Параграф22 Daily

§22 Анализи

Директива "чисти" дълговете на предприемачи, самонаети и занаятчии

Тъкмо в разгара на дебатите около поредния законопроект за "частния фалит", лансиран от омбудсмана Мая Манолова, излезе и директивата, уреждаща възможността изпадналите във финансови затруднения предприемачи, самоосигуряващи се и занаятчии да избегнат фалита и да получат опрощаване на задълженията, които ги притискат.

Директивата за преструктурирането и несъстоятелността (или Директива(ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета), беше публикувана на 26 юни в Официален вестник на Европейския съюз. А България има срок до 17 юли 2021 година да съобрази законодателството си с нея.

Директивата дава възможност за опрощаване на задължения на физически лица, упражняващи търговска, стопанска дейност, занаят или професия. Което включва и  представители на свободните професии: журналисти, адвокати, архитекти, музиканти и други.

Идеята е, че предприемачи, които упражняват търговска дейност, стопанска дейност, занаят или  професия като независими, самостоятелно заети лица,  също като фирмите може да са изложени на риск от изпадане в  несъстоятелност. "Различията между държавите членки по отношение на възможностите за започване отново на дейност биха  могли да  стимулират свръхзадлъжнели или несъстоятелни предприемачи да  се  преместят в  държава членка, различна от държавата членка по установяването, за да се възползват от по-кратки срокове или по-привлекателни условия за опрощаване на задължения, което създава допълнителна правна несигурност и разходи за кредиторите при възстановяване на техните вземания. Освен това последиците от несъстоятелността, по-специално социалната стигма, правните последици, като например забрана предприемачите да  започват и да извършват предприемаческа дейност, и постоянната невъзможност за  погасяване на  задълженията, представляват важни фактори, които обезкуражават предприемачите, които желаят да създадат предприятие или да получат втори шанс", констатира се в директивата.

Какво се предлага? Държавите да предприемат стъпки за намаляване на отрицателните последици от свръхзадлъжнялостта или  несъстоятелността върху предприемачите, които са  физически лица. И по-специално да се позволи пълно опрощаване на задълженията им след определен период от време. А и да се ограничи продължителността на забраните за  осъществяване на дейност, наложени вследствие на тяхната свръхзадлъжнялост или несъстоятелност.

"Опрощаването на  задължения следва да  бъде на разположение при  производства, които включват план за погасяване, осребряване на  активи или  комбинация от  двете.  При  прилагането на  тези разпоредби държавите членки следва да могат свободно да избират между тези алтернативи. Ако националното право предвижда повече от едно  производство, водещо до  опрощаване на задължения, държавите членки следва да  гарантират, че  най- малко едно от тези производства предлага на несъстоятелните предприемачи възможност за пълно опрощаване на задълженията в  рамките на  срок,  не  по-дълъг от  три  години. В  случай на производства, които представляват комбинация от осребряване на  активи и  план  за  погасяване, срокът на  опрощаване на  задълженията следва да започне да  тече  най-късно от  деня,  в  който планът за  погасяване бива  утвърден от  съд  или  започва да  се изпълнява, например от  първата вноска съгласно плана, но  може  да  започне и  на  по-ранен етап,  например от момента на вземането на решение за откриване на производството.

Що се отнася до физическите лица, които не се занимават с някаква "стопанска дейност" - те са изключени от обхвата на директивата. Но пък е дадена възможност на държавите ако решат, да я прилагат и за тях: "Държавите членки могат да разширят прилагането на производствата така че да обхванат и изпадналите в несъстоятелност физически лица, които не са предприемачи", посочва директивата. И препоръчва, въпреки че в нея не са включени правила относно свръхзадлъжнялостта на  потребителите, държавите членки "в най-кратки срокове да започнат да  прилагат разпоредбите на  настоящата директива и за опрощаване на задължения и към тях".

Това е поредният опит на ЕС да регулира тези отношения така, че правилата да са в максимална степен близки на цялата му територия. Като с това уеднаквяване ще бъдат защитени както интересите на големите международни компании (много по-често заставащи в ролята на кредитори), така и на дребните им длъжници.

Директивата урежда специфични производства за "ранно предупреждение" за опасност от изпадане във финансов батак, както и специални производства за превантивно преструктуриране на бизнеса и предприятията така, че да избегнат несъстоятелността.

"Премахването на  пречките за  ефективното превантивно преструктуриране на  жизнеспособни длъжници с финансови затруднения допринася за свеждане до минимум на загубата на работни места и загубата на стойност за кредиторите във веригата на доставки, за запазване на ноу-хау и умения и съответно носи ползи за икономиката в по-широк план. Улесненото опрощаване на  задължения за  предприемачите ще  допринесе за  избягване на изключването им  от  пазара на  труда  и  ще  създаде условия да  започнат отново предприемаческа дейност, като извлекат поуки от  предишния опит.  Освен това,  намаляването на  продължителността на  производствата по преструктуриране ще  доведе до  по-високи проценти на  събиране на  вземанията за  кредиторите, тъй  като  по- дългите срокове обикновено водят единствено до допълнителна загуба на  стойност за длъжника или за неговата стопанска дейност. И накрая, ефикасните процедури за  превантивно преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на  задължения ще  създадат възможност за  по-добра оценка на  рисковете, свързани с  решенията за отпускане и вземане на заеми, и ще улеснят адаптирането за несъстоятелни или свръхзадлъжнели длъжници, като сведат до минимум икономическите и социалните разходи, свързани с процеса на намаляване на задлъжнялостта им.  Настоящата директива следва да  предостави на  държавите членки гъвкавост при  прилагането на  общите принципи, като  същевременно спазват националните си  правни системи. Държавите членки следва да  могат  да продължат да прилагат или да въведат в своите национални правни системи други рамки за превантивно преструк­туриране, освен предвидените в настоящата директива", обяснява се в документа.

На ход са българските власти. И за да не стане като с регламента за личните данни, за който правителствените чиновници бяха забравили почти до момента на влизането му в действие, ще е добре да започнат да работят по транспонирането на директивата още от есента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във