Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Променят 142 закона за по-добро административно обслужване

S 250 de48f340 f86a 41bf 855b ab2cb38eab88

Правителството предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване на гражданите. Идеята е удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса да се превърнат във вътрешни административни услуги, а достъпът и получаването на новите да става по електронен път. Освен това услугите ще се групират като "Епизоди от живота" и "Бизнес събития", като ще бъдат стандартизирани за териториалните и специализираните териториални администрации. Крайната цел е да се премине към комплексно административно обслужване, се посочва в мотивите към проекта на Министерския съвет, публикуван в Портала за обществени консултации под името "Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността".

Предвижда се трансформацията в обслужването да стартират с промени в Административнопроцесуалния кодекс. Измененията ще систематизират основните правила за осъществяването на административно обслужване. Предложена е нова Глава седма "А". С нея  се регламентира редът, по който административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт предоставят на гражданите и организациите административни услуги и извършват административно обслужване. Промените детайлизират, прецизират и уточняват досегашните разпоредби  с цел да се запазят основните принципи и правила за осъществяване на обслужването - при издаване на индивидуални административни актове, включително и в резултат на регулация на стопанска дейност и на отделни сделки или действия, при предоставяне на административни услуги и при извършване на други административни действия.

Целта е да се подобри законодателната уредба, която ограничава административната тежест, и да се регламентира по-добро административно обслужване за гражданите и бизнеса, се посочва в мотивите към законопроекта. Предлаганите промени на практика ще засегнат цялото законодателство - в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени промени в общо 142 закона. Те са от ключово значение за реализацията на административната реформа, подчертават вносителите на проекта. Промените ще създадат необходимите условия гражданите и организациите да престанат да бъдат "куриери" между администрациите и други  органи и организации и ще се премине към безхартиено общуване, служебен обмен на данни, документи и информация.

Част от промените, целящи намаляване на административната тежест, засягат и Закона за МВР, като предвиждат отпадането на някои досегашни изисквания. Например изискването, според което към искането за издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, да се прилагат документи за придобита професионална квалификация. Вместо това се предвижда представяне на списък с наетите лица, в който се посочват номер, дата и издател на документа за придобита професионална квалификация на всяко от лицата.

Ще бъдат изменени и допълнени действащите разпоредби на Закона за МВР  за  издаваните от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" становища и сертификати за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност. Тези разпоредби сега не уреждат изрично правната им същност, се посочва в проекта. По тази причина съществува голяма вероятност евентуални жалби по оспорване на откази за издаване на становища и сертификати да бъдат оставяни без разглеждане като недопустими. Необходими са промени, които да регламентират реда за издаване и оспорване на становища и сертификати, се изтъква в мотивите на проекта. Предвижда се ред за издаване на решение за отказ за издаване на становища и сертификати при установяване на несъответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност и за срокове за издаването им.

Промени ще претърпи и Законът за българските документи за самоличност (ЗБЛД). МВР публикува проектозакон за изменение и допълнение, за да се преодолеят констатираните проблеми, свързани с  предоставяне на административни услуги от министерството. Такива проблеми например предизвикват допълнителните изисквания в Правилника за издаване на българските лични документи. Става дума за образеца за заявление за издаване на документ за самоличност, в който освен посочените от закона данни  се изискват имена, ЕГН на съпруг или съпруга, имена и дата на раждане на родители. Това според експертите е абсурд, тъй като МВР като орган по издаването на документи има служебен достъп до националната база данни "Население" и служителите му могат сами да си направят справка. Препоръката е това изискване да отпадне, като се създадат нови алинеи в съществуващите чл.26 и чл.41 от ЗБЛД, съгласно които данните за родители, съпруг/съпруга, законен представител и указ на президента на Република България за промяна на гражданството да се посочват от заявителя само в случай на първо издаване на документ за самоличност.

В закона вече ще са посочени и срокове за предоставяне на тези услуги. Досега според ЗБЛД  документи за самоличност се издаваха в срок до 30 дни. Предвидено е обикновената услуга да е до 30 дни, бързата - до три работни дни, а експресната - до 8 работни часа от приемане на заявлението. Срокът за издаване на документ за самоличност на чужденец при обикновена услуга е до 30 дни, а при бърза -до 10 работни дни. В чл.70, ал.4 от ЗБЛД се предвижда и срок за предоставяне на данни от  информационните фондове за българските лични документи -  до 14 дни от регистриране на искането или подадено писмено заявление.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във