Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Необходими са еднакви стандарти за всички съдилища

Г-н Минов, каква е вашата равносметка от първия ви мандат като председател на Окръжния съд във Велико Търново. Какво от замисленото успяхте да свършите и какво не? Какви трудности срещнахте?
- В началото действително бях доста стъписан от това, което трябваше да променя. Едно от нещата беше организацията на работа, която бе доста тромава и не даваше възможност за проследяване на движението на делата, за качествено обслужване на гражданите, за достъп на инвалиди до Съдебната палата. Имаше много пространства, които бяха отдадени под наем на частни фирми, което пък ограничаваше възможността за подобряване на организацията на работата в съда. Отделните деловодства бяха на различни етажи и това създаваше неудобства както за гражданите и за адвокатите, така и за служителите при придвижване на преписките. Съдиите бяха затрупани със стари дела. Имаше около 1500 висящи дела от предишни години и 5000 новопостъпили дела. Това количество водеше и до закъснения с месеци при изготвянето на мотивите по делата.
Как решихте проблема с неефективната организация на работа в съда?
- Предприех действия в две посоки. Преустроихме помещенията, така че да се създадат оптимални места за бързо обслужване на гражданите. Направихме и стъпки към въвеждане на информационни системи, за да се ускори обработването на постъпващите в съда различни документи. През октомври 2004 г. въведохме информационна система за регистрация на фирмени дела. От 2005 г. започнахме да въвеждаме всички дела в друга Автоматизирана система за управление на делата (АСУД), за да ускорим тяхната обработка и движение. Поетапно освободихме помещения в Съдебната палата и в края на 2005 г. на входа на сградата направихме общо деловодство с модерна зала за четене на дела, директен достъп до помещенията на архива и шест гишета за бързи справки и за приемане на документи. Това, което впоследствие стана задължително за всички съдилища, ние го направихме предварително и по този начин разрешихме проблема с бързото и качествено обслужване на гражданите. При осъществяването на тези промени голяма помощ получихме от Американската агенция за международно развитие. Тази помощ се изразяваше в предоставяне на положителен опит, оказване на пряка техническа помощ, обучение на нашите служители за работа съгласно новите изисквания. И нашите усилия бяха оценени. На 29 септември 2006 г. нашият съд беше обявен за съд модел.
Втората линия бе да се приложат мерки за по-бързото приключване и написване на делата, които се гледаха от години в съдилища от района на Окръжен съд - Велико Търново. Бяха описани всички забавени дела, чието разглеждане продължава повече от една година и се акцентира на приключването им в кратки срокове. Въведох и практика да се дава публично информация на медиите за забавените дела и за съдиите, които ги разглеждат. Това също допринесе за ускоряване на резултатите.
Не може да не отбележим, че през последните години бяхме принудени непрекъснато да се подготвяме за прилагане на нови процедури. През 2006 г. влезе нов Наказателнопроцесуален кодекс, през 2007 - нов Административнопроцесуален, през 2008 г. - нов Гражданскопроцесуален кодекс, а от 2009 г. регистрацията на фирмите вече не се извършва в съда. Тези непрекъснати преустройства не можеха да не влияят повече или по-малко на нашата работа, но ние се справихме. В края на година се видя, че оставащите висящи дела са намалели от 1200 през 2006 г. на 438 в началото на 2009 г., което означава, че на всеки съдия от съда остават за решаване само по 16 дела, а те могат да бъдат приключени в рамките на месец - два. В сравнение с предишната година висящите дела са намалели с 35%, и това е един от най-добрите резултати за нас. Правейки равносметка за изминалите пет години, мисля, че сме решили основните проблеми на съда както от административна гледна точка, така и по отношение на забавеното разглеждане на делата. Промяната в законите намали натовареността на магистратите в окръжния съд под 10 дела на месец, което е предпоставка за качествена и максимално ускорена в рамките на закона работа.
Какво още може да се направи?
- Смятам, че следващата цел е да се затвори кръгът при движение на делата от районните към окръжния съд. Да се направят пълни електронни досиета на делата и те да бъдат изцяло на електронен носител и той да се подава в по-горната инстанция. Искам да ускорим още повече движението и качеството на правораздаване. Да се довършат преустройствата в районните съдилища, които вече започнахме. Да се направи втора съдебна палата във Велико Търново и да се отвори служебен вход в сега съществуващата. Надявам се също да запазим постигнатите резултати и да ги развием още, ако можем. В нашия съд въведохме хубава традиция - правейки преустройства, да се запознаваме и с вече направеното от другите. Започнахме с посещения в съдебни палати в България и продължихме в Европа - Солун, Букурещ, Естергьом (Унгария) и Брюксел. Посетихме и Европейския парламент. След това, което видяхме, можем спокойно да кажем, че нашата организация и работа в съда е поне на средно европейско ниво.
