалираното "Евробилд 2003" да бъде сведен до равнище, което да я елиминира от бъдеща подялба на имотите, ако се стигне до разваляне на сделките за тях. Залог, който обяснява напълно скандала в Софийския апелативен съд около преразпределението на въпросното дело. Остава да си зададем риторичния въпрос - дали вземането на "правилното" решение може да е свързано с корупция?!
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във