Параграф22 Weekly

§22 Анализи

КЗК видя проблеми в адвокатския законопроект

Неотдавна адвокатурата организира "хепънинг" пред Съдебната палата, с който се опита да защити идеите за промени в Закона за адвокатурата. В същото време в правната комисия на парламента продължават да валят становища с различни правни аргументи против законопроекта, подписани от десетки организации и структури.

"Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) счита, че предложеният проект за изменение на Закона за адвокатурата съдържа редица проблематични, от гледна точка на правилата на конкуренцията, правни разрешения, които са от естество както да засегнат по неблагоприятен начин конкурентния процес на пазара на адвокатски услуги, така и да окажат вредно въздействие върху конкуренцията на други, свързани или съседни, пазари, като в крайна сметка биха довели до намаляване на благосъстоянието на потребителите на адвокатски услуги. Поради тази причина КЗК предлага на държавните органи, които участват в законодателния процес, да преразгледат подробно предложения законопроект и да го изменят в съответствие с посочените конкретни съображения на КЗК, с цел да се гарантира действителна конкуренция при осъществяването на адвокатската дейност в страната."

Това е текстът на препоръката на Комисията за защита на конкуренцията, с която тя приключи проверката, поискана от Българската стопанска камара - дали измененията в Закона за адвокатурата няма да нарушат нормалната конкурентна среда. Но повече от съвет към депутатите да преразгледат законопроекта КЗК не може да направи - толкова са правомощията й по закон.

Основните забележки в становището на КЗК, което е 61 страници, в голямата си част съвпадат със забележките, които вече направиха множество професионални организации, които се чувстват засегнати от проектозакона - на нотариусите, частните съдебни изпълнители, дипломираните експерт-счетоводители и счетоводни предприятия,  юрисконсултите, работодателски структури и дори на прокуратурата.

На първо място КЗК констатира проблем в предвиденото правомощие Висшият адвокатски съвет единствен да организира и провежда изпита за кандидати за адвокати и за младши адвокати. Защото "това правомощие представлява бариера за навлизане на пазара на адвокатски услуги, като се създават условия за необективност при провеждането на изпита". Освен това, според КЗК, предложението, юристи с дългогодишен стаж в друга област на правото, но без две години адвокатски стаж, да могат да се вписват само като младши адвокати би могло да доведе "до необосновано затваряне на пазара за срок от две години за лица, които вече притежават значителен опит и правна квалификация да извършват адвокатска дейност самостоятелно и независимо".

Затягането на възможността за присъединяване към адвокатските колегии без изпит също се определя като "необоснована бариера" пред възможността квалифицирани юристи да стават адвокати. А освен това КЗК констатира, че с "необоснованото разделяне на адвокатски и юридически стаж се ограничава навлизането на пазара на адвокатски услуги от лица с еднакъв образователен ценз и стаж в областта на юридическите услуги".

Що се отнася до най-оспорваната част от проекта - тази, която определя що е адвокатска дейност и която заплашва със санкция всеки, дръзнал да я извършва, без да е вписан в колегията, становището на КЗК е категорично: нормите имат ограничителен характер, тъй като забраняват на лицата, разполагащи с необходимите знания и компетентност, да предоставят изброените като изрично и само "адвокатски" услуги. "Клиентите и потребителите следва да са в състояние да избират свободно между лицата, упражняващи различни професии, за извършването на желаната от тях комплексна услуга", смята КЗК.

"Проблематична", според КЗК, е и другата спорна разпоредба в законопроекта - която предоставя на адвокати възможността да издават наказателни постановления и да налагат санкции на лица, които извършват правни услуги, без да са вписани в колегиите, и на практика им се явяват преки конкуренти. "Подобно овластяване с административнонаказателни правомощия на част от предприятията на пазара представлява ограничение за конкуренцията, което е от естество да затвори пазара и да изключи ефективния конкурентен натиск от страна на доставчици, предлагащи взаимозаменяеми стоки и услуги", смята Комисията.

КЗК се обявява и против идеята да бъде предоставено право на адвокатите да извършват удостоверителни услуги, присъщи на нотариусите. "КЗК счита, че извършването им от адвокат ще доведе до създаване на правна несигурност. Извършването на удостоверителни дейности е част от нотариалното охранително производство, чрез което се оказва съдействие за упражняване на лични и имуществени права на гражданите. Нотариусът, подобно на съдия, действа в обществен интерес като едно трето независимо и безпристрастно лице, докато адвокатът, от своя страна, е призван да действа преди всичко в частен интерес, защитавайки правата на своя клиент", пише в становището си комисията и така почти дословно повтаря част от аргументите на нотариусите.

Има обаче и три неочаквани констатации, които КЗК дава по отношение на "адвокатския законопроект": те засягат забраната за реклама на адвокатите, забраната под страх от дисциплинарно наказание да се уговаря хонорар под минималните прагове, определени от ВАдС, и задължението, което законопроектът създава за съда - да не намалява адвокатското възнаграждение под двукратния минимум, определен в същата тази специална наредба на ВАдС. И трите групи разпоредби според КЗК нарушават принципите на свободната конкуренция. Съществуващата от години забрана за рекламиране на дейността на адвоката като цяло "необосновано затруднява процеса на ефективната конкуренция на пазара на адвокатски услуги в страната".

Дисциплинарните наказания при дъмпинг в цените да отпаднат изобщо, предлага комисията. И смята, че въвеждането на минимални цени на адвокатските услуги води до непосредствено ограничаване на ценовата конкуренция на пазара.

Становищата на комисията, изготвени в хода на тази специална процедура по оценка за съответствието с правилата на конкуренцията, която бе приложена в случая, нямат задължителен характер. Тези становища само предупреждават, че може да възникнат евентуалните негативни последици от предлагания нормативен акт. Решението дали да се гласува в този вид законопроектът обаче в крайна сметка ще вземат депутатите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във