А как изглеждат сега съдебните палати в района на Окръжния съд?
- Когато станах председател на Окръжния съд, съдилищата в Павликени и Елена не разполагаха със свои сгради. Магистратите там бяха принудени да правораздават в сгради, построени за други цели и неотговарящи на изискванията за съдебна сграда. В Павликени съдът е разположен на етаж от общежитие, а в Елена - в бивша сграда на АПК. В Горна Оряховица съдът има собствена сграда, но помещенията бяха крайно недостатъчни, защото тя е строена през 1934 г. за един съдия, а сега в нея работят единайсет. Там от години бе започнат един проект за нова пристройка, който стоеше недовършен в Министерството на правосъдието. Чрез ВСС този проект бе изискан и включен в програмата за инвестиции. За две години новата сграда бе построена и на 7 декември 2007 г. бе открита от новоизбрания председател на ВКС проф. Лазар Груев. По наше искане в град Павликени общинският съвет дари парцел на ВСС. Проведен бе конкурс и от есента на 2008 г. и там се строи. Надявам се до 2010 г. в гр. Павликени да има завършена нова съдебна палата. Подобна идея имахме и за гр. Свищов, но там отказаха да дарят място и тя не можа да се осъществи. Докато в Елена Общинският съвет направо дари част от сградата, в която се помещава съдът, и там също предстоят промени. Удовлетворен съм от постигнатото, но знам, че още много трябва да се направи.
Достатъчен ли е броят на съдиите. Има ли нужда от съкращения, каквито предлагат някои от членовете на ВСС?
- Аз мисля, че са достатъчно. Дори и да съкратим един-двама съдии, това с нищо няма да помогне за стабилизиране на бюджета на държавата или на съдебната власт. Всъщност на практика ние непрекъснато работим при едно-две, а понякога и повече незаети съдийски места. А освен това искам да кажа на хората, че съдиите, на които се налага да заместват своите колеги, не получават пари за положения допълнителен труд. Обикновено ние работим в непълен състав и спестените от това пари остават в бюджета. Проблем възниква от това, че много се усложни процесът за заместване на съдия, който отсъства продължително време. Назначаването на друг става в рамките на 10-12 месеца, а понякога и въобще не става. Подобна ситуация имахме в Горна Оряховица, където спечелил конкурс съдия въобще не можа да встъпи в длъжност по заместване - имаше обжалване и докато процедурата по него приключи, майчинството на титуляра свърши. А се оказа, че колегата не може да замести друг отсъстващ съдия - трябва да се обяви нов конкурс, нова процедура и т.н.
Какво е вашето мнение за съкратеното съдебно следствие. Не дава ли то възможност хора, извършили тежки престъпления, да се отърват с минимална присъда?
- Новите процедури като съкратеното съдебно следствие и споразумението действително ни разтовариха от много дела и аз лично ги одобрявам. Законодателят обаче трябва да реши кой закон как да се промени, за да се прецизира за какъв вид престъпления и дела могат да се прилагат тези процедури и къде не. Това трябва да се обмисли и обсъди спокойно през следващите месеци, а не да се бърза, да се пишат нови закони вследствие обществен натиск по конкретно дело. В крайна сметка ние само прилагаме закона, независимо дали той е добър, или лош.
Какво трябва да се промени още в работата на нашата правосъдна система, за да заработи тя още по-ефективно?
- Трябва да се въведе обща информационна система, която позволява лесно да се правят справки между съда, полицията и прокуратурата. Трябва да се направи информационна система, еднаква за всички съдилища. Следващата стъпка е във въвеждането на стандарти във всеки съд и за всичко. Когато има един стандарт за брой дела и съдии, за информационни системи, за помещения и оборудването им, всичко става много по-лесно за решаване. Сега се налага, ние, административните ръководители, поотделно да вземаме различно решение по въпроси, които засягат всички съдилища. Непрекъснато се въвеждат нови неща и има какво да се прави, стига да има желание. Не можем да твърдим, че още утре ще променим всичко, но трябва да действаме непрекъснато за промяна към по-добри резултати. Това е и равносметката на мандата ми - всяка година в Съдебната палата в град Велико Търново и в работата ни през последните пет години има въведено нещо ново и по-добро, което се запазва и развива. Искрено вярвам, че извършеното от нас повиши общественото доверие в съда и допринесе за утвърждаване на правосъдието и за върховенството на закона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във