Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Лоши новини за ЕРП-тата

В очакване държавата да сложи ред в енергетиката клиентите на монополистите постигнаха няколко успеха в съда. Битката там е бавна и трудна, но си струва усилията поне за да напомня на силните в енергетиката, че коректните клиенти не са съгласни да бъдат лъгани. Тази седмица стана ясно, че „ЧЕЗ Електроразпределение България” АД е изгубило делото по заведения срещу него от Комисията за защита на потребителите (КЗП) колективен иск срещу две от най-спорните клаузи в общите му условия - задължението на клиента да плати в срок сметка, която смята за надписана, и правото на доставчика да му спре тока, ако не е платил навреме.

Ударът е болезнен за електроразпределителното дружество, тъй като беше нанесен на финалната права от Върховния касационен съд (ВКС). Долните инстанции се произнесоха в полза на "ЧЕЗ", отказвайки да прогласят въпросните клаузи от договора за нищожни. Сега обаче ще трябва да бъдат премахнати в срок от два месеца, а потребителите, чиито права са нарушени чрез тях, ще могат да съдят снабдителя за претърпени вреди.

Уваженият от ВКС колективен иск срещу "ЧЕЗ" би трябвало да повлияе и цялостно на съдебната практика. Такива искове са предявени и срещу другите електроразпределителни дружества, отказали да отстранят по препоръка на КЗП силови клаузи в общите си условия. В случая софийският окръжен и апелативното съдилища са застанали на страната на "ЧЕЗ" не защото смятат атакуваните клаузи за равноправни, а с мотива, че има други, които компенсират тяхната неравноправност. И това тълкуване едва ли би било преодоляно, ако го нямаше европейското законодателство.

В иска си срещу "ЧЕЗ" КЗП  оспорва довода, че въпросната клауза би била неравноправна само ако в общите условия няма друга разпоредба, която да признава на потребителя правото да получи обратно дължимата сума за пренос на електроенергия. Дружеството твърди, че не може да става въпрос за неравноправие и за недобросъвестност, щом като в общите условия има друга клауза, която го задължава да върне недължимо платената сума след съответната проверка. Ситуацията е позната на всеки потребител на ток или да речем на мобилни услуги, тъй като доставчикът може много лесно да спре предоставянето им. И на практика именно това го поставя в привилегировано положение, позволявайки му да взема предварително пари с очевидното намерение да не ги връща. А неблагоприятните последици от неточното изпълнение на задължението му остават за клиента.

Показателно е, че КЗП посочва влезли в сила решения по други спечелени дела срещу неравноправни клаузи на ЕРП-та и ВиК оператори. От решението на ВКС става ясно, че долните инстанции просто са пренебрегнали задължителната практика на Съда на Европейския съюз по тълкуване на Директива 93/13/ЕИО от 1993 г., определяща понятието „значителна неравнопоставеност в ущърб на потребителя”. Оказва се обаче, че енергийният регулатор не се е съобразил и с нея. Общите условия на "ЧЕЗ" са одобрени от ДКЕВР в края на 2007 г. и изменени през април 2010 г., но въпросната клауза не е премахната. Практическите измерения на това разминаване са ясни за всеки, тъй като в огромния брой случаи несъгласните със сметката клиенти плащат, без да им бъдат възстановени някакви суми. В повечето случаи те или не подават жалба до монополиста, или направената от него проверка не установява несъответствия. 

ВКС подчертава, че подаването на възражение срещу сметката е средство за защита на потребителя срещу евентуалните грешки на електроразпределителното дружество при измерването и отчитането на доставената електрическа енергия. Но изразявайки несъгласието си с определения в сметката размер на задължението, той  всъщност демонстрира воля да го изпълни след установяване на действителния му размер. Затова неравноправна е и клаузата, даваща право на електроразпределителното дружество да прекъсне или да ограничи снабдяването с електрическа енергия на потребител, който отказва да плаща сметка, чийто размер оспорва. В резултат на тази принуда потребителят изпълнява своите задължения дори и доставчикът да не е изпълнил своите, водейки до икономическа подчиненост.

