Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Мораториум до дупка

Държавата се впрегна в последната минута да спасява собствеността си. На 28 ноември бе внесено предложение за удължаване на срока на мораториума върху придобиване по давност на имоти - частна общинска и държавна собственост, който изтича в края на годината.

Да поясним какво представлява придобивната давност. Това е период от време, след изтичането на който всеки, който владее чужд имот, без собственикът да е възразил срещу това, може да го придобие по давност - т.е. да стане негов собственик.

До промените през 1989 г. беше абсолютно забранено  да се придобиват държавни или общински терени или вещи.  През 1996 г. обаче бе направено разграничение между публична и частна собственост. Така забраната за придобиване по давност остана само за публичните имоти - с оглед на защитата на обществения интерес. По отношение на частната си собственост обаче държавата и общините бяха приравнени на всички останали собственици - граждани, фирми, кооперации и други, които участват в гражданския оборот - така, както изисква и конституцията.  

През 2006 г. обаче държавата се усети, че чиновниците й са проспали десет години и не са актували общата собственост. Тогава за първи път бе предложено "спиране" на давностните срокове, докато държавата съумее да си оправи бакиите.

Последваха още три удължавания на този своеобразен мораториум - последният от тях изтича в края на декември 2017 година. Мотивите винаги бяха едни и същи: държавните и общинските имоти не са актувани като такива, защото нямало кадастрални карти, нямало време и физическа възможност чиновниците да обиколят всички кметства и регистри, за да проверяват лично. Устройствените планове също не били готови, и ред още оправдания.

През декември 2016 г. - 20 години след налагането на първия мораториум върху давността, беше приет нарочен план за действие на чиновниците от всички нива. Идеята беше да се предприемат всички необходими мерки, за да се препятства възможността държавни и общински имоти да се придобиват по давност. Той трябваше да бъде изпълнен до края на ноември тази година.

Но  се оказва, че планът не е изпълнен. Отново с дежурните оправдания: на територията на много населени места все още липсвали одобрени кадастрални карти и регистри. И  едва когато те са  готови, кметовете и областните управители щели да  видят за кои имоти липсват документи за собственост, да ги "припознаят" за обществени и да им издадат нужните актове за собственост. Без кадастралните карти, според държавните служители, процесът по издирване и съставяне на актове за собственост на "ничии" имоти е невъзможен.

И така, по предложение на областните управители се стигна до поредното предложение срокът на мораториума отново да бъде удължен - за пети път. На 28 ноември тази година Министерският съвет пусна за обсъждане законопроект за изменение на Закона за собствеността, с който мораториумът да бъде удължен до 2022 година. На всичко отгоре предложението трябва да бъде обсъдено само за 14 дни и прието от депутатите "по спешност" - пак в името на прословутия обществен интерес. Какво пречеше на чиновниците да пуснат проекта през юли или септември обаче никой не обяснява.

Мотивите към проекта звучат повече от познато: "Направените предложения от областните управители за удължаване на регламентирания срок за спиране на придобивната давност по отношение на имотите - държавна и общинска собственост, са продиктувани от необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление. Досегашният срок за спиране на придобивната давност се явява крайно недостатъчен с оглед извършването на допълнителни съпътстващи дейности по прецизното изпълнение на предвидените в плана административни мерки, изискващи допълнителен административен,  финансов и времеви ресурс, с които не разполагат областните и общинските администрации и заинтересованите ведомства. Обективно и непреодолимо към настоящия момент затруднение за предприемане на действия по съставяне на нови актове за държавна или общинска собственост за всички имоти - частна държавна или общинска собственост, е липсата на одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на много населени места. Този проблем е повсеместен. Държавните имоти все още не са защитени и възможността да бъде придобита собственост на трети лица върху тях би засегнало до голяма степен най-вече обществения интерес..."

Дали това ще е последното удължаване на мораторуима - тепърва ще видим. Но нищо чудно през 2022 г. да се поиска поредното удължаване. Още повече, че хората от Агенцията по геодезия, картография и кадастър казват, че цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри се очаква да приключи чак в края на 2023 година. При това под условие: ако се осигурява ритмично нужното финансиране.

Любопитно е обаче какво ще стане, ако някой все пак прати проточилия се 20 години мораториум на Конституционният съд. Защото един друг такъв мораториум - върху сделките с имоти в Студентския град в София, вече беше обявен за противоконституционен. А той пак бе мотивиран с невъзможността на чиновниците да се справят с проверките и актуването на имоти...

Facebook logo
Бъдете с нас и във