Параграф22 Daily

§22 Анализи

Манолова: Не машините не си свършиха работата, а изборната администрация

"Ограничаване на промените в изборното законодателство до минимум 6 месеца преди избори" - това е първата (от общо 14) препоръка на омбудсмана Мая Манолова към законотворците и Централната избирателна комисия. те им бяха пратени във вторник (2 август). Да има разумен срок преди избори, в който да се пратят промени в изборното законодателство, е препоръка и на Венецианската комисия, при това давана неведнъж. Това логично и нормално изискване към законодателя е записано и в поредния доклад от наблюдението над държавата ни, представен пред ПАСЕ само преди броени дни. Досега обаче промените в Изборния кодекс винаги са се правили "на пожар" и в навечерието на поредните избори. А нормалното им и задълбочено обществено обсъждане с експертите се препятства с обяснения от сорта, че "няма техническо време" за това.

Омбудсманът всъщност изпрати до Народното събрание и ЦИК становище, с което остро се противопостави на започналата кампания за премахване на гласуването с машини. Според Манолова тази стъпка може да снижи и без това критично ниското доверие (а и участие) на гражданите в изборния процес. Дотук се стигна след среща, проведена в институцията на Манолова на 29 юни. На която се разбра, че ЦИК не е съвсем доволна от "представянето" на машините за гласуване.

"В контекста на започналата кампания срещу машинното гласуване и информацията за малък брой гласували с машини граждани, бих искала да обърна внимание на факта, че според публично представена информация на "Алфа Рисърч", дни преди европейските избори, нагласите за гласуване с машини у гражданите бяха 54 %. В деня на изборите гражданите, гласували с машини в 3000 секции, са 27.5 %. В редица райони като София, Добрич, Габрово делът на гласувалите с машини достига или надхвърля 40%. Следва да бъде отбелязано, че има и такива секции, в които процентът на гласувалите с машини, е близък до 100, например в една от секциите в Добричко - 96.8%, Долни Дъбник, Плевенско - 92.7%, Благоевградско – 91.6 %, в Габрово – 90,1 %. Така, в 310 от секциите с машини са гласували повече от половината избиратели, в 340 секции – между 40 и 50 %. Впрочем, доказателство за интереса към машинния вот са и постъпилите в ЦИК десетки оплаквания на избиратели, че биха искали да гласуват с машини, но в тяхната секция не е поставена такава. Същевременно в 160 секции с машините не е подаден нито един глас, основно в села в областите Кърджали, Разград, Търговище, Хасково. Вместо да се твърди, че това е поради незаинтересованост на избирателите - които са същите български граждани като тези в секциите с преобладаващ машинен вот, следва внимателно да се анализират причините", казва Манолова.

Според омбудсмана причините за неравномерното или недостатъчното използване на машините за гласуване следва да се търсят в липсата на информационна и разяснителна кампания, която да насърчи българските граждани да гласуват с машини, в късното обявяване на обществената поръчка за доставка на машините и общата атмосфера на непрозрачност в процеса на подготовка, в недостатъчната подготвеност на секционните избирателни комисии (СИК), които не насърчаваха използването на машините. На много места хората въобще не са били уведомени, че могат да гласуват машинно, а самите машини се криели от погледа на избирателя зад кашони. Освен това анализите на журналисти и неправителствени организации са показали, че в 1139 секции има неотчетени преференции за кандидатите от различни кандидатски листи и несъответствие между данните за гласувалите с машината и окончателния протокол с обобщените данни от гласуването, който е представила СИК. Според Манолова има и случаи, в които в протоколите с изборните резултати от СИК има отбелязване само на хартиените гласове, към които не са прибавени машинните.

"В този смисъл не става дума за това, че машините неправилно са отчели гласовете на гражданите, а че СИК е написала неверен (сгрешен) протокол. Следва да се отбележи, че анализът на тези дефицити бе възможен именно защото се проведе машинен вот, резултатите от който пренесени от флаш-паметите, бяха самостоятелно публикуван като отворени данни. Това несъответствие, според анализаторите, се дължи на проблеми в работата на изборната администрация - СИК, РИК и ЦИК, а не на проблеми с машинното гласуване, каквото внушение се опитва да направи самата ЦИК", категорична е Манолова, според която не машините, а изборната администрация не си е свършила работата. Включително и заради факта, че методическите указания  относно начина за машинно гласуване са били публикувани пет дни преди вота и след като обучението на членовете на секционните и районните комисии вече е било приключило.

