Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

Вкарват всички глоби в единен регистър

В системата на МВР са изготвени повече от 1 725 000 електронни фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата.
S 250 4e70ee8c 3073 41d9 9284 72a445418469

Всички издадени от органите на държавната и местна власт актове, фишове и наказателни постановления за налагане на глоби да влязат в единен регистър, за да може да се проследи какво се случва с тях - от съставянето им  до плащането на санкцията. Това е идеята на специална концепция, пусната за обществено обсъждане.

Въвеждането на този регистър се представя като част от мерките за справяне с корупцията и за подобряване на работата на санкционните органи  в държавата. А те не са никак малко: такова правомощие имат над 1000 органи  на властта в държавата -  централни и местни.

2.5 млн. акта  за нарушения за пет години

Статистиката, отразена в концепцията, е респектираща: "Само за периода 2012-2017 г. в системата  на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт са извършени повече от 30 млн. проверки от контролните органи за спазване на съответните административни режими. Съставени са повече от 2 500 000 броя актове за установяване на административни нарушения. Издадени са близо от 2 100 000 наказателни постановления. Само в системата на МВР са изготвени повече от 1 725 000 електронни фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата", отчита концепцията.

Въпросът е какъв е крайният ефект от цялата тази дейност на администрацията. При сега съществуващата ситуация никой не може да даде еднозначен отговор. Просто защото това е невъзможно.

Всяко ведомство - със собствена статистика

В момента всяко ведомство си води своя отчетност за административните актове, нарушенията и глобите, които е наложило за тях. А много често тази статистика е непълна и дори невярна и това се вижда много ясно, когато се съпоставят данните с тези на другите органи на администрацията.

Освен това ведомствените справки рядко проследяват дали наложените санкции в крайна сметка не са били отменени от съда. И почти никога не включват размера на платените впоследствие обезщетения за вреди, за които наказващият орган е бил осъден заради незаконосъобразни действия по налагането на административно-наказателните санкции.

Обобщена, централизирана информация за санкционната дейност на администрацията няма. А ако трябва да се направи такава справка, то тя отнема месеци. Защото единственият начин тя да бъде изготвена коректно, е  да се прави ведомство по ведомство и година по година.

Точно така е установено, че: "от производствата, образувани със съставен акт за установяване на административно нарушение, близо 2 100 000 са приключили с издаване на наказателно постановление; повече от 12 000 преписки са прекратени с резолюция; по повече от 3000 преписки е сключено споразумение между наказващия орган и нарушителя за приключване на административно-наказателното производство; в близо 65 000 случая до издаване на наказателно постановление не се е стигнало, тъй като отговорността на нарушителя е била погасена по давност или поради изтичане на преклузивните срокове; по повече от 3000 преписки въобще не е издаден окончателен акт от наказващия орган....".

Дори само от тези данни се вижда, че има хиляди случаи, в които при установени нарушения извършителите не са били наказани. А това може да се дължи на множество причини: претовареност, лоша законодателна уредба, но и на мързел, некадърност, корупция - все "качества" на властта, с които държавата е поела ангажимент (поне проформа и главно за пред Брюксел) да се бори.

Липсата на информация поражда проблеми

"Единици са ведомствата, в които са създадени електронни бази данни. Продължават практиките в някои административни звена административно-наказателните преписки да се съхраняват само на хартиен носител. Поддържаните електронни бази данни са предназначени само и единствено за нуждите на съответното административно звено, като не може да се осъществява обмен на информация с други компетентни органи", констатира се в концепцията. Това не само затруднява административно-наказателната дейност, но и води до липса на отчетност - дори и в обобщен вид. При това положение става невъзможно и  да се проследи работата на наказващите органи по конкретните преписки и това се вижда от немалкия брой, по които производството не е приключило с краен акт въобще.

"Липсата на централизиран електронен регистър прави невъзможно да се проследи активността на администрацията като цяло или на отделно нейно звено по отношение на контролната й дейност - брой извършвани проверки и резултат от проверките. Затруднява се и контролът по отношение на еднаквото прилагане на закона от различните административни звена. Не е възможно да се провери дали законът се прилага еднакво във всеки конкретен случай, както и дали се наблюдават отклонения от реда и сроковете, в които администрацията осъществява административно-наказателната си дейност", признава се в концепцията.

