Параграф22 Weekly

Според доклад на прокуратурата за 2012 година:

Мафията е в криза

Увеличават се делата за пране на пари

В дисонанс с обществените нагласи, че властта продължава да не се справя с организираната престъпност и корупцията, са изводите в годишния Доклад на главния прокурор за работата на държавното обвинение и разследващите органи през 2012 г., публикуван тази седмица в Интернет страницата на прокуратурата.


В документа пише, че през последните три години се наблюдава трайна тенденция на намаление както на регистрираната, така и на разкритата престъпност. Като илюстрация на това твърдение се посочва и редуцирането на предадените на съд и на осъдените лица. Броят на осъдените, отнесен към лицата по внесените в съда прокурорски актове, е над 80%, пишат в резюмето авторите на доклада. Намаляването на водените под отчет престъпления е с 8.4 на сто през миналата година.


През 2012 г. влезлите в сила оправдателни присъди са 872, което е 2.3% от общия брой на влезлите в сила осъдителни и оправдателни съдебни актове - 37 866. От оправдателните присъди 208 са по дела от особен обществен интерес. Най-много - 65 оправдани, има по делата, свързани с корупционни престъпления, а само едно лице е оправдано по дело за трафик на хора. През 2012 г. са регистрирани 11 785 престъпления, разкрити са 48 133, внесените обвинителни актове са 49 484, а осъдените лица са 44 250.


Ако изобщо е факт тази смешна цифра от два процента оправдателни присъди не е за вярване на фона на непрекъснатите критики както у нас, така и в Европа за липсата на какъвто и да било напредък в областта на правосъдието и на вътрешния ред и при все още съществуващия унизителен мониторинг на Брюксел по Механизма за сътрудничество и проверка. Преди няколко дни сегашният вицепрезидент, бивш правосъден министър и бивш прокурор Маргарита Попова заяви, че в България няма реформа в съдебната система, но цитираните в доклада числа говорят друго.


Ако се спрем на организираната престъпност например, ще видим, че там има значителен спад на новообразуваните производства, които в този сектор през миналата година са намалели с 35.9 процента. Иначе през отчетния период броят на наблюдаваните досъдебни производства за престъпления, свързани с организирана престъпност, се запазва на нивото от предишната година.


Решени от прокурор са 46.7% от наблюдаваните досъдебни производства. Внесените в съда прокурорски актове съставляват 60.2% от решените дела. В последните три години се констатира тенденция за намаляване на броя на предадените на съд лица - спрямо 2011 г. намалението е с 27.8%, а спрямо 2010 г. - с 21 процента. Върнатите от съда на прокуратурата дела съставляват 25.6% от внесените прокурорски актове, като по този показател се наблюдава тревожна тенденция на увеличение в тригодишния период, което предполага допълнителен анализ на конкретните причини и предприемането на необходимите мерки.


Съотношението на ефективните към условните присъди по делата за организирана престъпност за периода е 2 към 1, което е логично с оглед тежестта на обвиненията. Спрямо общия брой наложени наказания отделните видове наказания в процентно съотношение са: ефективно лишаване от свобода - 48.7%, условно лишаване от свобода -26%,и пробация - 5.8процента.


Според прокурорите делата, образувани за престъпления, извършени от организирани престъпни групи, се отличават с изключителна фактическа и правна сложност и приключването на разследването по тях в установения от закона двумесечен срок е обективно невъзможно. Това определя и по-голямата продължителност на този вид дела - повече от половината (51.8%) са приключени след повече от една година разследване.


През 2012 г. намалява и броят на наблюдаваните разследвания за корупционни престъпления с 12.7%, както и на новообразуваните производства с 25.7 процента. В последните три години се констатира тенденция за намаляване на броя на предадените на съд лица. Спрямо 2011 г. намалението е със 17.5%, а спрямо 2010 г. -с 29 процента. При осъдените лица с влязъл в сила съдебен акт се отчита увеличение с 8.2% спрямо 2011 г. и намаление спрямо 2010 г. с 4.2 процента.


Прави впечатление, че по новата глава в Наказателния кодекс Престъпления против спорта през 2012 г. няма образувано нито едно досъдебно производство въпреки съмненията сред обществеността за съществуването на т.нар. черно тото.


