Параграф22 Weekly

§22 Анализи

МВР изпъна бръчки с нормативна липосукция

Мечтаното от служителите на МВР право на допълнителен труд се оказа с доста ограничения. Според новия проект за Закон за МВР, публикуван на сайта на ведомството, несъвместима със службата е търговската дейност, едноличната търговска фирма, съдружието в търговски дружества, управлението на дружество, търговското представителство и пълномощие. В чл.156 на проекта е записано още, че работата на трудов или граждански договор също е неприемливо за служителите на министерството. Няма проблеми единствено ако съответният служител участва в юридически лица с нестопанска цел или пък в търговски дружества на самото министерство, за което обаче не може да получава възнаграждение. Член 156 посочва изрично, че не се смята за търговска дейност притежаването на акции, участие в приватизация с бонове и в кооперации със земеделски земи или гори с възстановено право на собственост.


Така че пред държавните служители в МВР се ширва полето на занаятите - като се почне от зидаро-мазачеството, та се стигне до часовникарството - стига, разбира се, желаещият да практикува допълнителен труд да не е едноличен търговец. Знаенето на чужди езици и практикуването им, както и литературното творчество на хонорар също не попадат под ударите на закона.


Бедата е, че примерите за активни


литературни творци в редиците на МВР

служителите са малко. За сметка на незаконната кохорта униформени, които припечелваха някой и друг лев като бодигардове в извънработно време. Те биваха добре приети в охранителните фирми или от бизнесмени работодатели заради това, че разполагаха с безплатно оръжие. Новият закон обаче не споменава и думичка за тази дейност, което означава, че тя автоматично се нарежда сред несъвместимите със службата в МВР занятия.


Меракът за допълнителен труд и възнаграждения би намалял, ако полицаите и останалите служители във ведомството получат по-добро заплащане и мерки за мотивирането им чрез съизмерване на извършеното с финансови показатели. Това обаче е доста деликатна материя и по тази причина тя не е засегната подробно в проектозакона.


Все пак са предвидени някои промени по отношение на държавната служба и кариерното развитие - например премахват се категориите (А, Б, В, Г, Д и Е) за държавните служители и съответните им специфични наименования. Съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация се определят видовете длъжности за държавните служители (висши ръководни, старши ръководни, ръководни, старши експертни, експертни, изпълнителски и младши изпълнителски). Конкурсното начало при назначаването на държавна служба в МВР се запазва.


Що се отнася до професионалната кариера, в пенсия преминава досегашният модел на провеждане на конкурс. Новата система за кариерно развитие се основава на персонална оценка за изпълнението на длъжността. Показателите, които се включват, са компетентност и професионална квалификация, принос за постигане на целите, отличия, награди и наказания. Проектозаконът предвижда въз основа на оценката за изпълнението на длъжността да се определя и допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност. Авторите на тези текстове се надяват, че по този начин ще се оптимизират процедурите и ще се създават условия за обективност и


яснота в професионалното развитие

на държавните служители.


С оглед премахването на категориите (А, Б, В, Г, Д и Е) за държавните служители се предвижда основното месечно възнаграждение да се образува от заплатата за длъжност. Променят се коефициентите, с които се увеличава месечното възнаграждение спрямо базата за държавните служители и за лицата, работещи по трудово правоотношение в МВР. За най-ниската изпълнителска длъжност - не по-малко от 2.3, а за най-ниската младши изпълнителска длъжност - не по-малко от 1.6. Конкретният размер на възнаграждението се определя от министъра.


Новият закон регулира и правилата за работното време на служителите. Въвежда се изрична забрана за надвишаване на определените часове извънреден труд - 280 часа годишно, а за служителите, работещи на смени - и 70 часа на отчетен период. Досега извънредния труд за отчетен период не трябваше да надхвърля 50 часа. Освен това се въвежда приложимост на специалната закрила по Кодекса на труда за държавните служители, които полагат труд за времето между 22:00 ч. и 06:00 ч.


Въпреки многогодишните опити на родния бизнес да прокара идеята си социалните и здравните осигуровки на МВР-служителите да се плащат от самите тях, а не да се товари бюджетът, това скоро няма да се случи. Проектозаконът твърдо отстоява позицията, че всички осигуровки на хората от системата са за сметка на бюджета.


Промяна все пак има, но тя се отнася до формулировката на задачите, които изпълнява МВР. Дейностите на министерството вече се разграничават на основни и спомагателни.Основни са дейностите за осъществяване на политиките по превенция,противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита нанационалната сигурност, граничен контрол, регулиране на миграционнитепроцеси, пожарна безопасност и защита на населението. Те включват оперативно-издирвателна; охранителна; разследване на престъпления; осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия иизвънредни ситуации; информационна дейност; контролна дейност; административнонаказателна дейност и предоставяне наадминистративни услуги.


Законът за първи път урежда и


ясното разграничение на правомощията

и отговорностите на политическото ипрофесионалното ръководство. Министърът провежда държавната политика въввръзка с функциите на министерството чрез разработване на политики, планиранена дейностите и контролиране на изпълнението им и определя стратегическитеприоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР. Главният секретар на ведомството пък пряко ръководи планирането, организирането и контрола на основните дейности на МВР и организира взаимодействието между отделните структури на министерството в работата.


Проектът окончателно прекъсва възможността за изяви на президента при избора на професионалист № 1 в МВР - главния секретар. Досега той се назначаваше с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Висшата професионална длъжност в МВР вече ще е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи и ще се отчита пред него. Освен това той ще се назначава от Министерскиясъвет по предложение на министъра на вътрешните работи за срок от пет години. Регламентира се и длъжността заместник-главенсекретар на МВР. Главсекът от своя страна пряко наблюдава Специализирания отряд за борба с тероризма, по негово предложение министърът назначава командир на СОБТ.


С престъпността вече ще се борят две главни дирекции, които досега са под шапката на Главна дирекция Националнаполиция. С отделянето на Криминална полиция иОхранителна полиция се цели по-добра координация, ръководство и контрол приосъществяването на охранителната, оперативно-издирвателната и дейността поразследване на престъпления на МВР.


Новият проект дефинира и два вида сътрудници - доброволни и нещатни. Нещатните помощници са мярка за подобряване на противодействието на битовата престъпност, като законът не им предоставя полицейски правомощия.В оперативно-издирвателната дейност МВР ще се опира и на доброволните сътрудници. Те ще бъдат защитени, самоличността им ще се пази в тайна, а данните им могат да се дават на съда и прокуратурата само след писменото им съгласие.


Новият закон - за добро или лошо - обрисува невиждана досега физиономия на Министерството на вътрешните работи. Без тайнствените готически сенки под очите на ГДБОП и бръчките, образувани от дългогодишно подслушване, новото лице на МВР стои изпънато като след намеса на д-р Енчев. Тепърва ще научим дали е просто резултат на естетична хирургия, или най-сетне ще видим облик, симетричен на обществените очаквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във