Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Неплатените заплати вече пращат фирмите във фалит

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е завела 35 дела за обявяване в несъстоятелност срещу дружества, които не са изплатили заплатите на работниците си. При това само за няколко месеца, откакто инспекцията започна да прилага това свое ново законово правомощие.

В същото време обаче  ГИТ признава, че жалбите и сигналите от служители, с които се настоява да бъде предприета такава мярка срещу некоректните им работодатели, са в пъти повече. Но не във всички случаи инспекцията може да се намеси.

Да припомним, че промените в уредбата по несъстоятелността в Търговския закон (ТЗ), които дадоха възможност на ГИТ да иска фалит за неплатени заплати, бяха приети по инициатива на омбудсмана Мая Манолова в края на миналата година  и влязоха в сила от април 2018-а. Според новия текст в ТЗ търговец, който не е в състояние да плати изискуемо задължение за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите, което не е изпълнено повече от два месеца, се приема за неплатежоспособен. И в този случай по искова молба, подадена от агенция "Главна инспекция по труда", съдът може да открие срещу него производство по несъстоятелност - стига  затрудненията на фирмата наистина да се окажат трайни и на практика необратими.

Бързата справка в публичните регистри показва, че от заведените от ГИТ 35 дела за несъстоятелност една част са все още без движение, защото молбите са подадени твърде скоро. Други са насрочени за разглеждане през есента, след края на съдебната ваканция. И много малко - почти единични са случаите, в които вече има произнасяне на съда.

Едно от първите съдебни производства, заведени по молба на ГИТ, по което има съдебно решение поне на първа инстанция, е срещу "Българска лозарска компания" ЕООД - дружество, което според Търговския регистър се занимава с отглеждане на лозя и с производство и търговия с вино.

Неизплащането на заплатите в компанията става повод ГИТ да заведе иск срещу нея. И на 26.07.2018 година Софийският градски съд едновременно обявява неплатежоспособността на дружеството с начална дата от декември 2016 г., открива срещу него производство по несъстоятелност, налага възбрана и запор върху имуществото му, постановява прекратяване на дейността и ... спира производството, защото не са внесени пари за разноските по него. Ако в едногодишен срок никой от кредиторите не внесе нужните средства - делото ще бъде прекратено, а компанията - заличена от регистъра.

Съдът е приел, че исковата молба на Инспекцията по труда е допустима. Установил е и че е налице условието на закона, за да започне такова производство: дължими и неплатени повече от два месеца задължения за трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца. "От представените от молителя справки от НАП относно актуалното състояние на действащите договори, по които работодател е дружеството (които справки имат характер на официални свидетелстващи документи и имат обвързваща съда доказателствена сила), се установява, че при ответника по щат са регистрирани 12 работници и служители по трудов договор за периода ноември 2017- април 2018 година. От вътрешните правила на ответника се установява, че заплащането на труда е ежемесечно - на 25-о число от месеца, за който е дължимо възнаграждението. От представените от молителя справки - извлечения от счетоводството на ответника, се установява и че за периода м. 12.2017 г. - м. 02.2018 г. включително  на нито едно от заетите по трудово правоотноошение лица не е изплащано трудово възнаграждение. Тоест  вземанията са изискуеми. Включително и към момента на устните състезания не са представени доказателства за заплащането им в двумесечен срок или въобще...", пише съдът в решението си.

По делото е назначена и икономическа експертиза, от която става ясно и друго: че търговецът дължи пари на НАП, на контрагенти, че има много вземания и малко приходи, с две думи: че състоянието му не е добро. Дотолкова недобро, че сочи на фалит. И Софийският градски съд го постановява.

Какво ще стане на по-горните инстанции - тепърва ще се види. За работниците обаче решението е важно, защото то им дава право да търсят възнагражденията си от  Фонда за гарантираните вземания, който може да им изплати до 6 неполучени заплати.

От ГИТ обаче предупреждават, че са установили и куп условности, които трябва да се имат предвид от работниците, които заливат с жалби ведомството.

Първо, че  когато вече има образувано дело за откриване на производство по несъстоятелност от друг кредитор, съдебната практика изисква по-късно заведеното дело със същото искане да се спре до произнасяне по първото. А ако жалбите са подадени след първото заседание по вече заведеното дело, ГИТ е с вързани ръце - тя не може да се присъедини като кредитор.

Освен това има множество случаи, в които въпреки камарите жалби Инспекцията по труда не завежда искови молби за несъстоятелност срещу търговците. Защото  при проверките си не успява да събере нужните доказателства за дължимите възнаграждения - ако например те не се водят по ведомост, а се дават "на ръка". Или ако дружеството не е сключило трудови договори с част от персонала, а законът изисква забавянето на заплатите да е настъпило за поне 1/3 от работниците и служителите.

Най-често обаче (и това е добрата новина) работодателите започват да се разплащат с хората веднага, след като научат какво им се готви. Но и тук има тънкост: плащат се задълженията, дължими към момента на проверката, но не и натрупаните стари неплатени заплати. А така не може да се установи "трайност" на неплатежоспособността, както изисква законът.

"Има и случаи, в които контролните органи на агенцията са обективно възпрепятствани да извършат проверка, поради което не могат да бъдат събрани доказателства за дължими суми", казват от ГИТ. А това може да значи или че инспекторите въобще не са били допуснати във фирмите, или че се крият документи (ако изобщо ги е имало), или че просто на посочените фирмени адреси няма никой. А често инспекторите се натъкват и на поредния неграмотен и безимотен ром, който се оказва работодател със задължения за заплати и осигуровки в размер на  десетки хиляди левове...

Все още е твърде рано да се даде оценка за ефективността на новите разпоредби в закона. Но е факт, че ГИТ вече ги прилага: "От началото на април до момента Инспекцията по труда е инициирала откриването на производства за обявяване в несъстоятелност на работодатели, които дължат възнаграждения на около 1000 работници и служители. Седемдесет предприятия са изплатили междувременно трудовите възнаграждения, а седем са започнали изплащането им", отчитат от ведомството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във