Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Облекчават трудовата миграция в сектор "Сигурност"

"Обединени патриоти" се загрижиха за режима, при който служители от сектор "Сигурност" могат да преминават на работа от едно силово ведомство в друго. Предложението за облекчен режим за преливане на кадри в сектора е внесено в парламента за обсъждане.

Вносителите са стъкмили проектозакон за промяна на Закона за МВР, чиято основна цел е да се уеднакви регламента за назначаване от една в друга служба за сигурност или служба за опазване на обществения ред. Този регламент ще се отнася до служителите, които са били обучени например в Академията на МВР, сключили са договор за служба за определен срок, след което са преминали в друга служба при спазване на определени изисквания на  действащото законодателство. В момента в чл.172 и чл.173 е посочено, че курсантите, завършили редовно обучение в академията, са длъжни да служат в МВР за срок, не по кратък от десет години - въз основа на подписан при приемането им за обучение договор с министерството. Стажантите пък се задължават да служат в МВР не по-малко от пет години след завършване на обучението, от които поне три години в структурата, където са кандидатствали, въз основа на подписан договор с министерството. 

В чл.174 на сегашния ЗМВР например са уредени хипотезите, в които курсантите в академията, стажантите в центровете за първоначална професионална подготовка към висшето заведение и държавните служители трябва да платят разходите за обучение и издръжка, в случай че правоотношението е прекратено по тяхно собствено желание и след наложено дисциплинарно наказание "уволнение" преди изтичането на договора за служба в МВР. В същия текст е предвидено, че тези разходи не се възстановяват от държавните служители тогава, когато служебното им правоотношение е прекратено по тяхно желание и в срок до един месец след прекратяването те са назначени като държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред или в други ведомства и институции, където се прилагат разпоредбите на ЗМВР. Но  в тези случаи разходите се възстановяват от съответната структура, където е назначен служителят.

Според Патриотите тези норми, съществуващи само в ЗМВР, пречат за реализирането на създадения принцип за мобилност в държавната служба в структурите на сектор "Сигурност". Това налага тяхното отпадане, сочат Патриотите. Според тях обучението в Академията на МВР не трябва да се явява препятствие за кариерното развитие на държавния служител в подобни структури.

Освен промяна в ЗМВР  Патриотите предлагат да се променят с подобни текстове и законите за ДАНС и НСО. Това на практика улеснява преминаването на кадри от едно ведомство в друго. Промените няма да засегнат проблема с недостига на служители в службите за сигурност, тъй като засягат  предимно ръководни постове. 

В законопроекта се предлага съществуващият към момента едномесечен срок, в който служители на МВР, НСО и ДАНС не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение, да се увеличи на три месеца. Това важи за случаите, при които въпросните служители в рамките на установения срок започнат работа в друга силова служба. Тогава направените разходи за обучение и издръжка ще бъдат покрити от ведомството, в което съответният служител е започнал работа.

Курсантите, завършили обучение в Академията на МВР, имат задължение да сключат договор за служба в структурите на министерството за определен период от време. Законът допуска, ако по собствено желание откажат да служат в МВР, да не заплащат разходите по обучението им, но само ако започнат работа в друго силово ведомство.

Вътрешното министерство не е възразило срещу предложението на Патриотите, като се очаква подобни становища да дадат ДАНС и НСО.

Facebook logo
Бъдете с нас и във