"Предизвикателството на сложни избори, каквито са местните избори с 4 вида бюлетини, е най-сериозният аргумент в полза на машинното гласуване. Колкото повече граждани гласуват с машината, толкова по-малко ще броят членовете на СИК. Разбира се, ако организацията започне отсега, ако изборните книжа, конкретно протоколите на СИК бъдат утвърдени по-рано и така че да не допускат неотчитане на подадени гласове, ако се проведе навременна и качествена разяснителна кампания, това е най-сериозната гаранция за честни избори и за справедливо и точно отчитане на гласовете на българските граждани", призовава Манолова и дава следните препоръки, изведени след срещата с граждански организации, наблюдатели на изборите, изборни експерти, извънпарламентарни партии при омбудсмана по повод машинното гласуване:


- Ограничаване на промените в изборното законодателство до минимум 6 месеца преди избори,

- Изборът наем или закупуване да бъде направен мотивирано, още отсега, въз основа на анализа на опита от минал вот и обществен дебат, включващ основните параметри;

-  Да бъде обявена обществената поръчка за осигуряване на машини за изборите наесен още отсега, така както ЦИК вече започна подготовката за осигуряване на хартиените бюлетини;

- Свикване в спешен порядък, преди лятната ваканция, на институциите на кръгла маса, с участие на всички участници в процеса, за обсъждане на проблемите и набелязване на мерки по преодоляването им. Изготвяне на индикатори за отчитане на напредъка при използването на машинното гласуване,

- Подобряване на разяснителната кампания на ЦИК за правата на избирателите и начините за гласуване (преференции, машинно гласуване, др.). Кампанията следва да информира гражданите относно предимствата на машинното гласуване и да не допусне разпространяване на факти, които да ги въведат в заблуждение („фалшиви новини“). Информационната кампания за машинното гласуване следва да започва по-рано, поне месец преди деня за гласуване, и да включва мотивиращи елементи, като се наблегне на бързината, удобството и сигурността на технологията;

- Спазване от страна на ЦИК на законоустановените принципи за публичност и прозрачност при провеждане на всички заседания на Комисията, включително работните, които да се излъчват в цялост и да се публикуват пълните протоколи от тях. Публикуване на всички релевантни доклади относно проведения машинен вот в т.ч. доклад на одиторите, постъпилите в ЦИК писма-доклади на РИК и др.

- Публичност на критериите, определени от ЦИК, по които се извършва одитиране и/или сертифициране на машините за гласуване;

- Осигуряване на няколко машини за предварителен „обществен одит“ чрез публични демонстрации на процеса на гласуване - евентуално с бюлетина с фиктивни политически субекти и с участието на лица, несвързани с подготовката и произвеждане на избори, което ще спомогне и за установяване на евентуални предизвикателства;

- Навременно публикуване на методически указания за работа в секциите с машинно гласуване, за да има достатъчно време за подготовка на изборната администрация, и осигуряване и гарантиране на тайната на вота при гласуване с машина; ясни указания за начина на поставяне на машините;

- Промяна в модела на обучение на представителите на РИК и СИК- за да се повиши качеството на тяхната работа и да се гарантира коректното отчитане на изборните резултати; ЦИК като постоянно действащ орган може да провежда обучения и разяснителна кампания и в междуизборен период;

-  Ангажираност на политическите субекти, които имат представители в избирателните комисии по отношение на подготовката на членовете от квотите им в РИК и СИК и тяхната съпричастност и отговорно отношение към изборния процес; Да не се допуска неоснователна и масова подмяна на членове на СИК в последния момент, особено в изборния ден;

- Промяна и опростяване на протоколите на СИК - за да се ограничат възможностите за допускане на технически грешки при отчитане и вписване на резултатите; Отбелязване на подадените с машина гласове за отделните участници и преференциите за кандидатите; Обхватът на числовите данни, които ще бъдат публикувани, включително в машинно четим формат, следва да е известен предварително;

- Евентуално, премахване на необходимостта данните от машинния протокол да се пренасят върху хартиения протокол на СИК. В този случай да има възможност наблюдателите и представители на партии да се снабдят с ксерокопия на двете части на протокола;

- Въвеждане на контролно преброяване на хартиените разписки от машинното гласуване за съответствието им с крайния машинен протокол; процедурата следва да е публична, в избрани на случаен принцип избирателни секции в края на изборния ден.


"Не на последно място, бих искала да обърна внимание на въпроса за електронното гласуване. Припомням, че ЦИК има задължение до края на месец юли 2019 г. да създаде постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и контрол на електронното гласуване, а до края на месец март 2020 г. да приеме пътната карта за произвеждането му. Факт е, че проектът на Държавна агенция "Електронно управление" за дистанционното електронно гласуване имаше срок до 31.12.2018 за реализиране на системата, но всички замълчаха и никой не обясни защо не се работи по този проект и изобщо какво се случи с него, а той е на стойност 1,5 млн. лева европейско финансиране", завършва Манолова.

Предстои да видим какъв ще е отговорът на депутатите. Които имат по-малко от месец до летните си отпуски. И никакво време за нови изборни промени - нито до края на юли, нито след това. Поне не и според европейските стандарти, с които започнахме...

Facebook logo
Бъдете с нас и във