Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Магистратският съвет събра предложенията за НПК

Над 60 предложения за промени в Наказателнопроцесуалния кодекс представи в сряда (9 септември) Магистратският съвет към министъра на правосъдието. Исканията на съдилища и прокуратури от цялата страна са обсъдени и в Обществения съвет към министър Маргарита Попова, но още не е ясно кои от тях ще влязат в проекта за изменение и допълнение на действащия закон, който трябва да бъде изготвен до 30 октомври.
Повечето предложения целят процесуална икономия и дисциплиниране на участниците в процеса. Ето и най-съществените:
По отношение на правната помощ: Броят на адвокатите, които защитават едновременно обвиняемия, да се ограничи до двама или трима, тъй като отсъствието на някой от тях води до забавяне на делото. Замяната на защитник да е възможна не по-късно от 5-7 дни преди насроченото процесуално действие или заседание - със задължение да се уведомяват следователят, прокурорът или съдът. При неспазване на срока или ако няма такова уведомление, да не може да се иска отлагане с мотив, че е необходимо време на новия защитник да се запознае с делото. Призоваването на един защитник да се смята за призоваване и на останалите, както и призоваването да се смята за редовно, ако е извършено чрез подзащитния, стига да не е задържан под стража. Обвиняемият да има право на еднократно отлагане на делото, когато се е явил без защитник или защитникът не е дошъл на заседанието. Задължение на защитника да преупълномощи друг адвокат, когато е възпрепятстван да участва в процеса, без да се иска съгласието на обвиняемия, както е сега. И когато не са спазени изброените изисквания, да се назначава служебен защитник. При неоснователно отлагане по вина на защитата тя да бъде не само глобена, но и да поеме всички разноски на участниците в отложеното заседание. Ще бъде предложено и разширяване на правата на пострадалия и на неговия повереник в досъдебното производство, като им се даде възможност в хода на разследването да искат събирането на доказателства, да сочат такива, да правят бележки и възражения.
По отношение на свидетелите: Увеличаване на размера на глобите, когато не се явяват и отказват да свидетелстват. Отказ за свидетелстване да не се допуска изобщо или да е разрешен само при лица, които живеят на семейни начала, а не както е сега при по-общото фактическо съжителство. Ще бъде предложено въвеждане на разпит на свидетел чрез видеоконферентна връзка, който сега е възможен само за малолетен и непълнолетен свидетел. Разпитът пред съдия в етапа на досъдебното производство да остане само за свидетели с тайна самоличност. Обясненията на обвиняемия, дадени в хода на досъдебното производство, да могат да се ползват в съда, ако са дадени в присъствието на защитник. Подобен да е и подходът към показанията на свидетел на досъдебното производство - да се ползват пред съда, ако са дадени в присъствието на обвиняемия или на неговия защитник, или ако те са били уведомени, но не са се явили. Да се премахнат поемните лица, чието присъствие сега е задължително при оглед, претърсване, изземване, разпознаване и следствен експеримент. Да се увеличи размерът на глобите, а при повторно нарушение и да бъдат заличавани от списъка на вещите лица тези, които не се явяват, отказват да дадат заключение без уважителна причина или са си направили необоснован отвод.
По отношение прилагането на специални разузнавателни средства (СРС): Да се прилагат и по отношение на свидетел, който е дал съгласие за това с цел да се докаже престъпление на трето лице. При използване на белязани пари и предмети те да бъдат осигурявани от държавата, а не от пострадалия, за да не бъде лишаван от имуществото си до края на процеса. Данните, получени извън искането за СРС за същото или за други лица, да могат да се ползват и в други наказателни производства за други престъпления, стига за тях да е допустимо използването на СРС. Да се разшири кръгът от престъпления, за които е допустимо ползване на СРС. Доказателствена стойност да имат и данните, събрани със СРС още преди образуването на наказателното производство.
По отношение на досъдебното производство: Да се разшири компетентността на следователите да работят върху по-широк кръг престъпления. Предявяването на разследването в досъдебното производство да се смята за валидно и без явяване на обвиняемия и защитника, ако са редовно призовани. Разследващият орган да изпраща делото при прокурора, без да съставя заключително постановление, а само с мнение за предаване на съд, прекратяване или спиране. Да се отмени разпоредбата за спиране на наказателното производство, ако извършителят не е разкрит, да отпадне разпоредбата, според която действия по разследването, извършени след изтичане на определени срокове, не са валидни, а събраните чрез тях доказателства не могат да се ползват в съда.
По отношение на съдебното производство пред първата инстанция: Въвеждане на подготвително заседание, условно наречено Предварително изслушване, което да обхване повечето действия на съдията-докладчик и част от действията в самото съдебно заседание. В него страните изчерпват доказателствените си искания, отделя се спорното от безспорното в доказателствата, допускат се нови, конституират се евентуално като граждански ищци, граждански ответници и частни обвинители, решават се всички организационни въпроси, включително и графикът на съдебните заседания. Ще се иска възстановяване на възможността за обжалване и протестиране на акта, с който съдът връща делото на прокуратурата за допълнително разследване.
По отношение на особените производства: Ще бъде предложено да се ограничи приложението на съкратеното съдебно следствие, като се предвиди най-нисък предел на наказанието лишаване от свобода за съставите, при които той липсва, за да не се стига до замяната с пробация, както е сега. Допълнително изискване ще бъде обстоятелството дали обвиняемият е признал стореното и е съдействал за разкриване на обективната истина още в досъдебното производство и дали е възстановил причинените с престъплението щети. Възможност да се сключи споразумение за решаване на делото още в досъдебното производство, но единствено със съгласието на пострадалия. Престъпленията, за които се прилага замяната на лишаването от свобода с глоба, да не се разследват по общите правила, а обвинението да се повдига от прокурора направо с постановлението, с което той внася делото в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във