Параграф22 Weekly

Адвокат Людмил Ангелов

Ако Върховният съд не спазва закона, кой да го прави?!

Адвокат Ангелов, какви са очакванията , как ще се развие делото за несъстоятелността на КТБ?

- Независимо от досегашните актове по делата за КТБ, които оспорвахме и обжалваме по съдебен ред, продължаваме да вярваме в морала и професионализма на българските съдии. Надяваме се, че те ще имат волята да устоят на силния медиен и институционален натиск, упражняван върху тях по това и по всички дела във връзка с КТБ. И че в крайна сметка ще решат делото справедливо и безпристрастно. Според вътрешното си убеждение, позовавайки се единствено и само на фактите и правото. Изложили сме изчерпателно юридическите си аргументи, от които следва, че акционерите в една банка трябва да имат правна възможност да оспорят акта за отнемане на лиценза й, ако той е издаден в разрез със законовите изисквания. 

Смятате ли, че съдът ще възприеме по-ранна дата за настъпване на неплатежоспособността според искането на БНБ и на прокуратурата?

- Продължаваме да твърдим, че решението на управителния съвет на БНБ за отнемане на лиценза за банкова дейност на  КТБ е нищожно и незаконосъобразно. Това решение, според нас, представлява невалиден административен акт и той прави искането на Централната банка за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ недопустимо. Подробни съображения и многобройни доказателства в този смисъл сме представили в съда. След като Върховният административен съд отказа да упражни пряк съдебен контрол върху решението за отнемане на лиценза, настояваме гражданският съд да упражни косвен контрол върху него в рамките на делото по несъстоятелност. Ще ни се да вярваме, че Софийският апелативен съд, за разлика от Софийския градски съд, ще се запознае с доказателствата ни и ще уважи възражението ни, като прекрати производството по делото на това основание. В противен случай актът на УС на БНБ, с който се отнема лицензът на КТБ, остава без всякакъв съдебен контрол, остава извън и над закона. 

Ако обаче се стигне до връщане назад във времето на датата на неплатежоспособността, очаквате ли това да доведе до сериозно попълване на масата на несъстоятелността? Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че ще бъдат атакувани сравнително малък брой прихващания и стойността им е направо незначителна - по-малко от 5 млн. лева.

- Попълването на масата на несъстоятелността е задължение на синдиците на КТБ. Очакваме от тях при изпълнение на предоставените им от закона правомощия да правят това, което очакваме и от съда - да спазват и да прилагат единствено и само закона, еднакво и равно спрямо всички лица.  

Смятате ли, че ще се стигне до голям брой отменени прихващания и какво изобщо е действието на спешните промени в Закона за банковата несъстоятелност от есента на миналата година, които ги обявиха за недействителни със задна дата - от поставянето на банката под особен надзор?

- Тези промени бяха направени заради казуса "КТБ", спешно и „на коляно“. Поради което създадоха повече проблеми в законовата уредба на банковата несъстоятелност, отколкото решиха. Става въпрос както за вътрешни противоречия и празноти в Закона за банковата несъстоятелност, така и между него и други действащи закони. Отделно от това практиката да се създава специално и извънредно законодателство - само за един конкретен случай или за конкретно лице, е изключително порочна и силно ерозира устоите на правовата държава. А дали ще има отменени цесии (или встъпване в дълг с ефект на  цесии) e все още рано да прогнозираме. Нека да видим първо какви искове ще заведат синдиците на КТБ и тогава може да правим коментари.      

Очаквате ли някога да бъдат извадени т. нар. одиторски (консултантски доклади), въз основа на които обезценката на активите възлезе на повече от 4 млрд. лв., а с това бе обосновано отнемането на лиценза? Ще искате ли тези доклади да бъдат представени от БНБ в хода на делото за несъстоятелност, след като Централната банка отказва да ги публикува?

- Първо, според изнесената  информация в публичното пространство тези доклади всъщност представляват писмени счетоводни консултации на квесторите на КТБ и нищо повече. Поради което са напълно негодни да докажат и да обосноват достоверно твърдението за съществуване на многомилиардна дупка в капитала на КТБ . Второ, тези консултации изобщо не са в състояние да послужат за обезценка на активи. И трето, продължаваме да вярваме, че ще се намери български съдия или прокурор, който да задължи БНБ да му представи тези доклади в пълните им текстове, каквито многобройни искания сме отправили и продължаваме да отправяме до съда и прокуратурата.