Като правно неиздържана е определена и тезата на "ЧЕЗ", че отлагането на плащането щяло да застраши сигурността на електроснабдяването в страната и да наруши принципа за преимущество на обществения интерес, залегнал в Директива 2005/89/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 2006 г. относно инфраструктурните инвестиции. Съдът посочва, че директивата установява мерки за гарантиране на сигурността на доставките на електрическа енергия, но нито в нея, нито в приетите въз основа на нея вътрешни законови промени има разпоредби, задължаващи потребителите да плащат в срок сметки, срещу които са възразили.

Всичко това няма как да се хареса на никое от ЕРП-тата. Практиката показва, че те правят всичко възможно да неутрализират подобни актове, заобикаляйки ги с нови клаузи в общите си условия, или лобирайки за законови промени. По-рано този месец ВКС отряза като неравноправни наведнъж 13 клаузи от общите условия на "EVN България Електроснабдяване" по жалба на Сдружението за правна помощ на потребителите. Сред тях са т. нар. „такса включване”, налагана на клиентите при прекъсване на тока заради неплатени в срок сметки, както и самата процедура по спиране на тока, чийто 10-дневен срок е твърде кратък. Уважени бяха аргументите на сдружението, че това би трябвало да е крайна, а не обичайна и задължителна мярка, налагана без оглед на обстоятелствата, причинили забавянето на плащането. Съдът прие още, че преди налагането й би трябвало да бъдат предприети по-леки мерки, каквито общите условия на "EVN" не предвиждат. На практика съдът не възразява и срещу твърдението на жалбоподателите, че "такса включване" се съдържа в ценообразуването и въобще не се дължи. Според съдебното решение електроразпределителното дружество ще носи отговорност и ако клиентите останат без ток повече от 24 часа по независещи от тях причини.

"EVN" обяви, че ще отстрани действието на отменените клаузи в указания от съда срок, но "коректното интерпретиране" на решението му показвало, че клиентите им ще продължат да заплащат за възстановяване на прекъснато електричество заради неплатена в срок сметка. Хватката е следната - осъдената страна по делото е  снабдителното дружество "ЕVN България Електроснабдяване", а цената за възстановяване на захранването се заплащала от клиентите към мрежовото дружество "EVN България Електроразпределение", което извършва действия по електросъоръженията и реализира въпросните разходи "за транспорт, техника, труд, материали и др." И понеже "таксата  включване" се плаща на дружеството, което не е страна по делото, тя остава дължима към "EVN България Електроснабдяване". Ток, какво да го правиш - хващане няма.

 

 

Както може да се предполага, мобилните оператори продължават да са обект на безброй сигнали от страна на потребителите и спрямо тях ще се върви по същите стъпки. Преди седмица КЗП посъветва клиентите преди подписване на договор да проучват внимателно условията за неговото предсрочно прекратяване, тъй като са зачестили жалбите за начислени високи неустойки. Комисията напомни, че специалният режим за предсрочно прекратяване на такива договори не е уреден законово, а изцяло е описан в общите условия на операторите. Това наложило пълния им преглед, въз основа на който са направени  алтернативни препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи за неустойките. Едната препоръка е тези клаузи да бъдат премахнати, другата - да бъдат намалени дължимите неустойки. Към момента с мнението на КЗП практически се е съобразило само едно от дружествата, намалявайки размера на неустойката до три месечни такси по техния стандартен размер независимо от това за какъв срок е контрактът - 12 или 24 месеца. В случаите, когато абонатите са купили мобилни устройства с отстъпка от цената, те трябва да възстановят и част от стойността на предоставените по договора преференции. Какъв ще бъде техният размер, зависи от договореното с мобилния оператор. Срещу останалите мобилни оператори КЗП вече е предявил колективни искове, по които се очаква произнасяне на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във