Параграф22 Daily

§22 Анализи

Дружество за бързи кредити осъдено заради неравноправни клаузи в договорите

Върховният касационен съд прие за неравноправни 8 клаузи от общите условия на дружество за бързи кредити, които са прилагани в периода 2014-2016 година. Съдът задължи дружеството да преустанови прилагането на тези клаузи, да ги изключи от съдържанието на общите си условия и да оповести за своя сметка, включително и пред клиентите си, какво е постановил съдът. Решението е по колективен иск, заведен от "Сдружение правна помощ на потребителите".

Сред признатите от съда за неравноправни са три клаузи в общите условия, които уреждат "автоматичното" прекратяване на договорите и обявяването на кредите за предсрочно изискуеми. Съдът отхвърля като неприемлива възможността договорите за кредит да се прекратяват автоматично и заемите да стават предсрочно изискуеми в случай на просочване на вноска с повече от 30 дни, без да е необходимо кредиторът дори да изпраща на клиента уведомление за това. Липсва указание дали просрочието следва да обхваща цяла дължима месечна вноска или част от нея, какво трябва да е естеството на просроченото задължение - главница или други акцесорни задължения (за лихви, такси и други). Освен това не се държи сметка за продължителността на срока на договора и за размера на кредитния дълг, както и дали неизпълнението е съществено за кредитора, за да има той интерес да се освободи от договора, казва съдът. И подчертава, че липсата на ясни критерии препятства възможността за съдебен контрол впоследствие. Нарушава се изискването за равновесие в отношенията длъжник - кредитор и се поставя длъжникът в значително по-неблагоприятно положение, включително като се имат предвид неблагоприятните последици, произтичащи за него от прекратяването на договора и от предсрочната изискуемост на кредита, мотивират се съдиите.

Като неравноправно е посочено и изискването клиентът (или солидарните длъжици) да заплащат след прекратяването на договора всички дължими суми, в това число задълженията по погасителен план, включващи и възнаграждението при закупен пакет от допълнителни услуги, лихви за забава и такси. Прекратяването на договора за потребителски кредит има действие занапред. С прекратяванетому, както и с обявяването на кредита за предсрочно изискуем, длъжникът губи правото да ползва за в бъдеще предоставения му от кредитора паричен ресурс и всички съпътстващи услуги. Въвеждането в тежест на потребителя на задължение да заплаща суми, представляващи в действителност цена на ползвания кредит, за време, през което няма да получава насрещна престация от кредитора, нарушава равнопоставеността на страните по правоотношението и поставя потребителя в по-неблагоприятно положение спрямо кредитора", категоричен е съдът. И припомня  Тълкувателно решение № 3/2017 от 27.03.2019 г. на ОСГТК на ВКС, с което е отречено правото на кредитора при предсрочна изискуемост на кредита да получи уговорената възнаградителна лихва за времето от настъпване на предсрочната изискуемост, до крайния срок на договора.

Съдът сочи като неравноправни и клаузите,  според които кредиторът има право да прекрати едностранно договора за потребителски кредит и да изиска незабавно погасяване на всички задължения в случай, че той е посочил невярна информация в която и да е от декларациите, предоставени във връзка с договора, както и при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение на клиента. В първия случай се дава възможност за предсрочно прекратяване на договор за кредит при всякакви неверни данни, които обаче може и да нямат никакво отношение към изпълнениет она задълженията. Що се отнася до прекратяването на договора при смърт и запрещение: кредитните отношения не са intuitu personae и не се сключват с оглед на личността, напомня съдът. Починалият кредитополучател може да бъде заместен от своите наследници - това зависи само от тяхната воля. Поставянето под запрещение също не води до неспособност на кредитополучателя да погасява задълженията си по кредита, а предпоставя изпълнението на задълженията да се извършва вместо от него, от лицата, натоварени с настойнически или попечителски функция. А основанията за прекратяване  на договора против волята на потребителя, които не са предвидени в закона, представляват неравноправна клауза.

Също за неравпоправни са обявени и клаузите, които уреждат изпращането на писма и съобщения от кредитора само до длъжника, но не и до поръчителите му, например. Както и въвеждането на фикцията, че всички съобщения ще се считат за получени от клиента, ако са изпратени на първоначално посочения в договора адрес. Това означава безусловно освобождаване на кредитора от задължението да положи грижата на добрия търговец за реално достигане на свързаната с договора информация до знанието на клиента или солидарния длъжник, както и при евентуален спор да докаже, че е направил опити за осъществяване на реално връчване. "Възлагането на неблагоприятните последици от фингираното връчване върху клиента не е поставено в зависимост от тяхно недобросъвестно поведение или неоправдано неприемане на изпратените от кредитора съобщения и документи, а е предвидено за всички случаи на изпращане на съобщения и документи, без оглед на реалното им получаване и на причините, поради което то е осуетено", казва съдът. И отхвърля и още една клауза от общите условия, с която пък на кредитополучателя (в противовес на освобождаването на кредитора от задължението да се грижи съобщенията до клиента му да бъдат получавани), е възложено  да уведоми официално кредитора, когато погаси предсрочно дълга си. И да осигури "реалното получаване" на това уведомление.

Голяма част от тези клаузи в общите условия на дружеството за бързи кредити вече са изменени, става ясно още от решението. Това обаче първо не означава, че новите правила са достигнали до всички потребители - клиенти на фирмата, казва ВКС. И припомня, че съгласието с общите условия изисква те да са връчени на клиента и той да се е подписал върху тях. А изменението им има сила за насрещната страна само ако й е било съобщено и тя не е заявила в предоставения срок, че го отхвърля. "Законът за защита на потребителите предвижда задължение за търговеца да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок на посочен телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция, а на потребителя е предоставено правото да прецени дали да приеме променените общи условия или да ги отхвърли, като се откаже от договора или продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия", мотивират се съдиите.

И второ, което всъщност е по-важното: потребителите могат в рамките на давностния срок да предявят индивидуални искове за защита на увредените си права като се позоват на влязлото в сила решение за уважаване на колективен иск.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във