Параграф22 Daily

§22 Анализи

Кога не е безопасно да даваме лични данни на фирми?

От няколко дни в социалните медии се върти реклама на фирма, която обещава да ви спести време и пари като вместо вас общува с различни администрации, информира „Дунчева Консултинг“ . Безопасно ли е това? Да видим какви са рисковете и ползите, ако искате някой друг да уреди документите ви при наследен имот: Първо, за да се свърши административната работа, можете да се обърнете към някой друг наследник – той има същите права като вас, например да поиска скица или данъчна оценка. Ако му имате доверие, можете да покриете транспортните му разходи и да си поделите таксите.

Друг вариант е да се обърнете към доверия си адвокат, който по силата на ваше пълномощно, ще свърши работата. Тогава рисковете да бъдете измамени са по-малко, разбира се при по-висока цена.

В тази ниша се появява и новият играч – фирма, която предлага при определена тарифа да извади документите от публичните регистри. Аз лично не виждам логиката да дадете на напълно непознат човек всичките си лични данни плюс информация за имотите си, а за някои от услугите все пак се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Уверенията, които кампанията дава, не звучат убедително.  Едно от посланията е „Не ви е нужен електронен подпис“ – това не трябва да е причина да дадете семейното наследство на непознат. А и какво спестявате след като дадете цялата информация   – например Агенцията по вписванията доста подробно е обяснила как се ползва услугата Издаване на незаверен препис от акт, вписан в имотен регистър. За издаване на незаверен препис по електронен път се събира държавна такса: 2,50 лв.

Незаверени преписи се издават въз основа на писмено/електронно заявление по образец и заплатена държавна такса.

Те могат да бъдат заявени по следния  начин:

–  на място във служба Служба по вписвания по местонахождение на имота;

– по електронен път чрез Единния портал за заявяване на електронни услуги – ЕПЗЕУ – https://portal.registryagency.bg.

За издаване на незаверен препис на гише се събира държавна такса: 1 лв. за първа страница и по 0,10 лв. за всяка следваща страница. Когато заявителят не е посочил всички реквизити на документа чрез които той може да бъде идентифициран и се налага извършване на справка, се събира допълнителна такса в размер на 2 лв. за устна справка.

Подаване на заявление

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

– на място в служба Служба по вписвания по местонахождение на имота;

– по електронен път – Заявяване на незаверен препис от акт, вписан в Имотен регистър по електронен път се извършва чрез подаване на заявление на електронен адрес: https://portal.registryagency.bg при спазване на условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. При заявяване на услугите чрез ЕПЗЕУ към електронното заявление се прилагат съответните документи съгласно законовите изисквания.

Издаване и получаване на услугата

Незаверен препис се получава на място в Службата по вписвания, в която се заявява.

Незаверен препис се получава по електронен път като електронен образ на оригинала в личен профил в ЕПЗЕУ, при спазване на условията и реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“. Това е от сайта на агенцията.

Въпросната фирма, която смята, че ще се справи по-добре от вас с получаването на това незаверено копие иска 29 лева. Да видим, за да получите документа какво трябва да дадете – електронна поща, информация за акта, копие от който искате. А в него има ЕГН, имена и  адреси на собствениците. Наистина ли искате да давате тази информация на човек, когото не познавате?

Facebook logo
Бъдете с нас и във