Параграф22 Daily

Нови лични документи с нова опция:

Кабинетът разхлабва чиновническата примка около врата на гражданите

Кабинетът прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД), с идеята да се намали административната тежест за гражданите при процедурата за нови лични карти и паспорти. Министерският съвет въвежда следните по-важни облекчения:

- Създава се възможност за за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис. Едновременно с опцията за използване на квалифициран електронен подпис, всеки ще може да подава заявление в електронен формат без да използва такъв подпис, като към заявлението приложи копие от валиден документ, чиято подмяна желае.Това ще става благодарение на електронната автоматизирана система за електронни услуги на МВР.

- Намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина.

- Новост е и възможността за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга.

- Осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

В съответствие с измененията на Закона за българските документи за самоличност (ЗБЛД), е предвидено и издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с Министерството на външните работи. Това ще е практика освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР. Очакваните резултати са свързани както с постигане на съответствие с предвиденото в ЗБЛД, така и с преодоляване на необоснованата административна тежест за гражданите при предоставяне на услугата по издаване на български лични документи.

Както е известно, през юли народните представители приеха изменения в Закона за българските лични документи. Според тях паспортите на българските граждани вече ще се издават със срок на валидност 5 или 10 години, съгласно заявения от лицето срок. На децата до 18-годишна възраст ще се издават паспорти със срок на валидност 5 години.

С измененията в Закона за българските документи за самоличност стана възможно лични карти и паспорти да се издават за 30 дни при обикновена услуга, за 3 работни дни при бърза, а при експресна услуга - за 8 работни часа от приемането на заявлението. Въведоха се и срокове за издаване на документ за самоличност на чужденец, получил убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут: при обикновена услуга - до 30 дни, а при бърза услуга - до 10 работни дни.

Със закона МВР бе задължено да създаде организация и да осигури технически и програмни средства за издаване на паспортите най-късно от 1 януари 2021 година. Тъй като новата опция за електронно подаване изисква време за технологична подготовка, беше предвидено тези изменения да влязат в сила от 1 октомври 2020 г.

Мерките за намаляване на административната тежест за гражданите при процедурата за издаване на паспорти, лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства идват навреме, с оглед на това, че през следващите три години МВР очаква ръст на натовареността на служителите от дирекция "Български документи за самоличност". Това ще се случи заради предстоящата смяна на документите за самоличност. През април МВР публикува доклад на вътрешния министър Младен Маринов, от който стана ясно, че министерството търси възможност за отваряне на нови щатове извън общата му щатна численост. Ставаше дума за щатове на длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 68 от Кодекса на труда, свързани с дейностите по издаване и подмяна на български лични документи и по персонализиране на български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства за периода на подмяната на българските лични документи.

В МВР са установили, че от началото на 2018 г. има увеличаване на натовареността на служителите от дирекцията за документи за самоличност (ДБДС) при МВР и от звената „Български документи за самоличност“ (БДС). Това се дължи на по-големия брой заявления за издаване на лична карта и паспорти, подадени в дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина, както и на по-големия брой граждани, административно обслужени на гишето на ДБДС. През 2016 г. те са били 70 520, през 2017 г. са 74 679, а  периода от 1 януари 2018 г. до 8 юни 2018 г. са 44 009 броя.

През периода 2019-2021 г. се очаква натоварването да бъде увеличено над два пъти, предвид изтичащия срок на валидност на лични карта и паспорти. Тъй като през този период се предвижда реализирането на модела на централизирана персонализация, с която е планирано до центъра за персонализация да се изгради административен център, е необходимо да бъде предвидено ангажирането на допълнителен брой служители за ДБДС и звената БДС, се посочваше в доклада.

Броят на свидетелствата за управление на моторни превозни средства, чийто срок на валидност изтича през периода 2019-2023 г., е общо 2 204 261: за 2019 г. - 229 662, за 2020 г. - 649 952, за 2021 г. - 658 326, за 2022 г. 422 565, за 2023 г. - 243 75. За този период ще се увеличи
натоварването на служителите в МВР, които обслужват издаването им. За осъществяване на дейността, свързана с издаването и подмяна на свидетелствата за управление на моторни превозни средства за категория „С” и за категория „В”, беше предвидено да бъдат ангажирани повече служители за звената на „Пътната полиция“ при областните дирекции на МВР за периода от 1 юни 2019 - 31 май 2022 г.  За времето от 1 май 2019 г. до 31 май 2022 г. се очаква обективна извънредна обстановка при осъществяване на дейностите на МВР по издаване или подмяна на български лични документи - лична карта, паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство. В тази връзка е и искането за отваряне на нови щатове в дирекцията, се казваше в доклада.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във