Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Фалит под знака на Юпитер

Кредитори на фалиралия застраховател в опасност от заличаването му след 12 май

Седем години след скандала около бившата застрахователна компания Юпитер кредиторите й са напът да изгубят напълно надеждата да получат нещо от своите вземания. За тях името на главния бог в римския пантеон - властелин на небето, на светлината, на бурите, защитник на свободата и гарант на клетвите, е просто етикетът на една солидна схема за кражба на парите им. А държавата, изглежда, е безсилна да накаже виновните за източването на дружеството.


Първата светкавица блесна на застрахователния небосклон през октомври 2005 г., навръх професионалния празник на гилдията. Месеци наред облаците се сгъстяваха, некоректните практики на дружеството се превърнаха в една от най-обсъжданите бизнес теми, докато Комисията за финансов надзор (КФН) прекрати действието на лиценза му. (Междувременно по-малко от три месеца преди това ЗК Юпитер се преименува на ЗК Хилдън АД.) Решението да се приложи най-тежката мярка беше взето на извънредно заседание на комисията, а надзорниците се позоваха на повече от 1000 жалби срещу дружеството, подадени до нея от негови клиенти заради неизпълнени задължения по застрахователните им договори. КФН коментира тогава, че всяка отделна жалба е напълно достатъчно основание за отнемане на лиценза и се зарекоха да изпратят събраната информация в прокуратурата.


Още тогава стана ясно, че


дружеството е източвано безогледно

Недостигът на застрахователните му резерви бе достигнал повече от 95%(близо 1 млн. лв.) и едва около 5% от резервите му бяха покрити с валидни активи. Финансовите резултати обаче бяха завишени с повече от 3 500 000 лв. чрез подаване на невярна информация в нарушение на Закона за застраховането и Закона за счетоводството. Надзорът констатира откази за плащания, закъснели и частични плащания. В оня момент срещу компанията бяха заведени повече от дузина изпълнителни дела на стойност над 200 хил. лева. Стана ясно, че КФН е наложила принудителна административна мярка на дружеството и още през юли 2004 г. го е задължила го да отстрани нарушенията. Но застрахователите продължили ударно да набират вноски, вместо да изплащат обезщетения. Когато сред повече от година надзорът обявява, че започва производство за отнемане на лиценза му, мениджърите на Хилдън оспорват констатациите на КФН, знаейки отлично, че касата им е почти празна.


Председател на управителния съвет по онова време е Славка Каравелова(преди това Иванова), а негови членове са Христо Иванов и Яна Спасова. В надзорния съвет на дружеството влизат Чавдар Държиков, Стефан Стефанов и компанията Маккар АД като юридическо лице. Маккар, представлявано от Евгени Харамлийски, държи и най-голяма част от капитала - близо 83 процента. В управителните му органи са Славка Иванова, Чавдар Държиков, Стефан Стефанов, Райна Кръстева, Делчо Арсов, а по-късно и Любов Видинска. Единайсет на сто от капитала на Хилдън държи Овергаз Инк., а останалата част е разпределена между няколко физически и юридически лица. Хилдън пък притежава 98% от Юпитер Инвест Груп, 50% от Юпитер Трейдинг Груп и 10% от Юпитер Лизинг.


След отнемането на лиценза беше назначен квестор, а КФН опита да успокои обстановката с препоръката клиентите на Юпитер или Хилдън да бъдат спокойни, тъй като дори ако застрахователната компания бъде обявена от съда в несъстоятелност, изпълнението на договорите им ще бъде поето от друг застраховател и гарантирано от Застрахователния гаранционен фонд. Беше внесено и предложение за промяна в проекта за готовия вече Кодекс за застраховането, която определяше кои обезщетения по договори на обявени в несъстоятелност застрахователни компании, да се поемат от Обезпечителния фонд, администриран от Гаранционния фонд. Това се отнася обаче само за плащания по задължителните застраховки Гражданска отговорност на автомобилистите и Злополука на пътниците в обществения превоз.


Още в първите седмици след отнемането на лиценза на Хилдън стана ясно, че назначеният квестор не разполага със средства да обслужва клиентите и в началото на 2007 г. беше открито производство по несъстоятелност. Постановена беше


обща възбрана и запор върху имуществото на Хилдън

а правомощията на управителните му органи бяха прекратени. Назначеният за синдик Веселин Рашков обяви, че имуществото, което е заварил, са шест стола, една маса и половин шкаф. И че не знае има ли наличности в откритите единайсет банкови сметки. Тогавашната шефка на надзора в КФН Ралица Агайн изрази надежда да бъдат удовлетворени поне вземанията на застрахованите по Гражданска отговорност, в противен случай хората трябвало да платят причинените от тях щети от джоба си.


