Параграф22 Weekly

§22 Седмичник

ЗАХАРНА АФЕРА ВГОРЧИ ЖИВОТА НА БУРГАСКАТА МИТНИЦА

Само двама бивши митничари и един настоящ корабен агент останаха подсъдими по делото за една от най-крупните далавери в Бургас. През 1996 г. с тяхна помощ бяха внесени поне 50 000 т нерафинирана захар. Без платени митни сборове. Според обвинителния акт противозаконната дейност на митническите инспектори Кирил Бахчеванов и Пеньо Дичев, както и на корабния агент Родислав Арнаудов е нанесла щети на държавата в размер на около 1.1 млн. нови лева. Първите двама ще бъдат съдени за престъпления по служба (чл.282 от Наказателния кодекс), а Арнаудов ще отговаря само за съставянето на документ с невярно съдържание (чл.311 от НК). По делото трябваше да има още двама обвиняеми - държавният служител Васил Лазаров и честният частник Иван Илчев. Миналата есен обаче те сключиха споразумение с прокуратурата и обвиненията срещу тях бяха снети. Първата копкаНа 4 март 1996 г. моторен кораб Експер лийдър влиза в бургаското пристанище, натоварен с 25 500 т сурова захар. Митническият манифест е преведен от Георги Иванов, служител в агентиращата фирма Бихлюмовq и е разпределен за обработка на подсъдимия Кирил Бахчеванов, който по онова време е митнически инспектор на Западно и рибно пристанище. Манифестът е изготвен въз основа на представените от капитана на кораба три документа - два коносамента за 15 500 т и за 10 000 т, както и капитанска декларация за общото количество - 25 500 т захар.В книжата, съпътстващи товара, е отразено още един факт: освен собственик на агентиращата фирма, Христо Бихлюмов играе ролята и на спедитор, който трябва да уреди временния внос на 10 000 т захар, собственост на Ман Шугър България. Ето защо той попълва и депозира молба за учредяване на временен внос за това количество. Митническият манифест за общото количество захар на борда на Експер лийдър (25 500 т) е заведен под №105 в манифестната книга на пристанището, след което голямото надиграване започва. Според законовите процедури разтоварването на корабите става след изрично разпореждане на митницата и под неин контрол. В случая това е задължение на митническия инспектор Кирил Бахчеванов. Той трябва да разреши разтоварването и експедирането на стоката, да установи верността на всички документи, издавани от пристанището, да провери правилно ли са начислени митните сборове и да проконтролира внасянето им в държавната хазна. Нарежданията за разтоварване и експедиция на стоката се изготвят от спедитора, но задължително се заверяват от митническия служител, на когото е възложен манифестът.Според обвинителния акт по делото нареждането за разтоварване на всичките 25 500 т захар от борда на Експер лийдър е от 4 март 1996 г., но върху този документ подписът и печатът на митническия инспектор Бахчеванов не могат да бъдат установени. Нещо повече - двата екземпляра на нареждането за експедицията (от същата дата и за същото количество), са подпечатани с митничарски печат, който е различен от личния печат на Бахчеванов (№ 2061). След приключване на операцията пристанищната администрация издава отчетен коносаментен лист за разтоварени 25 460 т. захар и за начислени претоварни такси за това количество. Кой знае защо обаче на гишето за плащане на митните сборове захарта отново намалява до 10 000 тона. Точно това е количеството, отразено по-нататък във всички документи, необходими за освобождаването на стоката от митницата: митническият манифест, коносаментът към него, карго манифестът и генералният акт N68. Нито една от тези бумаги не е подписана от Кирил Бахчеванов, въпреки че това е негово задължение. И, за да бъде объркването още по-голямо, генералният акт N68 е подпечатан не от титулярната корабна агенция Бихлюмов, а от Марин Сървисис - агенция, която няма нищо общо с кораба Експер лийдър.Всичко това не пречи на Бахчеванов да оформи стоката, да завери митническата декларация и да удостовери с подписа си, че от борда на кораба са разтоварени само 10 000 тона захар. Той докладва преписката като приключена, след което вносителите на захарта плащат дължимите мита и такси, но за 10 000 тона. Къде изчезват останалите 15 500 т нито Бахчеванов обяснява на някого, нито пък се намира човек да попита. Прокурорът по делото е категоричен, че с действията си митническият инспектор Кирил Бахчеванов е ощетил държавата с 92.664 млн. неденоминирани лева.Повторението е майка на знаниетоНа 14 май 1996 г. в Западно и рибно пристанище пристига моторен кораб Аванти, който по документи е натоварен с 14 000 т сурова захар. Корабната агенция се казва Интершипинг ООД, собственост на бургазлията Янчо Патриков (35%) и Черноморска компания (65%), която е част от тогавашната империя Мултигруп.