Параграф22 Weekly

§22 Анализи

АДВОКАТИТЕ ОТЪРВАХА ДДС-ТО

След близо половингодишни препирни депутатите най-сетне се съгласиха, че адвокатските услуги не са търговска дейност, а конституционно установено право на защита. Според проектозакона за адвокатурата, внесен от заместник-председателя на Народното събрание Камелия Касабова и група депутати от НДСВ и приет на първо четене на 27 февруари 2004 г., адвокатските кантори трябваше да се регистрират по Търговския закон и да начисляват на клиентите си ДДС. Тогава народните представители приеха и проектозакона, внесен от Борислав Ралчев (НДСВ), Младен Червеняков (Коалиция за България), Четин Казак (ДПС) и Йордан Соколов (днес депутат от партията Демократи за силна България) и възложиха на правната комисия да ги обедини в общ нормативен документ. В четвъртък (10 юни) народните представители приеха на второ четене - почти безпроблемно, варианта, предложен им от членовете на правната комисия. Съгласно новия закон, адвокатите вече ще бъдат наказвани за самореклама и за вземане на хонорар, по-нисък от тарифата, която предстои да бъде написана от Висшия адвокатски съвет. Въведени бяха пет вида дисциплинарни наказания, класифицирани според тежестта на провинението - порицание, глоба от една до осем минимални работни заплати, забрана за избор в органите на адвокатурата за срок от една до три години, лишаване от правото да се упражнява професията от три до 18 месеца, а при повторно нарушение - за срок от пет години. Депутатите запазиха правото си, докато са в парламента, да упражняват едновременно и адвокатската професия. Според тях, тази разпоредба била в хармония с Правилника за дейността на Народното събрание, позволяващ на народните избраници да припечелват като преподаватели, творци или консултанти по граждански договор. Как ще изглежда обаче един народен представител, изправил се в съда като защитник на поръчков убиец или на незаконен приватизатор, депутатите очевидно не са си представили. Според новоприетия закон, адвокат може да стане всеки български гражданин със завършено юридическо образование и двегодишен трудов стаж, в добро психическо здраве и неосъждан. Останалите ще работят като младши адвокати, които могат да се явяват самостоятелно на дела само пред районните съдилища. Категорично не може да адвокатства лице, което не е вписано в списъка на адвокатската колегия и не е положило клетва; което е осъдено на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, душевноболен или държавен служител. Зад борда останаха още търговците, управителите в търговски дружества, изпълнителните директори на акционерни дружества, както и всички граждани, работещи на трудов договор, с изключение на преподавателите във ВУЗ и научните работници. Една от най-оспорваните разпоредби гласи, че освободените от длъжност или дисциплинарно уволнените съдии, прокурори, следователи, юрисконсулти и дознатели нямат право да упражняват адвокатска професия две години след датата на уволнението. Колкото до лишените от правоспособност нотариуси, те завинаги трябва да се разделят с мечтата си, че могат да станат адвокати.Отсега нататък адвокатите могат да образуват адвокатско дружество, което ще е юридическо лице, като всеки адвокат може да бъде съдружник само в едно такова дружество. То ще се учредява с договор между двама или повече адвокати и ще се вписва в регистър на адвокатските дружества при окръжния съд по седалището на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във