Освен всичко друго начинът, по който сега администрацията обработва информацията за административните нарушения и наказания, силно затруднява преценката за броя санкционни актове, съставени срещу отделните лица - търговци или физически лица. Тя не дава възможност да се види кои от тях са санкционирани многократно за едно и също нарушение, а това е важно за т. нар. индивидуализация  при налагането на последващите наказания. Липсата на единен регистър крие риск и от двукратно санкциониране на едно и също лице за едно и също нарушение, което предпоставя привеждането в ход на сложни юридически механизми за отстраняването му, отчита още концепцията.

Няма възможност и да се проследи какъв е резултатът от дейността на органите на принудително изпълнение по събиране на вземанията от глоби и какви са причините за съществуването на несъбираеми вземания.

Какво се предлага?

Идеята е в регистъра да се отразяват всички извършвани проверки, съставяните актове за установяване на административни нарушения, издадените наказателни постановления и другите актове, предвидени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с които се слага край на административно-наказателното производство, както и резултатът от упражнения съдебен контрол върху санкционните актове на администрацията.

"Един от съществените позитиви на създаването на регистъра ще се яви това,че ще бъдат обхванати всички случаи на извършване на проверки, както и съставяне на актове за административни нарушения. Няма да е възможно образуването на административно-наказателно производство, ако това обстоятелство не бъде отразено в регистъра. По този начин ще се избегне всякаква възможност от проява на лоши практики чрез неприключване на производства по надлежния ред", пояснява се в концепцията.

Регистърът ще позволи обработката, съхранението и обобщаването на резултатите от дейността на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт.  Информацията, съдържаща се в регистъра, ще бъде систематизирана така, че да позволява справки по различни критерии. Регистърът ще позволи пълна проследимост на контролната дейност на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, тъй като се предвижда проверка за спазване на съответния административен режим.

Всичко това ще се прави в "дигитална среда", т.е. електронно, а не на хартия. Самите актове ще се съставят директно на компютъра и само там, където не може - на хартия. А това - освен за улеснение на администрацията и за вкарването й в XXI в., ще помогне и за снижаване до минимум на грешките, заради които масово се отменян наказания от съда: например заради сгрешени данни на нарушителя. За намаляването на грешките ще спомогне свързването на регистъра с другите съществуващи бази данни - Търговския регистър, регистрите на населението, БУЛСТАТ, нотариалните регистри на пълномощните и др. Информацията от тях директно ще се "зарежда" в електронния формуляр на акта още при съставянето му.  А ако към началото на проверката не е ясно кой е извършил нарушението, системата ще завежда производството срещу "неизвестен извършител", а данните за него ще се добавят след установяването му.

Освен всичко друго "регистърът ще позволява навреме да бъде  сигнализирано  на администрацията при изтичащи инструктивни, преклузивни и давностни срокове. Това на самостоятелно основание ще дисциплинира администрацията и ще позволи да се упражнява ефективен контрол върху органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия", продължава концепцията.

А за да се улесни цялостния процес по административно наказване, включително и съдебната му фаза, той ще се свърже с информационните системи на съда, с оглед автоматично подаване на информация в регистъра относно резултата от делата, образувани за упражняване на съдебен контрол върху санкционните актове на администрацията. Подобна свързаност в бъдеще ще позволи и изпращане на материалите по административно-наказателната преписка на съда по електронен път, което би спестило значително време и ресурси.

Къде е уловката?

Първо - това няма да стане веднага, създаването на регистъра ще отнеме дълги години. И основание за това дава историята на още една такава информационна система - Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която е почти идентична по замисъл на тази, която сега се предлага. Тя трябваше да съвмести в една обща информационна система цялата информация за престъпленията - от установяване на извършването им до влизането в сила на присъдата, че и дори за изтърпяването й. За техническото обезпечаване на тази система бяха похарчени милиони, обучения бяха провеждани на няколко поколения служители, защото изграждането й се проточи с десетилетия. А най-дълго време отне присъединяването на МВР към системата - заради страха, че така ще им се "развали" прословутата статистика на разкриваемостта.  Нямаме основание да смятаме, че при административните наказания нещата ще се случат по различен начин.

Има и още нещо, което видимо липсва в единната система, която се предлага: тя не предвижда обобщаване на информацията за това кои административни органи колко пъти и за какви суми са осъдени да плащат - като последица от незаконосъобразните им актове. А тази информация, която също би следвало да бъде публична заради публичния характер на средствата, които се харчат за тези обезщетения, е повече от нужна за преценката относно ефективността на административно-наказателната дейност на държавата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във