Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Още един хит: Военната полиция ни пази

Иде ли времето за нов хит на Веселин Маринов? Отговорът може да е и положителен, ако Министерският съвет приеме подготвяния от няколко месеца проект на закон за Военната полиция.
Документът още не е видял бял свят, но стана повод да прехвърчат искри между вътрешния шеф Цветан Цветанов и военния министър Аню Ангелов по време на заседанието на кабинета миналата седмица. Според вносителя - Министерството на отбраната, проектът създава самостоятелна законова уредба на обществени отношения за една специализирана служба, каквато е военната полиция. Законът би трябвало да допринесе и за по-голям принос на военната полиция в общата система за противодействие на престъпността и за поддържане на реда и сигурността в страната, за по-добра координация и взаимодействие с другите служби за сигурност и службите за обществен ред, се казваше в мотивите на военния министър.
От стенограмата на заседанието обаче става ясно, че проектът изобщо не е предизвикал възторг у представителя на родните служби за сигурност и обществен ред Цветан Цветанов. Въпреки че, според думите на министър Аню Ангелов, МВР е дало по законопроекта само осем забележки. Самият факт, че проектът не е влязъл за обсъждане в Министерския съвет, където е още от ноември, означава, че има доста несъответствия и доста противоречия, изригнал по време на заседанието вътрешният министър Цветанов. Дори съм разговарял със заместник-министър Вучков и с Анастас Анастасов - председател на Комисията по вътрешен ред и сигурност. Аз предлагам да бъде оттеглен този законопроект, настоял МВР-шефът.
Според Цветанов е излишен лукс приемането на закон за хиляда души, колкото са служителите във Военна полиция. МВР-шефът има право донякъде, особено на фона на това, че до ден днешен все още липсва закон за Националната служба за охрана, а дейността на Националната разузнавателна служба се регламентира от... Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Идеята за отделна нормативна уредба за военната полиция, според Цветанов, е несериозна и е по-подходящо да се опише работата й в раздел към сега действащия Закон за отбраната.
Последвалият спор между министрите разкрива и една любопитна подробност за това как премиерът вижда ролята на военната полиция в обществения живот. Според Аню Ангелов на една от срещите на министър-председателя с висшия команден състав на армията Борисов поставил задачата Военна полиция да участва в охраната на... селскостопанските площи, за да не се краде от реколтата. Законопроектът урежда подобно правомощие, заявява Ангелов.
От стенограмата става ясно, че в крайна сметка премиерът Борисов избрал за арбитър правосъдния министър Маргарита Попова. Правен или концептуален е проблемът с проектозакона?, задава уточняващ въпрос тя. И двете, отговаря троснато МВР-шефът. Отговорът на Попова е, че не вижда правен проблем. След което премиерът пита: А концептуален защо да е?.
МВР-шефът отговаря с два контравъпроса, които разкриват къде го стяга чепикът. Кой ще вкарва полицейските регистрации и кой ще маха и заличава криминалните регистрации?, пита Цветанов. Според законопроекта това трябва да го прави той.
Ако оставим настрана персоналната отговорност, която новият норматив неочаквано стоварва върху и без друго обременените рамене на силовия вицепремиер, ситуацията крие далеч по-сериозни последици. Защото законът е изненадващ опит обществото да бъде яхнато от поредния силов ездач. А в името на реда и сигурността правата на гражданите да бъдат за пореден път ограничени.
В чл. 2. (1) на проекта се уточнява дейността на Военната полиция (ВП). Извън случаите, отнасящи се до работата на Министерство на отбраната и армията, там се посочва, че ВП може да изпълнява съвместно или във взаимодействие с Министерството на вътрешните работи и задачи по охрана на обекти, да участва в разкриване или прекратяване на терористични актове, на разпространяване на оръжия за масово унищожение и незаконен трафик на оръжие. Военните полицаи ще участват и в задържане на извършители на престъпления от общ характер и при освобождаване на заложници. Няма лошо, макар че това са все задачи от компетентността на МВР.
