Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КОЕ КАКВО Е

Според Закона за използването на ядрената енергия за мирни цели:1. ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ е съоръжение, уредба, устройство или радиоактивно вещество, което излъчва пряко йонизиращи частици (електрони, алфа-частици, протони и др.) или непряко йонизиращи частици (фотони, неутрони);2. РАДИОАКТИВНО ВЕЩЕСТВО е вещество (материал), съдържащо нестабилни атомни ядра, които при превръщането си излъчват йонизиращо лъчение;3. ЯДРЕН МАТЕРИАЛ е всеки изходен или специален ядрен материал;4. ИЗХОДЕН МАТЕРИАЛ е уран, съдържащ смес от изотопи в съотношения, срещащи се в природата; уран, обеднен с изотоп 235; торий; всяко от горепосочените вещества във формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат; материал, съдържащ едно или няколко от гореизброените вещества с концентрация, определена от нормите и правилата за ядрена и радиационна безопасност;5. СПЕЦИАЛЕН ЯДРЕН МАТЕРИАЛ са плутоний-239; уран-233; уран, обогатен с изотопи 235 или 233; всеки материал, съдържащ едно или няколко от гореизброените вещества;6. УРАН, ОБОГАТЕН С ИЗОТОПИ 235 ИЛИ 233, е уран, съдържащ изотопи уран-235 или уран-233 или двата изотопа в такова количество, в което процентното съотношение на сумата на тези изотопи към изотопа уран-238 е по-високо, отколкото съотношението на изотопа уран-235 към изотопа уран-238 в природата;7. ЯДРЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ е източник на йонизиращо лъчение, в който се използва верижната реакция на делене или в който се съхранява и превозва специален ядрен материал; 8. РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ (ЛЪЧЕЗАЩИТА) е съвкупност от изисквания, мерки, средства и методи, които служат за защита на човека и на околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения;9. ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ е състояние и качество на ядреното съоръжение, възпрепятстващи чрез технически средства и организационни мерки възникването на авария;10.АВАРИЯ (в смисъл на ядрена и радиационна безопасност) е извънредно събитие, което води или може да доведе до надхвърляне на лимитите или до нарушаване условията на радиационното въздействие върху човека и околната среда, определени в нормите и правилата за ядрена и радиационна безопасност;11. РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ са радиоактивни вещества, получени при преработването или използуването на радиоактивни материали, както и други източници на йонизиращо лъчение или техните елементи, по-нататъшното използване на които не се предвижда и които изискват специални мерки за тяхното дългосрочно съхраняване и изолиране от биосферата, предвидени в нормите и правилата за ядрена и радиационна безопасност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във