Параграф22 Weekly

§22 Анализи

2019-та иде с нови идеи за "разтоварване" на съдилищата

Една от големите идеи, лансирана от новите членове на Висшия съдебен съвет през изминалата година, беше да се "извадят" заповедните производства от съдилищата. Предложението официално бе поставено на "обществено обсъждане" в края на годината, по време на срещи с университетски преподаватели, представители на държавната власт и магистрати, организирани от ВСС в хода на един от финансираните от ЕС проекти, по които съветът  работи.

Дали това предложение ще се осъществи през следващата година обаче е все още твърде рано да се каже. Както и дали то ще срещне подкрепа сред самите съдии. Защото "изваждането" на заповедните производства ще ги извади от съдебната статистика, ще покаже действителната натовареност на съдилищата и може да  доведе до разместване на щатове от малките  към големите градове - там, където за съдиите ще има не само щатове  и осигурена заплата, но и работа за вършене. И на практика може да се превърне в първа крачка към реорганизация на съдебната карта.

Защо това е така? Производствата по издаване на заповед за изпълнение и заповед за незабавно изпълнение по чл.410 и чл.417 от ГПК  са едни от най-леките и бързи "дела", с които се пълнят съдебните отчети. Има съдилища в страната, в които заповедните дела са  между 50 и 70% от всички дела, които постъпват в съда. И е публична тайна, че на много места заповедите за изпълнение се пишат не от съдиите, а от секретарките или деловодителките - разбира се, това е негласна практика, но тя съществува. Още повече че тези производства изискват само формална "външна" проверка на заявленията, които се подават пред съда - спор за вземането възниква едва при възражение от страна на длъжника и тогава вече се стига до истинско спорно съдебно производство.

Ако тези заповедни производства се "извадят" от съда и съответно от статистиката на свършените дела, броят на съдебните производства ще падне драстично - както в малките съдилища, така и в София, където всъщност е най-голямото струпване на заповедни дела (и това е съвсем логична последица от струпването на  населението в столицата). Натовареността на СРС обаче ще се нормализира, докато в провинцията ще останат съдилища с изключително малък брой дела на един съдия. Това може да доведе до изтегляне на щатове към столицата и към  големите градове - там, където все още ще има нужда от тях. Или до закриването на бройките. Но само ако има воля за това.

По-вероятно е да се осъществи  само първата фаза - да се извадят заповедните производства, след което натовареността ще намалее, но ще остане все така неравномерно разпределена.

Да припомним, че съществува и втора възможност за "разтоварване" на съдилищата от заповедните производства, която е разработена и качена на сайта на ВСС под формата на концепция. Тя предвижда изграждането на система за централизирана електронна обработка на заповедните дела.

Най-общо тази идея е всички заповедни производства от цялата страна да се включат в единна електронна система, която да се изгради от ВСС и да се управлява от ВСС, а съответно  на ВСС ще се превеждат и дължимите държавни такси. Заявленията за издаване на заповеди за изпълнение пак ще се подават на гишетата във всеки районен съд, но единната система ще ги разпределя за разглеждане между всички районни съдилища в страната. А заповедите за изпълнение и изпълнителните листове  ще могат да се получават отново от всеки районен съд.

За централизираната система за разпределяне на заповедните производства се говори от самото встъпване на новите членове на ВСС в тази тяхна роля - т.е. вече повече от година. Реална крачка към осъществяването й обаче така и не беше направена.

Защо? Защото тази концепция явно има съществен "порок": тя предвижда документооборотът по тези дела да става изцяло по електронен път, предвидено е  включително подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение да може да става  с електронен подпис, както и "електронно" възражение от страна на длъжника. А това за нашите съдилища се оказва твърде "революционна" промяна, с която те не са готови да се справят...

Очевидно това е причината да се обяви  новото предложение - заповедните производства да се "извадят" от съдилищата въобще.
Като освен за заповедните дела такава мярка се предлага и за други "несвойствени ангажименти" на съдиите - да одобряват споразумения при развод по взаимно съгласие, описите при приемане на наследство и, забележете: за съдебния контрол във фазата по осребряване на имуществото на длъжника в производствата по несъстоятелност...

Въпросът обаче е като ги  "извадят" заповедните производства - кому ще се дадат? В публично известните до момента документи от проекта, финансиран по програма "Добро управление", уточнение по този въпрос все още няма - говори се за "други компетентни органи". Дали това ще са частните, или държавните съдебни изпълнители, дали ще са нотариусите, все още не е ясно - необходимите за една такава мярка законодателни изменения ще бъдат  обсъждани  тепърва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във