Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ГОРЕЩИЯТ КАРТОФ

Националната служба Сигурност (НСС) е специализирана контраразузнавателна и информационна служба на МВР за защита на националната сигурност от действия на чуждестранни специални служби, организации и лица, насочени срещу националните интереси, за установяване и неутрализиране на процеси, застрашаващи конституционно установения държавен ред, единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната.НСС осъществява контраразузнавателна, информационно-аналитична и прогностична, контролна, координационна и методическа дейност.НСС извършва самостоятелно или съвместно с други държавни органи контраразузнавателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, свързани с:- разузнаване в полза на чужди сили;- опасност за единството на нацията, териториалната цялост и суверенитета на страната;- противоконституционна дейност;- прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;- опасност за икономическата и финансовата сигурност, свързана с участие на чужди служби или организации;- опасност за екологичната сигурност;- нарушаване функционирането на националната система за опазване на фактите, сведенията и предметите, съставляващи държавна тайна;- застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;- корупция и други заплахи за сигурността на държавния апарат, свързани с участие на чуждестранни служби или организации;- международен тероризъм и екстремизъм;- незаконна международна търговия с оръжие;- незаконно производство и разпространение на общоопасни средства или стратегически суровини, наркотици, психотропни и упойващи вещества, подпомагани, организирани или осъществявани от чуждестранни служби или организации;- незаконна миграция, която застрашава националната сигурност.НСС осъществява контраразузнавателна дейност по отношение на чуждестранни специални служби, чуждестранни организации и лица, извършващи дейност, която застрашава националната сигурност.Информационната дейност на НСС включва:- информационно-аналитична и прогностична дейност чрез събиране, обработване и съхраняване на информация от значение за националната сигурност и националните интереси за нуждите на държавното управление и във връзка с управлението и извършването на собствената дейност;- изготвяне на контраразузнавателни оценки за състоянието на националната сигурност на базата на собствена информация и на информация, получена от други държавни органи, специализирани в сферата на защитата на националната сигурност и опазването на обществения ред;- информиране на висшите органи на държавна власт и управление за състоянието, рисковете и потенциалните опасности за националната сигурност;- изготвяне на информационни материали от справочен, аналитичен или прогностичен характер и предоставянето им на други държавни органи, организации и лица по нормативно установен ред.Други дейности:- осигуряване защита на стратегически за страната дейности и обекти самостоятелно или съвместно с други специализирани органи;- оказване на методическо ръководство, помощ и контрол на изградените регионални звена Сигурност при осъществяване на функциите за защита на националната сигурност.НСС осъществява координация и взаимодействие в съответствие с международни задължения на Република България и в интерес на националната сигурност с чуждестранни специални служби за противодействие на международния тероризъм и други форми на международна организирана престъпност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във