Оформянето на сделката е възложено на Родислав Арнаудов, служител на Интершипинг, който въз основа на капитанските документи съставя митнически манифест за учредяване на временен внос на 14 000 тона захар. Въпросният манифест е заведен под N125 от 14 май 1996 г. и е разпределен на митническия инспектор Кирил Бахчеванов. На 16 май 1996 г. Бахчеванов заверява с подпис и печат нареждането за разтоварване на захарта от Аванти, а Васил Лазаров - инспектор Корабна дейност в отдел Търговска експлоатация към Пристанище Бургас, съставя генерален акт N125 за разтоварването на всички 14 000 т, подписан от митническия служител Стефан Германов.На 17 май Кирил Бахчеванов подписва и подпечатва нареждане за експедицията на 4000 т захар в посока Захарен завод АД - гр. Русе, като позволява изчисляването на митните сборове и попълването на митническата декларация (№ 0684) да станат десет дни по-късно - на 27 май.В хода на разследването е установено, че това разсрочване е направено с цел споменатият инспектор Васил Лазаров да състави втори - огледален генерален акт. Той е заведен също под N125, но според него от Аванти са разтоварени само 4000 т захар. Именно този акт е подписан, подпечатан и пуснат за изпълнение от митничаря Бахчеванов. По този начин, твърди прокурорът по делото, държавният служител Васил Лазаров е съставил акт, имащ характера на официален документ, в който е удостоверил невярното обстоятелство - временен внос на 4000 т захар.Едновременно с пристанищната врътка и корабният агент Родислав Арнаудов съставя огледален митнически манифест (под № 125), в който също е вписано невярното количество от 4000 т захар. Причината е, че за тях вносителят има банкова гаранция, която трябва да бъде освободена.Според експертите по делото, от изпаряването на останалите 10 000 т захар държавата е загубила 113.302 млн. неденоминирани лева. Три пъти стомна за вода...На 26 юли 1996 г. в бургаското пристанище акостира моторен кораб Адамастос, натоварен с 26 250 т захар. Агентиращата фирма отново е Интершипинг ООД. Преводният митнически манифест за 5000 т захар е изготвен от служителя на фирмата Иван Илчев и е възложен на Пеньо Дичев. Той работи в системата от 1988 година. По онова време е митнически инспектор на Западно и рибно пристанище.Дичев завежда изготвения от Илчев преводен манифест под N178 от 26 юли 1996 г., като вписва в него името на кораба, агентиращата фирма, режима на стоката - временен внос и транзит, както и количеството на захарта, което ще се разтоварва - 5000 тона. Нареждането за разтоварване е издадено на 26 юли 1996 година. В него е записано, че от борда на Адамастос трябва да бъдат стоварени 26 250 т захар. Това количество е заверено както с подписа и личния печат на митничаря Дичев, така и със заветното правоъгълно клеймо Вносът разрешен. На същата дата, отново с подпис, личен печат и клеймо Вносът разрешен, Дичев заверява три нареждания за експедиция - на 3000 т, на 2000 т и на 21 250 т захар от Адамастос, преди стоката да е обмитена. След разтоварването пристанищната администрация съставя два генерални акта - N178 от 23 август 1996 г. (за 5000 т), и N178А от 23 август 1996 г. (за 21 250 тона), защото за кораба са подадени два митнически манифеста - за 5000 т от корабния агент Илчев и за 21 250 т от митническия инспектор Дичев. В края на операцията са внесени митни сборове само за 5000 т захар. Според вещите лица по делото на държавата са нанесени щети в размер на 394.833 млн. неденоминирани лева. Четвърти, неуспешен опитНа 16 октомври 1996 г. в документалната въртележка попада и моторен кораб Албатрос. В манифестната книга е записано, че на борда му са натоварени 14 000 т захар на режими временен внос и транзит. По това време участниците в сладката афера явно са се почувствали неуязвими, защото наистина са забравили всякаква предпазливост. Като агентираща фирма напред е изтикана неупотребяваното до момента бургаско дружество Бартекс Шипинг. В капитанската митническа декларация N398 от 17 октомври 1996 г. е посочено, че от Албатрос ще бъдат разтоварени 14 000 т захар.На 18 октомври митничарят Кирил Бахчеванов подписва, подпечатва и разрешава вноса на 2000 т захар за завода на Мултигруп - Кристал в с. Камено, а на 24 октомври пуска още 1000 тона.Междувременно в манифестната книга е заведен митнически манифест N273, в който е записано, че на Албатрос има 25 000 т захар. Печатите върху този манифест са на Бартекс Трейдинг (дружество, собственост на Мултигруп, с управител Спартак Жаров) и корабна агенция Мари транс шипинг.Това количество съответства на записаното в генералния акт (N273), издаден и подписан от пристанищния инспектор Васил Лазаров за разтоварени 25 000 тона. В митницата обаче Кирил Бахчеванов предоставя за подпис друг генерален акт (с неизвестен автор), който носи същия номер, но е за... 3000 т захар. Както вече стана дума, усещането за безнаказаност на аферистите им изиграва неприятен номер. Най-напред се оказва, че фирмите Бартекс шипинг и Мари транс шипинг не съществуват. Малко по-късно става ясно, че стоката на Албатрос е оформена с два митнически манифеста - за 3000 т и за 25 000 т, макар в манифестната книга да пише, че корабът превозва... 