Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КМЕТЪТ НА СОФИЯ В ОКОТО НА СЪДЕБНАТА ВИХРУШКА

Обвинението е изчислило, че Столичната община е ощетена с 9 799 577 292 стари лева, което е разликата между пазарната и балансовата стойност на Централни хали.Буреносен ще бъде краят на тази година за столичния кмет Стефан Софиянски, предвещават ветровете, веещи откъм прокуратурата. Кметът отива на съд, сочат мрачните прогнози. Той ще отговаря за престъпление по служба. Срещу него е повдигнато обвинение по чл. 283 а от Наказателния кодекс, което предвижда от 3 до 10 години затвор, глоба и забрана за заемане на отговорна длъжност и право да упражнява определени професии и дейност.Небезизвестната сделка на Столичната община с израелското дружество Ащром за продажбата на Централни хали АД е в дъното на съдебното торнадо, което ще подхване Софиянски. Заедно с него пред съда ще застане и главната счетоводителка на общината Антоанета Македонска. Според заместник градския прокурор Николай Любенов, който е наблюдаващ прокурор по делото, за периода от 30 юли 1998 г. до 7 юли 2000 г. те не са изпълнили служебните си задължения и са внесли в дружеството Централни хали апортна вноска, чиято стойност е била занижена 400 пъти.Сделката Едва ли през 1998 г. столичният кмет е предполагал каква драма го очаква шест години по-късно. На 30 март 1998 г. Столичният общински съвет дава зелена светлина на преговори за учредяване на смесено търговско дружество, което да изгради и експлоатира Централните хали. Месец по-късно, на 27 април 1998 г., СОС разрешава партньор на общината за изграждането на халите да бъде израелската фирма Ащром. Общинските съветници пресмятат, че докато сградата се ремонтира, делът на общината в смесеното дружество не трябва да бъде под 34%, а след получаване на Акт 16 - не по-малък от 25 процента. Съветниците възлагат на кмета да подпише сделката. От своя страна той обещава, че ще се извърши оценка на апортната вноска от три вещи лица, назначени от съда. Само ден по-късно градоначалникът възлага на фирма Фопис консулт да оцени сградата на Централните хали и на прилежащия терен. Изчисленията показват, че към 15 април 1998 г. сградата струва 2 442 036 долара, а теренът - 930 000 долара.След като фирмата-оценител се произнася по въпроса, на 27 юли с.г. Столичният общински съвет одобрява документите по учредяването на смесеното дружество Централни хали АД. Решенията на общинарите са едно, а по съвсем друг начин е действал кметът, сочи започналото по-късно разследване. Според него не са открити никакви данни, че Стефан Софиянски е следвал решенията на СОС. В нито един от протоколите от заседанията на съветниците не са открити данни те да са давали указания на кмета дали имотът да се впише в дружеството по балансова или пазарна стойност. В учредителния договор на дружеството е отбелязано, че Столичната община внася на основание чл. 72-74 от Търговския закон апортна вноска, представляваща недвижим имот - сградата на Централни хали и прилежащия терен. Освен това в документа е споменато, че оценката на обекта ще се извърши от три вещи лица, назначени от съда. Подписите и на Стефан Софиянски, и на Антоанета Македонска стоят под учредителния документ. Но не така става в действителност. На 30 юли 1998 г. договорът между Ащром и Столична голяма община е подписан, а на 17 ноември същата година смесеното дружество е регистрирано в Софийския градски съд.На 25 март 1999 година е издаден нотариалният акт, а Софийският градски съд издава съдебно удостоверение, че част от вноската на Столичната община е непарична и представлява правото на собственост върху недвижим имот. Междувременно е направена и данъчна оценка от службата към район Възраждане, според която общата стойност на сградата и терена е 1 683 252 800 неденоминирани лева. Което се разминава с другата оценка, направена година по-рано, която възлиза на 9 808 952 292 стари лева (2 442 036 долара за сградата и 930 000 долара за терена).Игрите с прехвърлянето на имотаВ обвинителния акт по делото прокурорът Николай Любенов е обърнал голямо внимание на разпоредбите на Търговския закон. Според държавния обвинител два члена от този закон са категорично нарушени или по-точно - пренебрегнати. Става въпрос за разпоредбите на чл. 72 и 73, които уреждат извършването, изпълнението и оценката на непаричните вноски. На 14 януари 1999 г. Стефан Софиянски и Антоанета Македонска подписват нотариално заверена декларация, в която се казва, че са съгласни да апортират обекта в дружеството Централни хали АД. В същата декларация двамата заявяват следното: Известно ни е, че съгласно разпоредбата на чл. 73 от Търговския закон Централни хали АД придобива правото на собственост върху паричната вноска от момента на възникване на дружеството. Оценката на имота е 9 375 000 неденоминирани лева.