Но се оказа трудна задача да се проследи кой и с каква полица е застрахован - касата на Хилдън беше опразнена, архивите също липсваха. Не можеше да се установи нито колко са застрахованите, нито размерът на техните претенции, нито с какви активи разполага компанията, за да се прогнозира какъв процент от вземанията могат да бъдат удовлетворени. Откритите луксозни автомобил едва покриваха вземанията на държавата - в оня момент за около 1 млн. евро - и никой не знаеше дали притежаваните от компанията имоти не са вече продадени. КФН беше затрупана с множество нови писма и жалби. Надзорниците се ориентираха за реалните размери на краха най-вече по тях.


Още тогава стана ясно, че в крайна сметка реално потърпевши ще са потребителите на застрахователните услуги на Хилдън (Юпитер). Отделно искове към фалиралото дружество предявиха и други застрахователи, платили обезщетения на увредени лица, но не успели да възвърнат разходите си.


Междувременно


списъците с приети и неприети вземания на кредитори набъбваха

След изготвянето на списъците с приетите вземания съобразно изискванията на застрахователния кодекс Обезпечителният фонд започна да плаща на клиентите, въпреки че фалиралата компания не е внесла нито лев в него. Изчисленията показаха, че така фондът ще се раздели с над 1 млн. лв. от натрупаните резерви и те ще отидат у граждани и фирми, чиито претенции са били уважени от синдиците на застрахователя. При все че ставаше дума само за лица, които са имали валидни застраховки Гражданска отговорност или Злополука, но са платили от джоба си застрахователни обезщетения поради фалита на дружеството.


Липсата на достатъчно имущество и парични средства, които да покрият разноските по несъстоятелността, довеждат до спирането на процедурата. С решение №477 на Софийския градски съд от 12.05.2011 г. съдът спира производството по несъстоятелност на Хилдън и дава едногодишен срок, след изтичането на който то може да бъде прекратено, а дружеството - да бъде заличено от Търговския регистър. Условието това да не се случи е кредиторите му, сред които по закон е и Гаранционният фонд (чрез Обезпечителния фонд), да поискат спряното производство да бъде възобновено. Това обаче може да стане само ако кредиторите удостоверят, че има достатъчно имущество, или да депозират сума за предплащане на разноски по несъстоятелността в размер на 120 000 лева.


Съдът, изглежда, е наясно, че освен Гаранционния фонд


никой от другите кредитори не може или няма интерес да вкара толкова пари

в дружеството. В решението е посочен отчетът на последния синдик, адвокат Владимир Дончев, от който личи, че са изразходвани всички налични средства за покриване на разходите, свързани с производството по несъстоятелност, но са останали значителни начислени и неплатени задължения.


В решението са описани и последиците от заличаването на Хилдън. Ще бъдат прекратени всички заведени от синдика дела за попълване на масата на несъстоятелността. При евентуалното уважаване на тези искове биха постъпили значителни средства за удовлетворяване на кредитори със застрахователни договори извън гарантираните от Гаранционния фонд. Ще бъде спряно и изготвянето на списъците на вземанията, при което всички застраховани по Гражданска отговорност няма да получат каквото и да е обезщетение. Дори ако след заличаването на дружеството бъде открито негово имущество, няма да може да се пристъпи към осребряването му. Съдът прави извода, че всичко това ще доведе до обществено напрежение и недоволство, ще урони престижа на държавната власт, ще накърни усещането за справедливост.


В посочения в решението отчет на синдика картината е още по-детайлна. Владимир Дончев уведомява съда, че екипът му извършва огромна дейност при липсата на средства и архив и дори заплаща някои разходи от джоба си - телефон, транспорт, услуги на фирми и отговорно пазене, наем за документацията, канцеларски материали и консумативи, пощенски такси, банкови комисиони. В същото време застраховани лица продължават да предявяват молби за включването им в списъка на приетите вземания. А поради липсата на застрахователни досиета е възможно някои от тях да предявяват претенции, които вече са удовлетворени. Постоянно се осъществяват срещи с клиенти на дружеството, които изискват информация за развитието на производството. Заведени са и единайсет дела за отмяна на договори с други застрахователи, на които Хилдън е прехвърлил събирането на свои вземания. Синдикът е засипан и от искания на бивши служители на дружеството да им бъдат издадени удостоверения за осигурителен стаж и за доход. Но за тях няма данни, липсват разплащателни ведомости.