Макар че броят на новообразуваните дела за такива престъпления бележи спад, очевидно той далеч не обхваща действителните случаи на корупция в страната. Това се дължи най-вече на създадените обществени нагласи и недостатъчно активната гражданска позиция за ликвидирането на корупционните механизми и практики. Отсъствието на достатъчно сигнали, адресирани до правозащитните и правоохранителните органи, е пречка за пресичането и наказването на корупционните престъпления, и в частност на престъпленията по служба и подкуп, пишат авторите на доклада.


През 2012 г. броят на наблюдаваните разследвания, свързани с изпиране на пари, е увеличен от 263 на 293, или с 11.4% спрямо предишната година, новообразуваните дела са скочили с 31.8 процента. В последните три години се констатира тенденция за увеличаване на броя на предадените на съд лица, като спрямо 2011 г. увеличението е с 31.1 процента. Разследването по делата за изпиране на пари се отличава с изключителна сложност и обемност на доказателствата, събирането на които е труден и продължителен процес. Незаконната дейност, от която са парите, често е извършвана в чужбина, което налага изготвянето на молби за международна правна помощ до чужди държави. От криминогенна гледна точка изпирането на пари позволява на престъпните организации да оказват влияние върху икономическата система, както и върху обществените институции и отношения, главно защото незаконните средства се използват за корупционни цели.


Един от основните проблеми в работата на прокуратурата е твърде високата натовареност на обвинителите. В доклада средногодишната натовареност в териториалните прокуратури е отбелязана с числото 1138.8 - в което влизат внесени в съда прокурорски актове, участия в съдебни заседания и други. През 2012 г. прокурорите са наблюдавали средно по 208 преписки, 200 досъдебни производства, както и близо 520 спрени от предходни години дела.


Средно през годината прокурорите са участвали в близо 151 съдебни заседания. Натовареността е различна за отделните прокуратури и не е съобразена с коефициент на престъпност, икономическите, демографските и други фактори, рефлектиращи обективно върху нивото на натовареност. За разрешаване на посочения проблем засега се използват командироването на обвинители в по-натоварените прокуратури.


Докладът отчита големи аномалии в натовареността на различните разследващи органи. Така например разследващите полицаи в МВР имат средна натовареност за 2012 г. от 103 дела. За сравнение - един следовател в Националната следствена служба има по 11 дела, а следователите в следствения отдела на Специализираната прокуратура - тринадесет. Военните следователи от военноокръжните прокуратури са заети средно с 15 дела, а разследващите митнически инспектори - по близо двадесет и едно.


Вероятно и поради голямата натовареност работата не се върши както трябва и това води и до съдебни дела срещу държавното обвинение от ощетени лица. През миналата година например са влезли в сила 221 решения, с които прокуратурата е била осъдена по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани. По тях са изплатени обезщетения в размер на 2,88 млн. лв., което е почти двойно по-голяма сума в сравнение 2011 г.


Според публикуваната статистика през 2012 г. съдът е уважил 2574 искания за разрешаване на използване на специални разузнавателни средства (СРС), което е с близо 300 по-малко в сравнение с предходната 2011 г.


Срещу прокуратурата през 2012 г. са влезли в сила 221 осъдителни решения по образувани производства по граждански дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Присъдени са обезщетения в размер на 2 888 460 лв. За сравнение, през 2011 г. сумата е била 1 669 398 лв. ( П 22)


nbsp;


nbsp;Правят справочник за организираната престъпност
Изработва се учебно помагало (справочник) за борба с организираната престъпност и свързаните с нея престъпления, информира прокурор Галина Тонева на кръгла маса на тема Противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпленияпроведена във вторник (18 септември) в х. ШератонПреди малко повече от година и половина стартира проектът, за който днес искаме да дадем отчет. Резултатите са доста важни и са плод на сериозен труд. Проучванията, които направихме дадоха възможност за разработка на обучението, през което трябва да минат работещи по дела за организирана престъпност и свързаните с нея престъпления. Подготвен бе и справочник за работа на прокурорите с противодействие на престъпността, обясни Тонева. В момента проектът е финалната права.Прокурорът Максим Колев, който е част от екипа, разработил проекта обясни, че група от прокурори са посетили специализираните структури, подобни на нашите в прокуратурата, в Испания, за да се запознаят с механизмите на работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във