14 000 т захар. А накрая е установено, че реално са обмитени само 3000-те тона, а на държавата са нанесени щети в размер на 494.268 неденоминирани лева. Подсъдимите Тридесет и седем годишният митнически инспектор Пеньо Дичев трябва да отговаря пред съда за това, че през юли - август 1996 г., в качеството му на длъжностно лице е нарушил служебните си задължения (чл.282 от НК). Той е завел и приключил митнически манифест N178/26. 07. 1996 г. за 5000 т сурова нерафинирана захар, внесени на режим временен внос и транзит с моторен кораб Адамастос, вместо реално внесените 26 250 тона. Тридесет и седем годишният митнически инспектор Кирил Бахчеванов е обвинен за това, че в периода 4 март - 13 декември 1996 г., в условията на продължавано престъпление и като длъжностно лице, е нарушил служебните си задължения, завеждайки и приключвайки митнически манифест N68/4. 03. 1996 г. за 10 000 т захар, внесена на режим временен внос с моторен кораб Експер Лийдър, вместо реално внесените 25 500 тона.Освен това Бахчеванов е съставил манифест N125/14. 05. 1996 г. за 4000 тона захар, внесени на режим временен внос с кораб Аванти, вместо реално внесените 14 000 тона. Същото престъпление той е извършил и при завеждането на митнически манифест N273/18. 10. 1996 г. за 3000 т захар, внесени на режим временен внос и транзит с кораб Албатрос, вместо реално внесените 25 000 тона. Третият подсъдим - 38-годишният Родислав Арнаудов, в момента е корабен агент във варненската фирма Петромар ООД, но продължава да живее в Бургас. На 14 май 1996 г. като длъжностно лице - корабен агент в Интершипинг ООД, той е съставил официален документ - преводен митнически манифест N125/14. 05. 1996 г., в който удостоверява невярно обстоятелство. Според този документ от кораб Аванти са разтоварени само 4000 т захар на режим временен внос вместо реално разтоварените 14 000 тона. Всички останали държавни служители и частни предприемачи, имащи нещо общо със захарната афера, са или свидетели по делото, или изобщо нямат нищо общо със случая. На час по лъжичкаСледственото дело е образувано през 1998 г., като петимата обвиняеми са оставени на свобода с мярка за неотклонение подписка. По онова време обект на разследване са общо осем случая на внос на захар - с корабите Експер лийдър, Аванти, Адамастос, Албатрос, Художник Мур, Дорифорус, Мелъди и Пелла.Близо година и половина по-късно материалите за Художник Мур, Дорифорус, Мелъди и Пелла са отделени в друго дело, чиято съдба засега е неизвестна.Обвинителният акт по делото - майка е внесен в съда на 24 юли 2003 г., а три месеца по-късно - на 6 октомври, подсъдимите Иван Илчев и Васил Лазаров сключват сделка с прокуратурата: тя снема обвиненията срещу тях, а те ще свидетелстват срещу довчерашните си партньори. Първото заседание бе насрочено за 9 февруари 2004 г., но по искане на защитата съдът не даде ход на делото. Адвокатите на тримата подсъдими поискаха отвод на вещите лица, работили по съдебно-техническата експертиза. Мотивът е, че те били служители на Агенция Митници, която е конституирана по делото като граждански ищец. Съдът уважи искането на адвокатите, назначи нова тройна експертиза и определи, че делото започва на 14 юни 2004 година. Междувременно стана ясно, че срещу двама от захарните герои - митничарите Пеньо Дичев и Кирил Бахчеванов, са предявени граждански искове. Ако бъде признат за виновен, Дичев ще трябва да плати 394 834 лв., а Бахчеванов - 700 234 лева. Плюс всички лихви, натрупани от 1996 г. насам и преизчислени в... деноминирани левове. Сиреч, без трите последни цифри... Никъде в обвинителния акт, писан от заместник-председателя на Бургаската окръжна прокуратура Жанет Красимирова, не става дума кой е реалният вносител на захарта. С други думи - за пореден път на съд са изпратени бушоните, докато мозъците на аферата продължават да са на свобода. Или поне онези, които са имали щастието да оживеят до днес.

Четете още

Параграф22 Daily

Общото събрание на Търговската колегия на ВКС излезе с тълкувателно решение по текстове от Кодекса за застраховането

По делото е депозирано особено мнение по отношение на т. 6 от решението на съдиите Дария Проданова, Росица Божилова и Иво Димитров. Още »
Банкеръ Weekly
тренд

Банковите служители бягат при фирмите

Най-високо платеният сектор вече се срина до третото място. Още »
Параграф22 Weekly

Съдебна реформа с рязане до кръв

Анализ на дереджето в съдебната система, изготвен от Института за пазарна икономика, предлага радикални мерки, включително драстично съкращаване на броя съдилищата и... Още »
Facebook logo
Бъдете с нас и във