На 13 май същата година кметът подава молба до фирменото отделение на Софийския градски съд за назначаване на три вещи лица, които да направят оценка на апорта. На 18 юни градският съд е допуснал тройна експертиза, която да оцени обекта. Това обаче не се случва по простата причина, че година по-късно - на 24 май 2000 г., Софиянски оттегля молбата си до СГС. И на 13 юни Софийският градски съд прекратява делото. Занижаването на стойността на обекта излиза на бял свят при финансова ревизия на общината, извършена от Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол на 5 юли 2001 година. Тя установява, че вместо за 9 808 952 292 неденоминирани лева Централните хали са оценени на 9 375 000 стари лева, която е балансовата стойност на обекта. Такава е и стойността на апортната вноска. Обвинението е изчислило, че Столичната община е ощетена с 9 799 577 292 стари лева, т.е. с разликата между пазарната и балансовата стойност на Централните хали.ЗаконитеСпоред държавното обвинение Стефан Софиянски и Антоанета Македонска грубо са нарушили Търговския закон, като са пренебрегнали две негови разпоредби. Първо, не са спазили чл.72, ал. 2, в който се казва: Вноската в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от три вещи лица, назначени от съда, пред който ще се извърши регистрацията на дружеството, по искане на вносителя. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението се представя в търговския регистър при вписване след приемането му от съда.Прокурорът Николай Любенов твърди, че двамата са нарушили и чл. 48, ал. 1 и чл. 58 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество. В първата разпоредба се казва: Разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, се осъществява чрез внасяне (апорт) на собственост и вещни права в капитала на търговското дружество. Втората гласи: Сделките по раздела Разпореждане с общински нежилищни имоти чрез правни сделки се извършват със заповед и договор от кмета на Столичната община, след възлагане и изготвяне на пазарна оценка.Тези нарушения са били достатъчни за прокуратурата да повдигне срещу Стефан Софиянски и Антоанета Македонска обвинение по чл. 283 а, във връзка с чл. 282 от Наказателния кодекс, което буквално гласи: Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици и престъпленията са свързани с приватизацията, продажбата, даването под наем или аренда, както и внасянето в търговски дружества на държавна, общинска и кооперативна собственост, както и на собственост на юридически лица, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, глоба от три до пет хиляди лева.Наред с този текст са открити нарушения и на чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това.Мрачните хипотези на прокурораВ обвинителния акт прокурорът Любенов развива версии как извършено от кмета престъпление би повлияло на обществото. Според него престъпленията по служба са със завишена обществена опасност, насочени са срещу обществените отношения, свързани с правилното и нормалното функциониране на държавните и общинските институции, техния авторитет и повишена отговорност. Тези престъпления разколебават доверието на гражданите в държавните и общинските органи, подкопава се доброто управление и се застрашава стабилността на демократичните институции, пише в мотивите Любенов. Според него престъплението е извършено с умисъл, с цел да се набави облага на израелската фирма Ащром. Прокурорът има предвид очевидния факт, че със сделката общината е загубила правото си на решаващ глас, тъй като притежава само 25% от акциите. При това положение фирма Ащром може да взима всякакви самостоятелни решения, без изобщо да се интересува от мнението на партньора си.Прокурорът Любенов е изключително черноглед в своите прогнози за това какво влияние и власт има израелската фирма Ащром като основен акционер и единствен кредитор на дружеството. Той развива мрачната хипотеза, че благоприятното положение на чуждестранната фирма й дава възможност да предяви претенции си на кредитор към Централни хали АД. Оттук нататък напълно е възможно кредиторът да поиска обявяване на дружеството в несъстоятелност и да потърси вземанията си чрез продажба на халите или чрез размяна на дълг срещу собственост. Ще потвърди ли съдът мрачните видения на прокурора, ще станем свидетели по време на делото наесен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във