В крайна сметка заличаването на Хилдън ще е поредната награда за онези, които са го източили, тъй като няма данни прокуратурата да е свършила нещо по случая. Губещи ще са клиентите и държавата, тъй като КФН и досега е направила основните разходи в производството по несъстоятелност. За периода ноември 2008-а - март 2010 г. приходите в това производство са в размер на 257 000 лв., от които на комисията се падат 241 000 лева. До края на 2011 г. Обезпечителният фонд е изплатил на увредени лица по Гражданска отговорност на автомобилистите и Злополука на пътниците обезщетения в размер на 794 259 лв., като изплащането на обезщетения на потребители на застрахователни услуги, включени в списъка на приетите вземания, продължава. Въпросът е дали всички положени досега усилия и очаквани негативи ще натежат спрямо желанието за заравяне на случая Юпитер-Хилдън.


nbsp;


nbsp;


Загубата на лиценза през 2005 г. не беше първа за застрахователя. През 1999 г. това е направил и тогавашният Национален съвет по застраховане, защото Юпитер продавал Зелена карта от името на австрийското дружество Гарант и Медицински застраховки на руската компания Ингосстрах, които са били негови акционери. Юпитер успява да отвоюва тогава лиценза си по съдебен ред и известно време успява да избегне погледа на надзора. Както се оказва по-късно, за това помагат одитори, заверяващи подадените фалшиви данни във финансовите отчети. След бума на жалбите през 2005 г. в последен опит да избегне тежката ръка на надзора компанията е преименувана спешно в Хилдън.


nbsp;


nbsp;


Адвокат Дончев, какви са реалните измерения на фалита на ЗКХилдън?


- Стотици хора очакват да получат удовлетворение на основателните си претенции било чрез Гаранционния фонд, било от активите на дружеството. Но те са в минимален размер и се водят множество съдебни производства за възстановяването им в масата на несъстоятелността. А Гаранционният фонд не би могъл да изплаща задължения към кредиторите при условие, че е спряно производството по несъстоятелност или че дружеството е заличено. Предвид липсата на дружествена документация за периода преди обявяване на фирмата в несъстоятелност, включително и ведомости за заплати, всички лица, които са работили в дружеството и не са имали надлежно оформени документи за трудовия и осигурителния си стаж, ще трябва да доказват тези обстоятелства по съдебен ред.


Кой ще спечели от прекратяването на производството по несъстоятелност?

- В случай на прекратяване на производството по несъстоятелност ще спечелят най-вече бившите собственици на ЗКХилдънАД. Ще имат полза и редица застрахователни дружества, които дължат немалки суми на Хилдън по регресни искове.


Какви ще са правните последици от евентуално заличаване на дружеството?

- Голяма част от кредиторите ще останат с неудовлетворени вземания. Но социалните последици ще бъдат още по-значими. Потребителите на застрахователни услуги, на които законът вменява задължения за имуществено застраховане Гражданска отговорност, ще останат дълбоко разочаровани, изпълнени с усещането за несправедливост. От една страна, държавата те задължава да плащаш на застраховател и да застраховаш своя автомобил за определени рискове, а от друга, когато този застраховател злоупотреби с твоята изправност и с твоите пари, същата тази държава по никакъв начин не гарантира твоите права.


nbsp;


nbsp;


Съдебното решение за спиране на производството по несъстоятелност на Хилдън е по същество чисто указателно, тъй като не подлежи нито на обжалване, нито на принудително изпълнение. Държавата не може да бъде накарана да изпълни задължения извън тези, които са отредени на Гаранционния фонд - той е кредитор от нейно име, встъпил в правата на увредените лица.


КФН трябва да прояви инициатива за обявяване на дружеството в несъстоятелност, но след това всичко е в ръцете на съда. Основно правомощие на комисията като регулаторно-надзорен орган е да защитава правата на потребителите на финансови услуги, но тя няма възможност за самостоятелна финансова намеса. Изглежда, всичко трябва да се решава повече по целесъобразност и дилемата е дали си струва производството по несъстоятелност да бъде продължено и дали има изгледи за сериозни постъпления и за откриване на ново имущество. Във всички случаи обаче, за да продължи производството, необходимо е някой от кредиторите да вкара пари. И по традиция погледите са насочени основно към държавата.


А в случая КФН и Гаранционният фонд не бива да са единствените, на които се разчита. Параграф 22 попита Софийската градска прокуратура какво е направила тя по случая Хилдън. Оттам ни отговориха, че през 1999 г. е образувано досъдебно производство и са повдигнати обвинения за длъжностно присвояване срещу Славка Иванова, Чавдар Държиков, Пламен Христов, Сашо Златарев и Анастасия Раденкова. Цели девет години обаче държавното обвинение не внася делото в съда. През 2008 г. обвиняемите се позовават на действащото тогава правило, че могат да искат делото им да бъде внесено в съда, ако са изтекли две години от повдигането на обвинението. Прокуратурата внася обвинителен акт, но съдът направо прекратява делото срещу всички освен срещу Анастасия Раденкова. Към днешна дата то е върнато на прокуратурата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във