Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Мобилните оператори- нарушители №1 с лични данни

Сблъсъците пред парламента не станаха пречка отчетът за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. да бъде разгледан от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в сряда (24 юли). Въпреки призива на парламентарния шеф Михаил Миков депутатите да не идват в Народното събрание, докато ситуацията не се нормализира, заседанието на комисията не беше отменено.


Акцент в отчета е социологическо изследване за информираността на българите по темата за защитата на личните данни. Оказва се, че тя е на относително висока степен - 84% от анкетираните са наясно, че искането на лични данни, без да им се обяснява с каква цел е това изискване, противоречи на закона. А 81 на сто са потвърдили, че е незаконно да им задържат личната карта като залог срещу заето имущество; 73% са информирани за незаконността на предоставянето на лични данни за целите на директния маркетинг. Това, че личните данни трябва да се унищожават след използването им за някаква цел, е известно на 68 на сто от българите, а 61% от тях знаят, че е незаконно да бъдат заснемани на обществени места, без да ги информират за това. Информираните, че мобилните оператори нямат право да копират личните им карти, са 56 на сто, а само 44% от анкетираните са знаели, че такова право имат банките и застрахователните компании.


Комисията е групирала и установените нарушения, извършени от администратори на лични данни. На челно място са случаите наобработване на лични данни в нарушение на принципите за законосъобразност, пропорционалност на обработваните лични данни, принципа за обработването им за конкретни, точно определени и законни цели (чл. 2, ал. 2 от Закона за защита на личните данни). Контролният орган е разкрил седемтакива нарушения, за които са наложили глоби в размер на 140 000 лева.


Има и случаи собработване на лични данни, без да е налице законоустановено условие за допустимост на обработването им (чл. 4 от ЗЗЛД). Разкрити са петнарушения, за които са наложени имуществени санкции в размер на 95 000 лева. За други 13 нарушения комисията е наложила глоби за 27 850 лв., като случаите се отнасят до обработване на лични данни, без да са предприети от администраторите на лични данни технически и организационни мерки за защитата им от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване (чл. 23 от ЗЗЛД).


Комисията е установила и неизпълнение на задължения от администраторите на лични данни да информират дадено физическо лице за целите, заради които се обработват личните му данни, както и кога е задължително или доброволно предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. За подобни нарушения са наложени имуществени санкции в размер на 41 400 лева.


Както може да се очаква, секторът на телекомуникациите решително води по жалби от граждани в списъка на администраторите на лични данни. Комисията е установила 274 сигнала. Следват структурите за трудови и осигурителни услуги с 33 жалби, банките и банковите институции са на третото място с 32 сигнала срещу тях, срещу звената от сферата на здравеопазването и образованието са подадени 13 жалби. Съдебната и изпълнителната власт явно са били коректни през миналата година - гражданите са подали едва шест сигнала за техни нарушения, свързани с личните им данни.


Комисията е установила, че по-голяма част от постъпилите през 2012 г. жалби, в които се сочат нарушения, извършени от мобилните оратори, визират неправомерно предоставяне на личните данни на физическите лица на фирми за събиране на вземания. Изяснено е, че в една част от сигналите жалбоподателите не отричат наличието на договорни отношения с мобилните оператори, независимо дали отношенията са действащи, или са прекратени. Оплакванията им са, че фирмите за събиране на вземания им оказват в повечето случаи психически тормоз чрез уведомителни писма, обаждания по телефона, залепване на съобщения за дължимите от тях суми по входните врати на длъжниците.


При тези случаи Комисията за защита на личните данни е изисквала писмено становище по жалбата както от съответния мобилен оператор, така и от третото лице, на което са предоставени личните данни. В по-голяма част от казусите е установено, че в сключените индивидуални договори е уговорена клауза, с която физическото лице дава съгласието си свързаните с него лични данни да бъдат обработвани както за целите на договора, така и да бъдат предоставяни от администратора на лични данни на трети лица, с които самият администратор е в договорни отношения. Целите, за които личните данни се предоставят, са за събиране от колекторски фирми на неиздължени суми на абонатите на мобилния оператор. При проверките е изяснено още, че както за администратора на лични данни, така и за обработващия лични данни са налице условия за допустимост при обработването на личните данни на физическите лица. По тази причина голяма част от жалбите в тази категория са били оставени без уважение като неоснователни.


В останалата част от жалбите по повод нарушения на мобилните оператори са случаите, когато с личните данни на физическите лица е извършено престъпление - сключвани са договори от името на лицата, за които те не знаят нищо и не са подписвали. Вследствие на натрупване на суми по тези договори личните данни на потърпевшите лица са предоставяни на колекторски фирми. В тези случаи комисията е изискала информация от МВР или от прокуратурата, които са сезирани за повечето сигнали за извършено документно престъпление по смисъла на чл. 309 от Наказателния кодекс.


Комисията е засекла, че не само мобилни оператори предоставят лични данни на трета страна. Едно водоснабдително дружество, козметична компания и няколко банки правят компания на операторите нарушители.


Освен сключените от мобилни оператори договори за възлагане на фирми за събиране на неплатени задължения има и случаи, при които операторите са сключили договори за цесия с тези дружества и са прехвърлили задължението си на тях.


През 2012 г. пред Административния съд в София град са образувани 38 съдебни дела по повод оспорване на решения на Комисията за защита на личните данни. По още осем обжалвания се очаква образуване на съдебни дела и съответно разглеждане от съдебна инстанция. За 2013 г. за разглеждане в открито съдебно заседание са насрочени общо 11 съдебни дела. От приключилите с постановяване на съдебни решения дела 16 решения на комисията са потвърдени изцяло като правилни и законосъобразни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във