Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Инспекторите стегнаха редиците си

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е готов да посрещне предизвикателствата на следващата година. Със заключителна конференция във вторник (7 декември) ИВСС завърши работата си по проект Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет, осъществен по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) и съфинансиран от ЕС. Проектът е на стойност 822 611 лв. и е реализиран в периода юли 2009 - декември 2010 година.
Завършваме проекта по-подготвени, с по-голямо самочувствие и със съзнанието за по-голяма отговорност към нашата работа, каза в обръщението си към участниците в конференцията главният инспектор Ана Караиванова. Целите на проекта бяха да се усъвършенстват административният, функционалният и координационният капацитет на Инспектората към ВСС, подчерта тя.
Инспекторатът съществува от 2008 г., но вече набира скорост като важен фактор за реализирането на дългоочакваната реформа в съдебната система. Още със създаването си той се обособи като ефективно звено с контролни функции, дисциплиниращи съдебния процес в различните му фази. Една от основните му задачи е да наложи стриктното спазване на сроковете, предвидени в НПК и НК. От 2007 г. досега проверява дейността на петте апелативни района в страната - Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив и Софийския апелативен район, по този и по други показатели. В резултат на проверките активността на ИВСС в дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет е нараснала три пъти в сравнение с 2008 г. и повечето от направените предложения за наказания или за отстраняване на пропуски са били уважени. През 2009 г. към ИВСС са били отправени 1949 сигнала за неуредици - с 305 повече от предишната година. От тях са решени 1812 и 137 са останали неприключени, но по тях все още се извършва предварително проучване. Със становища е отговорено на 1466 сигнала, други 146 са изпратени на съответните компетентни органи. След извършените проверки са изготвени 200 акта. Общият брой на актовете и становищата с препоръки за работата на магистрати е 267. По повечето препоръки на ИВСС са получени отговори, които трябва да покажат, че са предприети мерки за тяхното изпълнение.
Сред последните начинания на ИВСС за подобряване на съдебната практика бе наблюдението на делото срещу Петър Стоянов-Вожда в Софийския районен съд (СРС), който е обвинен за незаконно притежаване на оръжие и за вещно укривателство. То вече е съвсем прашасало и има защо да бъде проверено - преписката срещу него е образувана още в края на февруари 2003 г., заведена е в Софийската районна прокуратура на 4 март същата година, но и днес все още няма решение на съда.
Качеството на проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) е високо, освен че са и многобройни, се казва в анализ за ефективността на човешките ресурси на звеното, представен на конференцията от Ана Велкова от Българската асоциация за европейско право. Проучването е реализирано за целите на проекта. Изводът в анализа, е, че за трите години от създаването си Инспекторатът се е наложил като самостоятелна институция, без да нарушава независимостта на магистратите. Нещо повече, ИВСС се ползва с доверието на юридическата общност, констатира анализът.
Конкретни предложения за подобряване на управлението на човешките ресурси дава и анализът на Международната фондация за Ибероамерика Публична администрация и политики (FIIAPP), който представи Смилена Костова. Фондацията е проучила опита на сродни на инспектората структури в страните членки на ЕС. Любопитни са например данните как се извършва атестацията на магистратите в Испания, чийто опит в тази област би могъл да се използва и у нас.
Моделът за атестация на испанските съдии е в употреба от 1999 г., но с някои промени, направени през 2003 и 2006 г., системата за оценяване се променя с т. нар. модули с математически стойности. Например модулът за входящите дела посочва максималния брой на съдебни дела, които може да поеме професионално определен вид съдебен орган или един съдия от същия орган. Той е 380 граждански и 2500 наказателни дела при смесените съдилища, като в районите с едно съдилище нормативът за магистратите е 1000 часа годишно, при две съдилища -1075. Нормативът стига до 1250 часа годишно.
Другият модул е за ангажираност. Той измерва труда на съдията чрез отчитане на започнатите и завършените дела. Модулът започва от преценката на годишната трудова заетост на съдията и определя времетраенето на всяка от съдебните дейности. Според статистиката по принцип 35-40 на сто от съдиите в Испания надхвърлят 120% заетост и затова получават икономически стимули. Други 30-40% от съдиите се намират в интервала 80-119 на сто ангажираност. В общи линии 20-25 на сто от тамошните магистрати не стигат до 80% заетост, но по основателни причини, като липса на ефективно взаимодействие вътре в институцията и с други звена, заболявания и други. Като се направи сравнение между часовете, използвани за приключване на дела, с годишния им брой, се определя относителната лична ангажираност на съдията. Ако той не е достигнал 80% заетост, този факт се отбелязва в досието му като информация, но въпреки това си получава цялата заплата. Ако остане под този праг, следват наказания, които се отразяват на заплащането. Интересно е също, че ако те надхвърлят 100% заетост, се създават предпоставки за извънредно трудово възнаграждение с 20% върху заплатата. Това обяснява защо в досиета едва на 1 на сто от испанските съдии са били вписани забележки по отношение на професионалния им опит и ангажираност.
Инвестицията в знания и иновации ще отговори на повишените очаквания на обществото за по-добър достъп до правосъдие, прозрачност в работата на правораздавателните органи, изграждане на нова, компетентна, отговорна и мотивирана съдебна администрация, заключиха магистратите. А участието на представители на различните институции на съдебната власт в реализирането на повечето от дейностите по проекта е довело до подобряване на взаимодействието в рамките на съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във