Член 4 обаче изумява с предложението ВП да извършва оперативно-издирвателна дейност; антитерористична дейност; дейност по предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления от общ характер и полицейска регистрация на лица; информационна дейност; охранителна и контролна дейност; противопожарен контрол... А в чл. 5. се регламентира и как ще се осъществява самата оперативно-издирвателна дейност: посредством специфични способи и средства от рода на специални разузнавателни средства по ред, определен със Закона за специалните разузнавателни средства, или чрез доброволни сътрудници. Така към списъка на институциите и службите, овластени да упражняват денонощен контрол върху личната кореспонденция и телефонния трафик, се прибавя и още една - сякаш скандалите около нерегламентираното подслушване са ни малко и без военната полиция.
Плашеща е и предвидената възможност ВП да извършват проверки при получени съобщения и сигнали за извършени престъпления от общ характер, които не съдържат достатъчно данни по смисъла на Наказателнопроцесуалния кодекс за образуване на досъдебно производство. Проектът предвижда военни разследващи полицаи от състава на служба Военна полиция да разследват престъпления от общ характер и по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс. А заподозрените в умишлени престъпления от общ характер ще подлежат на полицейска регистрация, която ще извършва ВП. До момента това бе функция на звената на МВР. Вносителите обаче са си измили ръцете, като са предоставили възможност вътрешният министър... да изличава такава регистрация, все едно той е бил инициатор на действието.
Правомощията на ВП, предвидени в проекта, са разширени дотолкова, че опират чак до Шенген. Според чл.9, ал. 7 Военна полиция има достъп до данни, въведени в Шенгенската информационна система. Допуска се и използването на лични данни на граждани, което пък ще се осъществява по реда и условията на този закон и на Закона за защита на личните данни.
Военната полицейщина обаче добива истински размах с текстовете, допускащи служители на ВП да снемат пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на потенциалните престъпници, да ги фотографират, да установяват външни белези, да изземат образци за сравнителни изследвания, образци от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация. В проекта изрично е посочено, че не се изисква съгласие на лицето, за да се извършат тези действия.
Вносителите са вменили на ВП и още полицейски функции - например да може да задържа дадено лице до 24 часа. Според проекта това ще става, когато има данни, че то е извършило престъпление, когато се опитва да попречи на орган на служба Военна полиция да изпълни задължението си, при видими тежки психични отклонения или когато с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност. Задържане се предвижда и ако няма възможност за установи самоличността на лицето, когато то се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт.
Според проекта Военната полиция следва незабавно да уведоми звената на МВР, че е задържала арестант и им го предават. При предаването се съставя протокол в два екземпляра.
Авторите на проекта не са пропуснали да вменят на военните полицаи и правото да използват физическа сила и да употребяват помощни средства, ако изпълнението на служебните им задачи е възпрепятствано. Това става при противодействие или при отказ да се изпълни законно разпореждане, при задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива, при съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си... В тези случаи военните полицаи имат право да употребят белезници, каучукови, пластмасови, щурмови, електрошокови палки и прибори; химически вещества; служебни кучета; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; бронирани машини. Подробно са упоменати и конкретните условия, при които ВП има право да употребява и оръжие.
Заслужава си да отбележим, че за капак МО предвижда военната полиция да налага и административни наказания. Например при за неявяване във ВП без уважителни причини след призовка се налага глоба в размер на 50 лева. При повторно неявяване глобата е 100 лева. А който противозаконно пречи на орган на служба Военна полиция да изпълнява правомощията си, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание...
Така че вътрешният министър е прав, макар че друг въпрос е доколко това е осъзната позиция. А иначе в проекта за закон за военната полиция има и правен, и концептуален проблем. Те обаче не опират до обществения ред и сигурност, а до защитата на гражданските права от задаващите се на хоризонта конници на апокалипсиса с военни пагони...

Facebook logo
Бъдете с нас и във