Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Лиценеприятно

Бъл­га­ри се сра­жа­ват на стра­на­та на “Ис­лям­с­ка дър­жа­ва в Ирак и Ле­ван­та”, съ­об­щи во­ен­ни­ят ми­нис­тър Ве­ли­зар Ша­ла­ма­нов. Ще ре­че - сен­за­ция. Пос­тъп­ва­ла ин­фор­ма­ция за то­ва от съ­юз­ни­ци и то­ва би­ло мно­го тре­вож­но. Тре­вож­нос, но за ко­го?

Не са­мо от служ­би­те, а от­в­ся­къ­де те­че обил­но ин­фор­ма­ция, че в ре­ди­ци­те на джи­ха­дис­ти­те в Си­рия и Ирак има хи­ля­ди чуж­дес­т­ран­ни бой­ци, стек­ли се от цял свят. Пос­то­ян­но че­тем за фран­цу­зи, ан­г­ли­ча­ни, нем­ци, аме­ри­кан­ци, ка­над­ци, че до­ри и скан­ди­нав­ци. Зна­ем и за ма­ке­дон­ци, ал­бан­ци, ко­со­ва­ри и дру­ги ком­шии на Бал­ка­ни­те. И твър­дим, че ако в ре­ди­ци­те на та­зи 30-хи­ляд­на ар­мия (спо­ред из­чис­ле­ни­я­та на за­пад­ни­те цен­т­ра­ли) има и ня­кол­ко бъл­га­ри, то­ва не е ни­как­ва сен­за­ция. И не сме съг­лас­ни да се тре­во­жим са­мо за­що­то та­ка по­ве­ля­ва­ло член­с­т­во­то ни в НА­ТО.

Не че те­ро­риз­мът не е смър­т­на опас­ност. Но е доб­ре да зна­ем чий про­ект е въп­рос­на­та “Ис­лям­с­ка дър­жа­ва”. И за “Ал-Кай­да” ча­ка­ме още от­го­во­ра с ог­лед раз­к­ри­ти­я­та на Еду­ард Сно­у­дън. В съ­що­то вре­ме се пи­та­ме за­що на­тов­с­ко­то при­със­т­вие в Ирак не спря ов­ре­ме нас­тъп­ле­ни­е­то на ИДИЛ, а се­га ця­ла ко­а­ли­ция не из­п­ра­ща ни­то един вой­ник в Ко­ба­не. ООН зо­ве оба­че всич­ки стра­ни да кри­ми­на­ли­зи­рат учас­ти­е­то на свои граж­да­ни ка­то бой­ци в ек­с­т­ре­мис­т­ки гру­пи, как­то и вер­бу­ва­не­то и спон­со­ри­ра­не­то на дру­ги ли­ца със съ­ща­та цел. Мно­го дър­жа­ви ве­че нап­ра­ви­ха то­ва, Бъл­га­рия още не, но ще го нап­ра­ви. Съм­ня­ва­ме се оба­че, че ефект ще има, осо­бе­но по от­но­ше­ние на “спон­со­ри­ра­не­то”.

И ще ка­жем за­що. Обя­ве­ни­ят за све­тов­но зло меж­ду­на­ро­ден те­ро­ри­зъм е прос­то въз­дух под на­ля­га­не. Въз­дух, кой­то ми­ри­ше на па­ри, а зна­ем кои са най-доб­ре с па­ри­те. Ни­как­ви “Ис­лям­с­ки дър­жа­ви”, “Ал-Кай­ди” и “Мю­сюл­ман­с­ки бра­тя” не мо­же да ни бъ­дат на­би­ва­ни в съз­на­ни­е­то ка­то Ан­тих­рис­та. Той е на дру­го мяс­то, по-точ­но - нав­ся­къ­де. И про­тив­ни­кът му не е ни­то Хрис­тос, ни­то Мо­ха­мед, той е да­леч по-зе­мен.  Зна­ем го от вре­ме­то на Сту­де­на­та вой­на, Аф­га­нис­тан, Чеч­ня, Ко­со­во, Гру­зия, Ирак, Иран, Ли­бия, Си­рия, Ук­рай­на. Нав­ся­къ­де из­с­ка­чат от ни­що­то та­ли­ба­ни и джи­ха­дис­ти, сре­щу ко­и­то тряб­ва да се про­я­вя­ва “не­тър­пи­мост”.

И ние из­пъл­ня­ва­ме на­тов­с­ки­те по­ве­ли с кон­тин­ген­ти и ба­зи, ни­що че ар­мия и па­ри за нея ня­ма­ме. Но дър­жим да уточ­ним, че за раз­ли­ка от със­та­ва на кон­тин­ген­ти­те, не вяр­ва­ме пред­с­та­ви­те­ли­те ни в ИДИЛ да са бъл­га­ри. И нас­то­я­ва­ме, че при­те­жа­ва­не­то на пас­порт не оп­ре­де­ля на­ци­о­нал­но­то са­мо­съз­на­ние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във