Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Нови "корекции на корекциите" В НПК

Само 20 дни след като Конституционният съд обяви част от последните поправки в Наказателно-процесуалния кодекс за противоречащи на основния закон, депутатите Данаил Кирилов и Емил Димитров-Ревизоро внесоха ново предложение за ремонт на НПК.

Депутатите предлагат само две, но затова пък ключови промени в НПК: искат в закона отново да се запише, че пред касационната съдебна инстанция няма да могат да се правят възражения за допуснати нарушения на правилата в хода на разследването, освен ако те не са свързани с доказателствата (с допускането, събирането, проверката и оценката на доказателствата и доказателствените средства). И че ако упълномощеният защитник на подсъдимия не се яви за разпоредителното заседание по делото, без да има уважителна причина за това, то няма да бъде отлагано.

Предложението на Ревизоро и Кирилов бе внесено на 29 октомври, на 31 вече бе включено за разглеждане от правната комисия, а за петък (2 ноември) бе насрочено първото му гласуване в пленарната зала. Очевидно се очаква то безпрепятствено да бъде гласувано от управляващото мнозинство, при това бързо.

Да припомним как се стигна дотук:

миналата година парламентът направи мащабен ремонт на НПК

и прие няколко твърде спорни разпоредби. Една от тях бе въвеждането на специално разпоредително заседание в първата съдебна инстанция, в което да се направят всички възражения за нарушения в хода на досъдебното производство. Това заседание бе заложено като единствена възможност за съда да прекрати делото и да върне разследването обратно в прокуратурата - в случай че такива съществени нарушения бъдат открити.

Няколко месеца по-късно Висшият адвокатски съвет атакува пред Конституционния съд голяма част от поправките в НПК. И на 9 октомври КС се произнесе, но посочи като противоконституционни само две от новите разпоредби: едната от тях засягаше осигуряването на адвокатска защита в хода на ключовото разпоредително заседание, а другата - забраната пред касационната инстанция да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство.

В мотивите си  КС поясни, че новите разпоредби няма да доведат до "саниране" на допуснати  нарушения в хода на разследването. И даде пример: ако се окаже например, че адвокатът не е присъствал по време на разпита на обвиняемия, въпреки че в документите пише обраното, то съдът просто няма да зачете дадените без адвокат обяснения. Само че КС прие, че адвокатската защита в разпоредителното заседание е твърде важен въпрос, за да бъде пренебрегвана. И че на ВКС не може да се забранява да прави проверка върху цялото наказателно производство.

"В съответствие с мястото на Върховния касационен съд в йерархията на съдилищата, Конституцията му възлага правомощието да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, включително и в областта на наказателното правораздаване. Надзорът се извършва както чрез издаване на нарочни актове за тълкуване на законите, които са задължителни за съдилищата, така и чрез инстанционната компетентност на съда. Върховният касационен съд не може да бъде ограничаван от законодателя в обема на упражняваните от него конституционни правомощия. В случая това означава, че законът трябва да осигури възможност касационният контрол да се разпростре върху всички, съществено накърняващи правото на защита на страните нарушения на наказателната процедура, без оглед на фазата, в която са допуснати.", каза КС. Затова и

обяви за противоконституционна нормата на чл. 351 ал.2 от НПК

- според която с касационната жалба и протест не можеше да се правят възражения за нарушенията в досъдебното производство.

Освен това съдът обяви за противоконституционна разпоредбата, според която разпоредителното заседание трябваше да се отлага само в случай че не се яви адвокат по дела със задължителна по закон защита (например, когато става дума за много тежко престъпление, когато делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия, когато извършителят е непълнолетен и др.). А така излизаше, че ако адвокат не влезе в залата заради внезапна болест - та ако ще на смъртно легло да се е тръшнал, щом защитата на подсъдимия не е задължителна по закон, делото няма да се отложи.

"В нарушение на изискването за справедлив наказателен процес  нормата не разграничава неявяването на упълномощения защитник поради обективна невъзможност или друга уважителна причина и неявяването без такава причина, когато действително неоправдано се създават условия за забавяне на наказателното производство. Възможността за провеждане на разпоредително заседание, без да е осигурена правна помощ на подсъдимия -  дори и когато процесуалното му поведение е било напълно правомерно, съставлява неоправдано и несъразмерно ограничение на правото на защита. Възприетият от законодателя подход нито е наложителен, нито е подходящ за отстраняване на опасността от спекулативно удължаване на производството и не е адекватно средство за осуетяване на такава цел", каза КС. И напомни, че намерението на законодателя да "забърза" наказателния процес трябва да се прави при спазването на принципа за равнопоставеност на страните: "Макар прокуратурата да е единно и централизирано учреждение, подчинено на принципа за заменяемост на прокурорите, неявяването на прокурора винаги съставлява основание за отлагане на разпоредителното заседание", написа в мотивите си КС и подчерта, че "с поставянето на защитата в по-неблагоприятно положение са нарушени принципите на справедливия процес".

Кирилов и Ревизоро обаче мислят друго

И смятат, че се налагат корекции на корекциите в закона, направени от КС.

"Отпадането на обявената за противоконституционна разпоредба на чл.351, ал.2 от НПК създава ситуация, при която с касационната жалба или протест биха могли да се навеждат неограничени възражения за допуснати съществени процесуални нарушения. Създава се абсурдната ситуация, при която пред въззивния съд не биха могли да се направят такива възражения, но пред последната най-висша инстанция това би могло безпрепятствено да се направи", протестират вносителите.  Според тях това би довело до нарушение на основните принципи на касационния контрол и би обезсмислило реформата на наказателния процес, целяща дисциплиниране на участниците в процеса и неговото ускоряване.

Затова двамата депутати предлагат в чл.351, ал.2 НПК отново да се запише, че с касационната жалба и протест не могат да се правят възражения за съществени нарушения на процесуалните правила в досъдебното производство с изключение на тези, свързани с допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствата и доказателствените средства - т.е. нормата да стане идентична на тази, с която се забранява повдигането на въпроса за нарушенията в хода на разследването пред въззивния (б.ред. - второинстанционния) съд. Освен това двамата депутати предлагат и още една корекция на "корекцията", която Конституционният съд направи в НПК.

Що се отнася до защитата в разпоредителното заседание - според Кирилов и Ревизоро след намесата на КС процесът стигнал до друга крайност: съдът е длъжен да отложи заседанието винаги когато не се яви защитник - независимо дали е имал основателна причина за отсъствието си, или не. Затова те предлагат в закона изрично да се запише, че когато защитата не е задължителна по закон, неявяването на адвоката без уважителна причина няма да е основание за отлагане на разпоредителното заседание. "Очевидно е, че не може да се толерира отлагането на разпоредителното заседание, без да се посочва уважителна причина от защитника за това, поради което това обстоятелство е необходимо ясно да се отрази. Изключение се допуска само в случаите на задължителна защита, когато разпоредителното заседание ще се отлага при неявяване на защитника, независимо от това какви са причините за това неявяване. Така ще се гарантират правата на подсъдимите, но същевременно ще се дисциплинира явяването на защитника", поясняват вносителите.

Единственото становище за законопроекта, получено за краткия срок от неговото внасяне до заседанието на правната комисия, е от Върховния касационен съд. И то е положително.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във