Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ЕС НИЩО НЕ Е ИСКАЛ, НИЕ СМЕ СЕ ПРЕДЛОЖИЛИ

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗОтносно глава 24 Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работиРеформа на съдебната властЕвропейският съюз (ЕС) подчертава значението на съблюдаването на правата на човека и фундаменталните свободи, гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, които са общи принципи на правото на Общността.ЕС подчертава, че създаването на независима, надеждна и ефективна съдебна власт е от решаващо значение. За това са необходими преди всичко:- достатъчно финансови ресурси и ефикасна система за разпределение на средствата; - достатъчен човешки ресурс и квалифициран персонал; - обективни и прозрачни процедури за назначаване, оценка и повишаване в длъжност, отчитащи националните стандарти, създадени от Висшия съдебен съвет (ВСС); - ефективни санкции при несправяне с работата или наказателно преследване при извършени престъпления;- достатъчно и модерно оборудване;- разпределение на делата между следователите и прокурорите на базата на прозрачни и обективни процедури;- ускоряване на съдебните производства;- намаляване броя на висящите дела, за да се избегнат неоснователни забавяния;- предоставяне на адекватна публична информация за движението на делата и мерки за осигуряване на надлежно изпълнение на съдебните решения. ЕС насочва вниманието на България към факта, че изпълнението на съдебните решения е от изключително значение с оглед развитието на принципа за взаимното признаване на решенията по наказателноправни и гражданскоправни въпроси на ниво Европейски съюз и напомня, че инструментите на ЕС вече се основават на този принцип. ЕС също взема предвид и предоставената от България информация (CONF-BG 55/02 и CONF-BG 16/03) за ролята, мястото и функциите на следствените органи и наказателния имунитет на магистратите (съдии, прокурори и следователи). ЕС ВЗЕМА ПРЕДВИД НАМЕРЕНИЯТА НА БЪЛГАРИЯ да разгледа въпроса с функционирането на досъдебната фаза, което е предвидено за периода 2003-2005 г., като бъдат включени изменения и допълнения в Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) до края на 2004 г., а ако се налага - и да извърши промени в конституцията. ЕС посочва, че намеренията на България имат дългосрочен характер, което може да затрудни извършването на основна реформа на досъдебната фаза. Затова ЕС приканва България да се ангажира ясно и категорично за продължаване на развитието на досъдебната фаза в съответствие с най-добрите практики на страните членки (чл.5 и 6 от Европейската конвенция за правата на човека), както и с решенията на Европейския съд за правата на човека, като въпрос от най-висока степен на значимост. ЕС обръща внимание на България на факта, че в нито една от съдебните системи на страните членки на ЕС не се предвижда наказателен имунитет за магистратите (съдии, прокурори и следователи).

Facebook logo
Бъдете с нас и във