Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Магистрати под лупа

До края на годината на Тигъра, каквато е според китайския календар 2010 г., остават броени месеци, през които ще чакаме обещаното от звездите чудо за реформи във всички значими обществени сфери най-сетне да се случи. Една от тях е тази в съдебната система. Съдбата й дълги години не подлежеше на никаква прогноза и астрологически предсказания, но пък неизвестността изправяше на нокти както българската общественост, така и партньорите ни от ЕС.
Но се появи светъл лъч и за бъдещето на Темида - най-малкото защото до края на годината за първи път ще имаме цялостна представа за състоянието на правораздаването и работата на органите на съдебната власт в страната. Това, разбира се, ще стане възможно, ако черна котка не мине път на Инспектората към ВСС и той успее да довърши планираните проверки във всички прокуратури, следствени служби и съдилища.
От 2007 г. досега инспекторатът гледа под лупа дейността на петте апелативни района в страната - Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив и Софийския апелативен район. Почти всички прокуратури и следствени служби, както и граждански съдилища са били обект на проверка, довършват се тези в Софийския апелативен район.
Наказателните съдилища в страната също са били подложени на внимателен анализ от страна на инспектората от 2007 г. досега, остава да се довърши проучването в Пловдивския и Варненския апелативен район. Очакванията са това да се стане факт до края на годината, като тогава ще стане ясна и действителната картина за състоянието на съдебната система у нас.
Отсега обаче може да се твърди със сигурност, че анализът, който ще последва, ще посочи конструктивната и ефективна роля на инспектората за задълбочаване на съдебната реформа. Безспорно за тригодишното си съществуване той се доказа като действаща структура, със сериозна дисциплинираща функция и превантивна роля, особено в преодоляване на най-масовите магистратски нарушения и тежки прегрешения.
Целта на Инспектората към ВСС не е непременно да наказва и дисциплинарната му функция не е основна в дейността му. Не може да се гони някаква статистика и всяка година да преследваме повече резултати, т.е. повече наказани магистрати, защото това, от една страна, означава, че в крайна сметка не трябва да остане ненаказан магистрат, а, от друга, че реално няма ефект от работата ни, защото не сме изиграли превантивната си роля и магистратите не са престанали да извършват нарушения - такъв беше акцентът в анализа на инспектор Ясен Тодоров при обсъждането на една от приоритетните за инспектората теми Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси в Рибарица през лятото.
Пряк ефект от дейността на инспекторите е повишеното доверие към тях от страна на обществото, коментираха депутатите по време на обсъждането на отчета за работата на инспектората през миналата седмица. Факт е, че през 2009-а към ИВСС са били отправени 1949 сигнала за неуредици - с 305 повече от предишната година. От тях са решени 1812 и 137 са останали неприключени, но по тях все още се извършва предварително проучване, сочи отчетът на ИВСС. Със становища е отговорено на 1466 сигнала, други 146 са изпратени на съответните компетентни органи, след извършени проверки са изготвени 200 акта.
Не е тайна, че авторитетът на инспектората в голяма степен се дължи на дисциплинарната му практика по отношение на констатирани нарушения в работата на магистратите. Общият брой на актовете и становищата с препоръки за работата на магистрати е 267. Тъй като в голяма част от актовете и мненията са отправяни повече от една препоръка до органите на съдебната власт в страната, всъщност реално предписаните мерки са повече от 696. От тях 192 са препоръките за отстраняване на конкретни констатирани нарушения, 59 са предложенията да се обърне внимание на забелязани пропуски, 88 са становищата за подобряване на общата организация на административната дейност, 15 са препоръките за повишаване на квалификацията на магистрати и съдебни служители, 183 са предложенията за мерки по подобряване на организацията по образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела в установените срокове. Освен това са изпратени и 53 предложения до административни шефове в страната за ефективен контрол върху срочността на изготвяне на съдебните актове и обвързване на резултатите с размера на допълнителното материално стимулиране, 29 препоръки за стриктно спазване и прилагане на програмата за електронно разпределение на делата.
По повечето препоръки, дадени при извършване на проверките, в ИВСС са получени отговори, от които е видно, че са предприети мерки за тяхното изпълнение. Сроковете, определени за изпълнение на предложенията след комплексните проверки през второто полугодие на 2009 г., изтичат в края на тази година и тогава ще има още по-пълна информация за изпълнението им.
В двустранния диалог на инспектората с административни ръководители от страната по повод предложенията му за налагане на дисциплинарни наказания са получени и общо 138 възражения. От тях главният инспектор на е отговорил на 124, като е констатирано, че в по-голямата си част възраженията са неоснователни.
Активността на ИВСС в дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет е нараснала три пъти в сравнение с 2008 г., сочат данните от проверките, като повечето от предложенията са били уважени. От отхвърлените най-голям е делът на онези с мотив за изтекла давност на констатираното нарушение. Според чл.310 от Закона за съдебната власт дисциплинарката се образува в срок до шест месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението. Когато тези срокове са изтекли, дисциплинарно производство не се образува. Според инспекторите обаче заради текста за давността възниква проблем с приложението на чл.310 в случаите, когато нарушението се изразява в бездействие на съответния прокурор, съдия или следовател.
Разбира се, този проблем не би възникнал, ако и останалите субекти, които по закон имат инициативата за образуване и провеждане на дисциплинарни производства, станат по-активни в контрола над дейността на магистратите. Според сега действащия ЗСВ те не са толкова много - предложения за наказания на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител или заместник могат да правят съответният административен шеф, всеки висшестоящ ръководител, Инспекторатът към ВСС, не по-малко от 1/5 от членовете на Висшия съдебен съвет, и най накрая министърът на правосъдието. Всички предложения обаче трябва да минат през ВСС, с изключение на малките наказания забележка и порицание.
Най-странното е, че в дисциплинарната си практика инспекторатът е ограничен от действащия ЗСВ - сякаш онези, които са го сътворили, са треперели да не падне и косъм от свещените магистратски глави. Става дума за актовете от проверки, образувани от ИВСС по чл.58 от закона. В ал.2 от този член се уточнява, че в акта за резултатите от проверката на ИВСС се съдържат констатациите от извършената проверка и при необходимост препоръки и срок за изпълнението им. За доказателствена стойност на данните обаче няма и ред, което улеснява безкрайно нарочения за наказание магистрат в намерението му да оспори резултатите. Да не говорим, че според този член излиза, че инспекторът, установил добросъвестно факти и обстоятелства за наказуема дейност на даден магистрат, направо си е загубил времето на вятъра, тъй като същите факти трябва да бъдат доказвани в хода на дисциплинарното производство.
Учудващо е защо законодателят е намерил за добре доказателствена стойност да имат например всички издадени актове за установяване на административно нарушение (АУАН) по Закона за административните нарушения и наказания, а актовете на Инспектората към ВСС за нарушения на магистрати - не. С доверието на законотворците се ползват също така и обикновените катаджии, чиито актове за установени нарушения са със сила на доказателства за вината на извършителя до доказване на противното пред съд, ако се стигне дотам, разбира се.
Ако ковачите на закони у нас искат контролът върху дейността на съдии, прокурори, следователи действително да бъде ефективен и постоянен, биха могли да направят необходимото уточнение в новия проект на ЗСВ относно актовете от проверки на Инспектората към ВСС. Не стане ли това, отново ще се създаде впечатление, че въпреки заканите си сегашната власт пипа с меки ръкавици в тъй или иначе деликатната тема за неприкосновеността на магистратите. Което означава, че и през следващата година отново ще разчитаме на подредбата на звездите за определяне на съдбата на съдебната реформа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във