Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Без визи за чужденците с български произход

Министерският съвет прие в сряда (20 юни) промените в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ), които се наложиха заради изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 26 октомври 2016 година. Те са за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 година. Промените произтичат и от необходимостта да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване за чужденци от български произход - граждани на трети страни, което ще доведе до повишаване на възможностите за достъп на квалифицирана работна сила на българския пазар на труда. В документа се прецизират и отделни разпоредби, съобразени с констатирани неточности при тяхното практическо прилагане.

В правилника е създаден нов член, в който се пояснява, че при подаване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване  чужденецът следва да представи необходимите документи, съгласно основанието на което кандидатства за получаване право на пребиваване. Предвижда се, че когато чужденец от български произход е влязъл законно на територията на страната ни и не притежава виза за дългосрочно пребиваване, но представя регистриран в Националната агенция по приходите трудов договор с местен работодател, ще може да получи право на пребиваване, без да притежава съответната виза. По този начин чужденецът ще има право да кандидатства за статут на постоянно пребиваващ след заплащане на предвидената такса, но без да преустановява работа и да напуска територията на България  в изпълнение на процедура за получаване на виза. Друго допълнение ще доведе до намаляване на срока за разглеждане на заявленията на чужденци, кандидатстващи за получаване на Разрешение за продължително пребиваване и работа тип "Единно разрешение за пребиваване и работа" - от 14-дневен на 7-дневен.

Прецизира се процедурата, която се прилага за получаване на право на продължително пребиваване спрямо чужденци, осъществяващи търговска дейност в страната по законоустановения ред. Намалява се административната тежест за чужденците от български произход, които кандидатстват за получаване на право на постоянно пребиваване, тъй като няма да им бъдат изисквани доказателства за издръжка. Предвидена е и възможност за ежеседмично явяване на чужденци в структура на МВР, които са освободени от специализирания дом за временно настаняване. Тази промяна ще доведе до създаване на механизъм за контрол на незаконно пребиваващи чужденци, които са извън домовете към дирекция "Миграция".

Facebook logo
Бъдете с нас и във