Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Пишат нови правила за "корекции на сметки"

И последните останали действащи текстове в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) бяха отменени от съда. По тези правила енергодружествата начисляваха "корекциите на сметки" заради погрешното измерване на потребената от гражданите електрическа енергия. Така на практика енергодружествата няма да могат да преизчисляват сметките на абонатите си и да им искат допълнително пари заради повредени, липсващи или дори за умишлено манипулирани електромери (освен ако не докажат това по съответния ред).

Но ще е така за кратко - защото нови правила ще има, само дето още никой не може да каже кога. От Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обясниха, че е създадена работна група и се обсъждат предложенията на енергодружествата за изцяло нов нормативен акт, който да уреди тази материя. Но преди Нова година повече яснота по въпроса не се очаква.

Как се стигна дотук?

Споменатите правила за измерване на потреблението и за коригирането на сметките, когато това се налага, бяха приети през 2013 година. През 2014 г. Върховната административна прокуратура ги атакува пред съда и поиска цялостната им отмяна с няколко основни мотива: че нормативният акт е приет в нарушение на процедурите и без задължителното обществено обсъждане, а освен това и че КЕВР (тогава ДКЕВР) си е надхвърлила правомощията и е приела норми, за които не е имала правомощие по закон и че напълно безпринципно на абонатите на енергодружествата е вменено да носят отговорност без да са виновни за погрешното измерване от електромерите.

През декември 2015-та тричленен състав на Върховния административен съд отмени само нормите, свързани с начина за определяне и изчисляване на стойността на количеството електрическа енергия при установена грешка в измерването - например при неточност на електромер или при липсата му, при повреда и др. Това са случаите, регламентирани в чл. 48,49,50 и 51 от Правилата за измерване на електрическата енергия. Тричленният състав на ВАС каза, че тези норми са били приети в нарушение на закона, защото КЕВР не е имала правомощие да ги приема.

Почти две години по-късно - чак през 2017 г., делото стигна до петчленен състав на ВАС и излезе оттам със съвършено различен резултат: отменена бе цялата уредба, но без точно тези четири текста -  от чл. 48 до чл. 51 от ПИКЕЕ, които уреждаха преизчисляването на потреблението и "корекцията"на сметките. Съдът тогава каза, че КЕВР е допуснала съществено процесуално нарушение при приемането на правилата, защото не са били публикувани своевременно мотивите към тях,  за да бъдат взети предвид при общественото обсъждане на нормативния акт. "Проектът на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, не се обсъжда от компетентния да го приеме орган (чл.28, ал.3 Закона за нормативните актове)", казва съдът и пояснява, че подробната регламентация на съдържанието на мотивите, съответно докладът, ведно с изискването за неговото публикуване на интернет страницата на институцията "свидетелстват за ясно изразената воля на законодателя за гарантиране на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност...". Как така липсата на мотиви влияе на цялата наредба, но само не на текстовете, които касаят "корекциите на сметки", не стана ясно. Но фактът си е факт: само те оцеляха.

Последва второ дело, поведено от прокуратурата, която поиска да се отменят и последните четири текста от ПИКЕЕ. Първото решение, с което искането й бе уважено, бе прието от тричленен състав на ВАС през февруари 2018 година. А на 8 ноември т.г. това решение бе потвърдено и от петчленен състав на върховното съдилище. С което просто бе сложена окончателна точка на сагата с ПИКЕЕ. И на самите тях.

Какво значи това за потребителите? Че "корекциите на сметки", които им начисляват енергодружествата вече са окончателно невъзможни.

"Преизчисляването" обаче е допустимо по закон. КЕВР има право да приема правила, които да уреждат преизчисляването на сметките за ток - стига да са спазени процесуалните изисквания, по които трябва да стане това. След промените в Закона за енергетиката, в него бе записано, че и още един кръг въпроси ще залегне задължително в ПИКЕЕ - това са правилата, регламентиращи реда и условията за установяване на случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел. енергия. Но как точно ще става това, как ще бъдат уведомявани потребителите и как ще се гарантират правата им, ще стане ясно от новите правила.

 

Стотици бяха осъдени по "четвъртата тарифа"

Всъщност и сега съдилищата в страната масово отказваха да коригират сметки на граждани заради повредени електромери, за които се използваха точно "оцелелите" текстове от ПИКЕЕ. Те допускаха  едностранната "корекция" на сметките на абонатите в няколко хипотези: когато се установи, че клиентът на ЕРП-то умишлено е повредил електромера така, че той да отчита по-малко или когато въобще няма електромер, когато се установи, че уредът отчита неточно с грешка над допустимата по закон, или когато се установи "несъответствие между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея, водещи до неправилно изчисляване на използваните от клиента количества електрическа енергия".

Какво представлява последната трудноразбираема формулировка ще обясним с пример: станалата "хитова" напоследък "четвърта тарифа" на електромерите. В Северна България, където работи "Енерго Про", това са едни от най-честите случаи на корекции на сметки, при които се стигат до съд.

Най-често при рутинна проверка на място, служители на енергото установяват, че електромерът работи перфектно и че по него няма никаква злоумишлена намеса. Само че устройството - кой знае защо, отчита трафик не само по дневна, нощна или върхова тарифа, а и по една четвърта - недействаща у нас. Отчетеното количество енергия по "четвъртата тарифа" остава скрито за потребителя, тъй като то не се изписва на дисплея на измервателния уред. Но се установява със специален уред при проверката от служителите на ЕРП-то.

В обичайния случай - при установяване на такова отчитане, следва протокол, "корекция" на сметката с няколко нули и ... съдебен спор. Първоначално съдилищата потвърждаваха тези корекции именно въз основа на чл.50 от ПИКЕЕ и онзи почти неразбираем текст за "несъответствието между данните за параметрите на измервателната група и въведените в информационната база данни за нея". Но напоследък и тази практика се "обърна": Сега някои съдебни състави приемат, че след като не е ясно откога всъщност електромерът се върти по нерегламентираната тарифа, а през това време неколкократно са се сменяли цените на тока, и след като при монтирането на измервателния уред никъде не е записано дали в този регистър няма предварително въведени данни, размерът на задължението на абоната просто не може да бъде определен. Следователно той не може да бъде осъден да плаща.

С решението на ВАС обаче проблемът се решава "генерално" - съдът просто отменя този чл.50, който допуска корекцията на сметки в случаи като описания.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във