Как оценявате действията на квесторите и на синдиците за опазване на имуществото на КТБ? Имало ли е масово преобразуване на негарантирани депозити в гарантирани? Включително и чрез раздробяване на големи депозити в такива под гарантирания минимум?

- За своята дейност квесторите и синдиците на КТБ носят отговорност съгласно закона. Отговорност за назначаването им и за техните действия носят и органите, които са ги назначили, които са им давали и продължават да им дават указания и които са ги контролирали и все още ги контролират. Прокуратурата е тази, която трябва да следи за спазването на закона, особено в този чувствителен и значим за обществото случай. Това означава, че когато е сезирана, тя трябва да изпълнява законовите си функции да разследва и да разкрива престъпления. А не да ги прикрива, каквито уклони долавяме по казуса "КТБ".

Вярвате ли, че управляващите имат наистина намерения да търсят активите на банката с международна компания, или става въпрос за отвличащи маневри в комплект с пропагандата срещу личността на Цветан Василев?

- Без да е извършена международна експертиза за състоянието на КТБ, което сме искали във всички съдебни процедури досега, но ни беше отказано, не виждам какво ще разследва тази международна разследваща компания. Много е важно и какво ще е заданието й, а също и кой и с какви средства ще й плати за работата. Обществото ни има право да получи отговор на тези въпроси. Ако бъдат похарчени повече пари за възнаграждението на тези международни издирвачи, отколкото е стойността на установените и възстановените от тях активи на КТБ, кой ще носи отговорност пред обществото за изхарчените напразно публични средства? 

Как се развива войната за големите работещи дружества, свързани с КТБ, и за притежаваните от банката имоти?

- По този въпрос нямаме преки наблюдения, тъй като не се занимаваме с него.

Ще бъдат ли изяснени схемите, по които кръгът около Делян Пеевски "изчисти" бизнеса си в КТБ, прехвърляйки го към други банки?  

- Разкриването на  цялата истина за КТБ, а не само по този въпрос, не може да стане без волята и действията на всички държавни институции – прокуратура, съд, правителство, парламент, БНБ и т.н. Ако те изпълнят точно и безпристрастно задълженията си по закон, българската общественост ще узнае рано или късно цялата истина за фалита на КТБ. Няма как управляващите държавата и съдебната система да убедят българската и международната общественост, че са искрени в публичните си изявления, че искат цялата истина за КТБ да излезе наяве, ако не спазват закона. Конкретен пример в тази връзка е продължаващото нарушаване на чл.128, ал.3 от Закона за съдебната власт, което прави председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Той отказва да образува и да насрочи тълкувателно дело вече повече от месец след изтичане на двумесечния законов срок. При положение че председателят на върховен съд не спазва закона, няма как да се изисква от гражданите, от институциите, от министрите да го спазват. Така не се гради правова държава, основана върху върховенството на закона. С подобни действия те само се рушат, доколкото ги има.

Пояснете какъв е предметът на искането за образуване на тълкувателно дело, тълкуване по какъв проблем се очаква?

- Искането направихме първоначално с колегата Менко Менков, но реакция не последва. Впоследствие то беше отправено от адвокатурата в лицето на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова. Отправено е до Общото събрание на колегиите във ВАС, което трябва да отговори най-общо на следния въпрос: Какъв е кръгът от лицата, които имат право да оспорват пред ВАС решението на управителния съвет на БНБ за отнемане на банков лиценз? Но не изобщо, а конкретно. Ние изхождаме от абсурдната ситуация, каквато наблюдаваме при казуса "КТБ". Банката да е поставена под особен надзор и да са назначени квестори, а всички правомощия на надзорния и на управителния й съвети, както и на изпълнителните й директори да са отнети в полза на квесторите. При едно такова тълкуване съдът ще трябва да обоснове изводите си както с вътрешната правна уредба, така и с Европейската конвенция за правата на човека, и с Хартата на основните права на Европейския съюз. Нека да видим как върховните ни съдии ще "разчетат" тези актове, по който България е страна, а те имат предимство пред националното ни законодателство.

Има ли заведени дела от акционери и вложители в международни юрисдикции и къде може да бъде съдена държавата? Подлежат ли тези спорове на международен арбитраж?

- Нямаме конкретна информация на този етап. Доколкото знаем, подготвят се и предстои да бъдат заведени такива дела в европейски и международни съдилища. Предпочитаме да ги коментираме, след като и ако бъдат заведени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във