Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БАТКО, БРАТКО И СИН В АФЕРА ДРАШКОВИ

Партия „Ред, законност и справедливост (РЗС) ще внесе сигнал до главния прокурор за извършени нарушения и престъпления от отстранения заместник-председател на ДАНС Иван Драшков, стана ясно в сряда (15 октомври). Сигналът ще бъде изпратен и до парламентарната Комисия за борба с корупцията, ДАНС, представителството на Европейската комисия в България и Генерална дирекция Правосъдие, свобода и сигурност, съобщи председателят на партията Яне Янев. Сигналът срещу Драшков е за държавна измяна, принуда, изземване на правомощия, злоупотреба със служебно положение, нерегламентирани политически и бизнес взаимоотношения, търговия с влияние, разгласяване на класифицирана информация и за конфликт на интереси и покровителство на престъпна финансова и търговска дейност на негови близки роднини.
По информация на БТА от 30 април 1998 г. изпълнителният директор на БОДК (Бюро за обслужване на дипломатическия корпус) Петър Драшков (брат на Иван Драшков) е извършил сериозни нарушения - внесъл е депозити в размер на 3.4 млн. долара в банки в ликвидация, обявени в несъстоятелност, и несправедливо е отдал 107 апартамента, собственост на БОДК, на лица, които нямат право на това, обясни Емил Василев, който завежда правния отдел на партия РЗС.
Искаме проверка дали някоя банка, която евентуално е финансирала Иван Иванов Драшков-младши (син на вече бившия заместник на Петко Сертов), не се отблагодарява за тези депозити в долари, които братът Петър Драшков е внасял в банки в несъстоятелност, заяви Янев и отново напомни, че някогашният шеф на БОДК е именно братът на Иван Драшков - Петър.

( на подложка, като каре)
АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ
Сметната палата провери БОДК
София, 30 април 1998 г., БТА
Сметната палата прие акт за констатации за извършена проверка на набирането и разходването на извънбюджетните средства и управлението на имуществото на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус (БОДК) за периода от 01.01.1995 г. до 30.09.1997 година. За установени данни за престъпление актът ще бъде изпратен на Главната прокуратура на Република България за търсене на отговорност.
Инспектори от отделение Висши държавни органи и Министерството на външните работи установиха, че за проверявания период БОДК е сключило пет договора за депозит с търговски банки с обща стойност на главницата 3,4 млн. щ. долара. Към момента на проверката банките са в ликвидация.
С решение на БНБ № 539 от 1996 г. ТБ Елитбанк АД е поставена под особен надзор, като й се забранява извършването на банкови сделки, с изключение на тези с държавни ценни книжа. В нарушение на забраната с едноличното решение на бившия директор Петър Драшков са закупени 3 млн. броя акции от капитала на ТБ Елитбанк АД. Като акционер БОДК е на последно (девето) място по поредност на вземанията си. Закупените акции бяха осчетоводени по време на проверката.
БОДК е сключило три договора за депозит с Частна земеделска и инвестиционна банка общо за 900 хил. щ. долара. През 1995 г. между БОДК и ЧЗИБ е сключен договор за наем на сграда, собственост на БОДК, като за периода от 06.02.1996 г. до 30.12.1997 г. дължимият наем и неустойките за забава не са заплащани. Тогавашното ръководство на БОДК не е предприело мерки за събиране на сумите и за прекратяване на договора.
През 1995 г. между БОДК и фирма Интермармара е сключен договор за доставка, която не е изпълнена в определения срок. От страна на БОДК не са търсени дължимите неустойки (3% върху стойността на сделката) и не са предприети действия по прекратяване на договора.
Извършена бе проверка на управлението и стопанисването на предоставеното имущество на БОДК. В нарушение на Закона за държавната собственост и правилника за приложението му БОДК е сключвало договори за отдаване под наем на недвижими имоти без провеждането на търг или конкурс. По време на проверката бяха предприети действия за отдаване на търговски обекти под наем чрез търг или конкурс.
Неправомерно са отдадени под наем 107 апартамента, без да е формиран ведомствен жилищен фонд. По време на проверката със заповед на министъра на външните работи е създаден такъв и назначена комисия за разглеждане на молбите за настаняване на служители на МВнР и БОДК. Изготвен е списък на лицата, ползващи неправомерно апартаменти на БОДК, и са изпратени писма за доброволно освобождаване на жилищата.
Бившият директор на БОДК не е предприел ефективни действия спрямо неизправните длъжници (дипломатически и търговски представителства, фирми и български граждани) за начисляване на неустойки за забава на наемите и за прекратяване на договорите. По време на проверката са погасени част от неизплатените наеми в размер на 759 538 щ. долара и 8 369 242 лева. Беше постигнато споразумение за уреждане на договорните взаимоотношения между посолството на САЩ и БОДК.
Сметната палата извърши проверка на сключените договори от БОДК за извършване на съвместна дейност. За периода от 1992 г. до 1997 г. БОДК е сключило пет договора за създаване на граждански дружества с цел осъществяване на съвместна дейност с различни фирми (СД Зодиак - Маринов, Сторма ООД, Булвария ООД, МР - Трейдинг ООД и НАСА ООД). Предмет на договорите е била експлоатацията на дипломатически валутни магазини, БОДК - Автосервиз и Клуб-ресторант - БОДК.
Установено бе, че дружествата не са били данъчно регистрирани (с изключение на МР - Трейдинг ООД). Не са представяни своевременно на БОДК счетоводните отчети съгласно изискванията на сключените договори. В повечето случаи преводите от реализираната печалба са забавяни без последствия (по договорите със СД Зодиак - Маринов и Сторма ООД) или са в по-малък размер (по договорите с НАСА ООД и Булвария ООД). По сключения договор с Булвария ООД БОДК е поело задължението за покриване на всички разходи, без да има реална възможност за контрол върху приходите от съвместната дейност. По този начин за сметка на БОДК са изплатени и разходи, които е следвало да се поемат от Булвария ООД. Липсва информация за внесените и реализирани акцизни стоки (по договора с МР - Трейдинг ООД). Тогавашното ръководство на БОДК не е упражнило необходимия контрол върху резултатите от съвместната дейност, за търсене на дължимите суми и за прекратяване на договорите (единствено договорът с Булвария ООД е прекратен за непостигане целите на съвместната дейност).
Сметната палата смята, че БОДК трябва да се регистрира като търговско дружество по Търговския закон.
- БОДК е юридическо лице със статут на управление към МВнР. С ПМС № 26 от 1992 г. дейността по обслужването на Дипломатическия корпус се осъществява със средства от извънбюджетна сметка, а от 01.01.1997 г. със закон се открива извънбюджетна приходно-разходна сметка на БОДК към Министерството на външните работи. Средствата по извънбюджетната сметка се набират от експлоатацията на материално-техническата база, предоставена на БОДК, и се изразходват за поддържането й.
- Всички постъпления на БОДК са формирани от собствени приходоизточници (наеми от експлоатация на сградния фонд; търговия и услуги; ремонт на дипломатически представителства и др. организации), без да се използват средства от републиканския бюджет.
Източник:
БТА 30.04.1998 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във