Параграф22 Weekly

§22 Анализи

БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА НЕ Е ОТ ВЧЕРА, НО НЯМА ДА ПРИКЛЮЧИ ДО УТРЕ

Темата за корупцията е един от трите основни проблема, заедно с организираната престъпност и въвеждането на повече ред и сигурност по улиците, които са посочени като възможна основна пречка за присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 година. Ето защо борбата с корупцията, особено в правоохранителните и правоприлагащите институции, придобива първостепенно значение.
Силното желание на експертите от Европейската комисия да видят реални резултати от битката с корумпираните държавни служители като отражение на ширещите се обществени нагласи в тази посока накара един от евпопейските чиновници да възкликне: Искаме да видим поне един висш държавен служител в затвора за корупция. Колкото и имагинерно да звучи подобно желание, то отразява реални настроения в системата на МВР, както и реален стремеж към разкриването и доказването в съда на подобни негативни явления.
Съгласно Закона за МВР Националната служба за борба с организираната престъпност (НСБОП) е призвана да разкрива местни и транснационални престъпни структури и да изяснява случаи на корупция на служители от държавната и местната администрация, както и на служители в МВР, свързани с функционирането на тези структури.
През 2002 г. сектор Корупция в НСБОП беше преобразуван в направление, в което бяха обособени две самостоятелни звена - Противодействие на корупцията в МВР и Противодействие на корупцията в системата на държавната администрация. Анализът на получените до момента сигнали показва, че в по-голямата си част те засягат корупционни прояви на длъжностни лица от изпълнителско и средно ниво.
Корупцията в МВР
Според едно от определенията корупция е искането или приемането - било пряко или непряко - от полицейския служител или от друго длъжностно лице в МВР на пари, скъп предмет, услуга, обещание, награда или каквато и да е облага в замяна на някакво действие или пропуск при (или във връзка с) изпълнението на някоя функция на органите на МВР или свързано с нея действие.
Като явление корупцията в МВР може формално да бъде разделена на две форми - индивидуална и групова. Индивидуалната е по-често срещана и се изразява в изтичане на служебна информация и контакти с корумпирани лица извън работната среда. Структурната форма е по-рядко срещана и е по-типична за големите градове. Тя се осъществява от служители, които работят заедно и имат корупционни отношения с представители на криминалните среди.
Анализите, които правим, показват, че причините за вътрешната корупция са обусловени от фактори, свързани с работата (професионалното поведение и възможностите за корупция, произтичащи от естеството на службата, личностна и организационна култура), както и извън нея - семейни или лични проблеми, както и социални връзки с криминално проявени лица.
Ще се спра на типичните корупционни практики за офицерския и сержантския състав. При едни от случаите служители на МВР пряко участват или подпомагат извършители на различни престъпления - трафик на наркотици, контрабанда, проституция, рекет, изнудване. В други случаи служителите на реда нерегламентирано контактуват с представители на организирани престъпни групи и с лица от криминалния контингент, примерно - предоставяне на служебна информация срещу заплащане или други изгоди.
В работата си сме установили корупционни практики, свързани с неправомерното издаване на документи за самоличност, на документи с невярно съдържание при регистрация на МПС, за получаване на обезщетения от застраховки и съдействие за връщане на откраднат автомобил. Имали сме случаи, при които се упражнява нерегламентирана трудова дейност с цел лично облагодетелстване под формата на въоръжена охрана, изготвяне на кадастрални и земеразделителни планове, защита на интереси от частноправен характер и услуги по прехвърляне на собственост на фирми. Всички знаем и за опити на служители от КАТ да злоупотребяват с власт и служебно положение.
Схемите за източването на ДДС нанасят сериозни щети на държавния бюджет. В редица подобни схеми служители на реда са правили опит да прикрият фирмите при неправомерното теглене на данъка или пък са оказвали протекции при проверка на обекти с лицензионен режим.
Понякога се случва служител на МВР да изпадне в материална зависимост от криминалния контингент. Получаването на средства под формата на спонсорство, лихварство и използване на близки за прикриване на собственост също се числят към типичните форми на корупция. Умишлените пропуски, затрудняването на полицейската работа, възпрепятстването на дадено полицейско разследване и укриването на доказателства категорично говорят за действия, свързани с лично облагодетелстване.
Разкриването на корупционни деяния в системата на МВР е значително по-трудно в сравнение с доказването на корупция в държавния апарат. В хода на работата се налага да се търсят подходящи източници за информация в средата, в която работи и живее обектът. Това е изключително трудно, защото разследваният винаги е нащрек.
В много от случаите, при опит да се проникне в близкото му обкръжение, човекът разбира за интереса на полицията към него и това налага контактите с източниците на информация да протичат в условия на изключителна конспиративност и секретност. Понякога възниква проблем с използването на специални разузнавателни средства (СРС) по отношение на служители на МВР, тъй като самите те ги използват във всекидневната си работа. Има констатирани случаи, когато служителите ползват по няколко мобилни телефона, често сменят SIM-карти, водят условни разговори и при движение често се чистят от следящи ги лица и автомобили.
През 2004 г. по материали на НСБОП са образувани 16 следствени дела за корупция срещу 17 служители на МВР. Трийсет души са били уволнени, а на други 29 са наложени дисциплинарни наказания. На прокуратурата са изпратени материали по 33 случая за корупционни прояви, като през 2004 г. се наблюдава тенденция на увеличаване на образуваните следствени дела с 23% и на материалите, изпратени на прокуратурата, със 120 на сто.
В периода януари-септември 2005 г. по материали на НСБОП са образувани общо 25 следствени дела срещу 32 лица. От МВР са уволнени 37 души, на 53 служители са наложени дисциплинарни наказания, а на прокуратурата са изпратени материали за 25 случая на корупция.
