Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Нов НК ще има най-рано през 2012 година

Даниела Машева е заместник-министър на правосъдието в кабинета на Бойко Борисов, част от политическия кабинет на министър Маргарита Попова. Ръководи работната група по създаването на нов Наказателен кодекс (НК), чийто проект министерството представи на интернет страницата си на 19 януари. Преди да влезе в изпълнителната власт, Машева е била ръководител на сектор в Отдел Международно правно сътрудничество при Върховната касационна прокуратура (ВКП). От 1991 г. работи като прокурор в през Софийската районна, а след това и в Софийската градска прокуратура.

Г-жо Машева, проектът на правосъдното министерство за нов Наказателен кодекс се появи сякаш от нищото. Какво или кой стимулира работата върху нещо, което бе отлагано едва ли не с десетилетия?
- Идеята за изготвянето на нов НК точно сега е съвсем навременна. Това ни приближава към постигане на целите на приетата от правителството през май 2010 г. концепция за наказателната политика за периода 2010-2014 година. Цялостното осъвременяване на наказателноправната уредба е логичен и последователен процес в съответствие с изискванията към България като член на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи и в изпълнение на всички международни ангажименти, поети от страната ни за противодействие на престъпността. Основна цел на новия НК е създаването на нови правила, които да гарантират адекватната наказателноправна защита на променените обществени отношения.
Вярвате ли, че ще уцелите мярката? Защото примерно предишното ръководство на министерството написа крайно либерална концепция за наказателна политика, според която за да влезе някой в затвора, би трябвало да стане чудо?
- За постигането на посочените цели е необходимо да бъде преосмислена системата на наказанията и другите мерки за държавна принуда, налагани при извършване на престъпление. В тази връзка в проекта се предвижда отпадане на някои видове наказания, които са изгубили значение в съвременните условия. Едва ли вече някой възприема като сериозни наказания лишаването от право да си носиш получените ордени, почетни звания и отличия или лишаването от военно звание. Съществуването на най-тежкото наказание по действащия Наказателен кодекс - доживотният затвор без замяна, пък е нецелесъобразно и несъобразено с редица европейски и международни актове и практики. Те предвиждат като най- тежко наказание за особено опасни умишлени престъпления наказанието доживотен затвор. По този начин се акцентира върху подхода за превъзпитание и реинтеграция на осъдените. Изключването на доживотния затвор без замяна от системата на наказанията следва тенденцията на наказателните политики на съвременните общества, насочена към редуциране на тежките репресивни мерки и създаване на алтернативни способи за въздействие. При това решаващо значение при осъществяване на тези дейности имат и финансовите анализи и обосновки за рентабилността им.
Какви други промени в системата от наказания се предлагат?
- В проекта се дефинира по нов начин и наказанието лишаване от права. Освен лишаването от право на осъдения да заема определена длъжност и да упражнява определена професия или дейност се предвижда и възможност чужденец, извършил тежко умишлено престъпление, да бъде лишен от правото да пребивава в страната и да преминава през нейната територия.
Ще има ли промени в механизма на пробацията, която министерството отчита като успешен вид наказание, но обществото гледа на нея с крайно недоверие?
- Предвидили сме изцяло нов институт за превъзпитание и рехабилитация на осъдените. С него предлагаме четири вида мерки за въздействие: ограничаване на свободното придвижване, включване в курсове и програми, провеждане на лечение, безвъзмезден труд. Тези мерки се прилагат по преценка на съда при налагане на наказание пробация, при условно осъждане и при условно предсрочно освобождаване. Но за разлика от пробацията, те не са наказания, а са мерки, които целят осигуряване на възможности и условия за по-бързо поправяне на осъдените.
Веднага след огласяването на проекта критики предизвика предвидената в него възможност за многократно освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административна санкция глоба. Не смятате ли, че така се дава възможност на рецидивисти да извършват многократно престъпления?
- С промените в института Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание наистина се предвижда възможност за повторно освобождаване на лице по този ред. Но това може да стане само при условие, че е изтекла една година от изтърпяването на административното наказание за предходното престъпление, за което лицето е освободено от наказателна отговорност по този ред. Същевременно от приложното поле на този институт се изключват хипотезите, при които деецът е извършил престъплението след употреба на наркотични вещества или техни аналози. А именно те са в основата на голяма част от по-леките престъпления, при които затворът се заменя с глоба. Проектът предлага и нов подход при определяне на престъпленията, представляващи общ и опасен рецидив. За престъпления, съдържащи признаци на опасен рецидив, ще се считат вече не изрично предвидените в особената част на кодекса състави, а всички престъпления, извършени при условията и критериите, определени в общата част на НК.
Проектът включа засега само обща част. Как върви работата по особената част и кога може да се очаква целият проект за нов НК да влезне в Народното събрание?
- В момента продължаваме работата по особената част на кодекса. По- съществени промени се очакват при криминализирането на престъпни дейности, свързани с икономическата, финансовата и осигурителната система. Също така вниманието на работната група ще бъде фокусирано и към обхващане на всички проявления на организираната престъпност, на компютърни престъпления и сексуално насилие, малтретиране и въвличане на деца в престъпления. Ще бъдат обсъдени и предвидени всички възможни хипотези да не бъдат наказвани уязвими лица, насилствено въвлечени в престъпления. До края на февруари очакваме предложения за декриминализиране на някои престъпления и съответно за криминализиране на други. Все пак цялостният преглед на всички престъпни състави ще отнеме време, затова сме предвидили срок за изработване на особената част до края на тази година. А за подготвянето на цялостния проект след обществено обсъждане сме определили месец април 2012 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във