Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КАКВО ОЩЕ УСТАНОВИ И ПРЕПОРЪЧА ЕВРОПА

Търсеният ефект с приемането на конституцията през 1991 г. не бе постигнат*. Последвалите неколкократни изменения на Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК) също претърпяха неуспех, което забави съдебната реформа в България. Нещо повече - поради една или друга причина - главният прокурор и директорът на Националната следствена служба са против измененията, предлагани от правителството.Във вида, в който съществува, досъдебното производство не е ефективно. Ясното разграничаване на компетенциите между следователите и дознателите е един от най-чувствителните и критични въпроси, които стоят на дневен ред. Българският следовател не може да се сравнява с френския съдия-следовател (juge d'instruction), който също е част от съдебната власт, но е независим от прокурора и актовете могат да се оспорват само пред съда. В този му вид следствието е специфична особеност на българската съдебна система. Дознателите са представени като предшественици на разследващата полиция (криминална полиция). Те са служители на МВР, оторизирани от закона да извършват разследване в случаите, в които не се предвижда образуването и провеждането на предварително следствие. В момента в системата на МВР работят 1100 дознатели. По данни, предоставени от българска страна, дознателите разследват 80% от извършените престъпления, а следователите 20 на сто. Назначенията на нови дознатели зависят от успешното извършване на така предложената реформа. Предвижда се те да поемат разследването на 95-98% от случаите. Въпросът с необходимостта от юридическо образование на дознателите трябва внимателно да бъде обсъден. Дознателят работи под контрола на прокурора, който ръководи предварителното производство, с изключение на случаите, в които се предвижда разследване от следовател. По време на разследването следователят може да поиска съдействие от органите на МВР, които са длъжни да му го окажат, извършвайки отделни процесуално-следствени действия. По този начин следователите разчитат оперативно изцяло на полицейските служби при събирането на доказателства, при оглед на местопрестъплението и при използването на специални разузнавателни средства за подслушване. Министерството на правосъдието е предоставили на експертите, извършващи наблюдението, превод на английски на предлаганите изменения в НПК. Те обаче не са имали достатъчно време да се запознаят с тях. По отношение на разпределението на компетенциите между следователите и дознателите, подходът, избран от Министерството на правосъдието, е ограничаването на правомощията на следователите до разследване само на няколко престъпни състава.Някои от трудностите вече бяха отбелязани в разменените общи позиции от октомври 2003 г., а България се ангажира да извърши необходимите реформи, за да преодолее пречките пред членството. Някои от предприетите стъпки оттогава досега могат да бъдат оценени положително. Инструкциите за работа и взаимно сътрудничество между органите на предварителното производство (подписана от главния прокурор, директора на НСлС и министъра на вътрешните работи) е добра стъпка напред. Експертите подкрепят намирането на решение, което отговаря на спецификата на българската съдебна система, но също така се взема предвид и опитът на страните-членки на ЕС. Прокурорът ще бъде центърът на тежестта в досъдебната фаза от юридическа и практическа гледна точка. Той ще работи в тясно (всекидневно) сътрудничество с разследващите органи. Прокурорът ще ръководи действията на разследващата (криминална) полиция, осъществявайки надзор за спазването на законността и зачитането на човешките права. Прокурорът ще разследва с помощта на нова структура. Тя ще включва водещи разследването (бившите следователи) и дознатели. На следователите ще бъде предложено да избират дали да останат в съдебната система като прокурори, или да станат част от полицейското разследване. Основни препоръкиГлава шеста от конституцията трябва да бъде изменена така, че да отразява новото състояние на съдебната система, състояща се от съдии и прокурори, както и разследващата функция на прокурора.Измененията засягат чл. 117, чл. 126, чл. 128, чл. 129, чл. 131 и чл. 132 от конституцията.Наказателнопроцесуалният кодекс (НПК) трябва да бъде преработен и в него да залегнат следните постановки:- прокурорът е разследващ орган с помощта на криминална полиция;- прокурорът осъществява контрол върху действията на полицаите;- предварително прокурорско разследване заменя досегашните две форми - следствие и полицейско дознание;- продължителността на прокурорското разследване трябва да бъде разгледана внимателно и с реализъм.Ролята на съдията в досъдебната фаза също трябва да бъде променена, за да може той да контролира продължителността и законността на разследването. Правомощията му по налагането и контрола на мерките за неотклонение трябва да останат непроменени.По законов път на следователите трябва да бъде предоставена възможност за избор - дали да останат в съдебната система като прокурори, или да работят съвместно с дознателите - като част от МВР. Бившите следователи би следвало да имат водеща роля в новата разследваща структура в МВР. Трябва да бъдат предвидени финансови стимули, които да окуражат следователите да променят своя статут.Структурата на полицията трябва да бъде променена, като се има предвид създаването на криминална полиция и водещата роля по време на досъдебното производство. Не търпи отлагане обучението на дознателите във връзка с новите им правомощия.Необходимо е разработването на нова съвместна инструкция от главния прокурор и министъра на вътрешните работи с оглед бъдещото разпределение на функциите между следователи и дознатели.Нужно е разработването на нова методология за събиране и обработване на информацията.Централизиране на статистиките на Министерството на правосъдието и на Върховна касационна прокуратура.Централизация на наказателните дела.* С приемането на новата конституция през 1991 г. Великото народно събрание установи независимостта на трите власти (законодателната, изпълнителната и съдебната), извади следствието от МВР и го постави в съдебната система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във