Корупцията в държавата
Ниският жизнен стандарт на висококвалифицираните специалисти и тромавият наказателен процес са част от основните предпоставки за разрастването на корупцията в държавния апарат и в органите за местно самоуправление. Една от особените форми на корупция е даването на комисиони на длъжностни лица за извършени от тях консултантски и посреднически услуги. Засечено е и лобиране в полза на организирани престъпни групи с цел тяхното безпрепятствено навлизане в легалния бизнес. Най-ярките примери за корупционни прояви в държавната администрация и в държавните предприятия са:
- сключване на неизгодни договори и сделки за внос с неразрешени или неефикасни медикаменти за ветеринарната практика от служители на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС);
- умишлено заобикаляне на Закона за обществените поръчки и подписване на неизгодни договори;
- злоупотреби на служители от Управление Пътни такси и разрешителни (УПТР) към Агенция Пътища при Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- неправомерно отклоняване на постъпления към бюджета в особено големи размери, изнудвания с цел набавяне на облаги от длъжностни лица в администрацията на морските пристанища;
- участие на служители от Държавен ветеринарен и санитарен контрол (ДВСК) в канали за контрабанда и умишлено неизпълнение на служебните задължения с користна цел.
Към този списък могат да бъдат добавени още искането на подкупи от служители в регионалните структури на Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) при издаване на разрешения за таксиметров превоз и на свидетелства за управление на МПС, както и искането на подкупи от длъжностни лица в ХЕИ за несъставяне на актове за констатирани нарушения.
Корупционните прояви на служители от митническата администрация се характеризират с нарушения на съществуващите митнически режими и в подпомагане на контрабандата чрез действия или бездействия. Обмитяването само по представени документи и пропускането на стоки без физически контрол - в съучастие със служители на граничните служби с контролни функции - е предпоставка за сериозно ощетяване на бюджета и получаване на лични облаги, защото се създават условия за подмяната на тези стоки вътре в страната или пък последващото им обмитяване на ниски стойности.
В системата на данъчната администрация случаите на корупция са свързани с организиране и подпомагане на неправомерно теглене на ДДС в особено големи размери, включително и в престъпно съучастие със собственици на счетоводни къщи, злоупотреба със служебно положение, допускане на умишлени пропуски в работата и искане на подкуп при констатирани нарушения на данъчното законодателство.
Корупционните прояви на магистрати са свързани с искане на подкупи от ръководни служители на следствените служби, изнудвания и получаване на подкупи за прекратяване на предварителни производства, посредничество на адвокати при предаване на подкупи и при теглене на ДДС, нерегламентирани контакти с лица от криминалния контингент, корупционни прояви на нотариуси при изповядване на сделки с имоти и при изготвянето на неистински документи за собственост. Има констатирани случаи на взимане на подкуп в местата за лишаване от свобода от следствени или затворници.
В сферата на здравеопазването традиционно се взимат пари след изнудване на пациенти, умишлено се отказва на болни да бъдат преглеждани, отлага се спешното им лечение, като се изписват принудително от болничните заведения, без да са излекувани. Осъществяват се нерегламентирани плащания по безплатни клинични пътеки, извършват се нарушения от ръководни служители на регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК) при сключването на договори за извършването на медицински изследвания по извънболничната помощ, както и източване на средства от РЗОК. Получаването на по-висока група инвалидност понякога също се предшества от искането на финансова отплата или услуга.
В повечето случаи корупционните практики в общинската администрация са свързани с наличието на схеми за вземане на подкупи при административно обслужване на населението, ощетяване на общинския бюджет при отдаване на обекти под наем и съставяне на строителни книжа с невярно съдържание.
Не са рядкост корупционните прояви на ръководни служители в комисиите за защита на потребителите.
В системата на образованието са засечени системни подкупи, искани от страна на преподаватели на висшите учебни заведения, и целенасочено подтикване на студентите към платено уреждане на изпити.
През 2004 г. по материали на НСБОП са образувани общо 27 следствени дела срещу 32-ма души, както следва: митническа администрация - трима, местна администрация - трима, съдебна власт - трима, здравеопазване - десетима, държавни предприятия - шестима, други сфери - седмина. На прокуратурата са изпратени материали по 27 случая на корупционни прояви, уволнено е едно длъжностно лице, а на седем други са наложени дисциплинарни наказания. През 2004 г. броят на образуваните следствени дела за корупция в държавната власт и органите на местното самоуправление е нараснал с 42% (в сравнение с 2003 г.), а броят на материалите, изпратени на прокуратурата - с 80 на сто.
В периода януари-септември 2005 г. по материали на НСБОП са образувани 18 следствени дела срещу 23-ма души: двама митнически служители; трима - от местната администрация, трима - от съдебната система, трима - от системата на здравеопазването, двама души от образованието, четирима шефове в държавни предприятия и трима души, работещи в други сфери на администрацията. В прокуратурата са изпратени материали по 28 случая на корупционни прояви, едно длъжностно лице е уволнено, а на други четирима са наложени дисциплинарни наказания.
В момента НСБОП работи по 33 случая за корупция в МВР и по 25 случая на корупция в държавната и местната администрация. Инспекторатите в министерствата и агенциите също осъществяват вътрешен контрол, който включва и проверки на сигнали за нерегламентирано поведение на техни служители. За резултатите от тези проверки обаче в МВР не постъпва информация и не се предприемат действия за съвместна работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във