Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ОТ ПЕТ ГОДИНИ МВР НЕ НИ Е ДАЛО И ЛЕВ ЗА КОМПЮТРИ

Висшият институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) е с петгодишна акредитация. Има застаряване на преподавателския състав, тъй като младите хора не искат да се занимават с преподавателска работа.Ректорът на Полицейската академия полковник Калчо Таушанов отговаря на въпроси на Параграф 22 Полковник Таушанов, работи се върху нова система за кадрови подбор в системата на МВР, за подготовка и развитие в кариерата на служителите. Какво е отличителното за нея?- Идеята е да въведем европейския модел, адаптиран към българските условия, защото всяка страна си има специфично законодателство и традиции, които неминуемо дават отражение върху дейността на органите за сигурност и обществен ред. Вече е създадена работна група под ръководството на заместник-министър Бойко Коцев, която работи усилено. Въпросът е изключително важен, защото въвеждането на системата предвижда да сведе до минимум негативните явления. Нещо, от което не само МВР, но и цялата държавна администрация се нуждае. Мисля, че по този начин ще бъде решен в голяма степен и проблемът с корупцията. Не ви ли се струва, че формите и методите на обучение в полицейската академия се нуждаят от... промяна, от разнообразяване, меко казано?- Изключително много залагаме на системата за дистанционно обучение. Идеята е всички, които по някаква причина не попадат в курсовете за редовно или задочно обучение, да могат от работните си места да се обучават по същите програми. Разработили сме учебните програми, тестовете, разполагаме и с необходимия софтуер. Единственото нещо, което засега ни спира да въведем системата, е възможността за комуникиране, тоест - оптичната връзка с регионалните дирекции. Идеята ни е тази година да започнем с експериментирането на дистанционно обучение в някои от кратките курсове, а следващата година то да стартира като редовна форма на обучение. Колко са курсантите, които в момента се обучават при вас?- За първи път курсантите са повече от 1000 в трите факултета Сигурност, Полиция и Пожарна и аварийна безопасност. Какви са изискванията към кандидат-курсантите? Проучвате ли ги предварително като потенциални кадри в МВР?- Има една инструкция за кадровата работа, която обхваща и курсантите. Проучването се извършва от службите по места и от кадровите служби на РДВР-тата. При кандидатите може да отиде районен инспектор или оперативен работник в зависимост от това, за коя служба кандидатстват. Ако се открие нещо нередно, кандидатът се отхвърля. Случвало се е за някои от кандидат-курсантите от информационните масиви на МВР да излязат данни за противоправно поведение - те също не се допускат до изпитите. След това централна комисия от медицинския институт на МВР оценява здравословното състояние на всеки един кандидат и физическата им пригодност.Третото, което е много важно, е нивото на общата култура и грамотност на кандидатите. Досега то се проверяваше с изпитите по български език и история, но вече са разработени и специални тестове, които всеки средноинтелигентен гражданин би трябвало да покрие. В българския език има шест елемента, по които може да се установи дали един човек е грамотен, или не и тези шест елемента са задължителни за кандидатите. И накрая идва тестът за психологическа пригодност, който се полага в Института по психология. Нещо много интересно, което ние искаме да въведем (и то е свързано с дистанционното обучение), е кандидатите предварително да знаят върху каква материя ще бъдат изпитвани. Примерно - ние им даваме всички 600 въпроса, но от тях компютър подбира за изпита само... петдесет.Колко служители на МВР преминават през допълнителни курсове във ВИПОНД?- Много важен елемент в подготовката е определен кръг служители от регионалните дирекции на вътрешните работи (РДВР) да предават опита и новостите в полицейската дейност на своите колеги по места. И досега съществува тъй наречената служебна учебна година, но ние искаме да променим нейната организация. Това е съвместен проект с Дирекция Национална служба полиция. Идеята е по дадена тематика да бъдат определяни за обучение конкретни хора. Примерно - по темата Кражби на МПС (Нелегална миграция или Проституция) в РДВР-Ямбол отговаря Иван Колев. Когато има нещо ново, викаме на семинар Иван Колев или му пращаме материалите. Негово задължение е по-нататък той да направи тези материали достояние на колегите си. Според статистиката, годишно през подобни курсове минават между 3000 и 4000 човека. Ние обаче не знаем дали и как те предават по-нататък наученото на колегите си. Смятаме, че при новата организация последващият контрол ще стане факт, а това ще доведе до повишаване нивото на подготовка.Как става разпределението на курсантите след завършването им? Хората с разпределение в джоба си ли излизат от академията, или всеки си търси работа?- Това е много важен момент. Ние искаме назначаването да става по успех и ще се опитаме да въведем това правила още тази година. Как си го представям? Например идва служител от Човешки ресурси, който обявява какви са вакантните места в няколко РДВР. Курсантите с най-висок успех сами си избират места, докато слабаците ще се сърдят сами на себе си. Сега, както навсякъде, и тук се намесва прословутият субективен фактор - има хора, които не са много добри, но си намират добри места. И... обратното. Онова, което смятаме да направим, сигурно няма да срещне одобрението на някои регионални директори, защото назначаването на подчинените им няма да зависи само от тях. Очакваме известна съпротива, но след като тази практика се е наложила в цяла Европа - не виждам защо да не я наложим и при нас.Безспорно едно от обвиненията срещу МВР в момента е, че в полицейското дознание се допускат сериозни слабости. По колко часа на семестър курсантите ви изучават наказателен процес?- Общо 135 часа, в рамките на два семестъра. По отношение на наказателното право, криминалистика, криминология, конституционно, административно и финансово право мисля, че сме едно от училищата, което дава най-добра подготовка. Това го казвам не защото съм ректор, а защото наистина дисциплините ги водят най-известните преподаватели в България. Професор Георги Петканов също чете лекции в полицейската академия, но откакто е министър на вътрешните работи, не получава хонорари за това. Достатъчни ли са тези часове, тъй като най-малко 50% от дознанията и следствията се провалят заради лошо събрани доказателства или некачествено извършени обиски и претърсвания?- Проблемът за качеството на полицейското дознание, според мен, не е проблем на подготовката. Когато започнахме първите курсове за обучение на полицейски дознатели, поканихме представители на Върховния съд, на следствието, от научните среди. Сред тях са Екатерина Трендафилова, Нели Куцкова, Капка Костова, Румен Нейков. Това са извести юристи, които на място се запознаха с методиките на обучение и казаха, че приемат този вариант. Проблемът с полицейското дознание, според мен, опира до много други неща. То е едно задължение, което идва допълнително на хората, определени да водят дознание наред с текущата им оперативна работа. Успоредно с това ние отчитаме, че самите прокурори също са много натоварени и не са в състояние да поемат и обработят всичко, което им предоставя дознанието. Нагледно нещата могат да се изобразят с фуния - отгоре се изсипва много, отдолу изтича по малко. Съвсем естествено е при това положение, че когато има дори и дребни, несъществени непълноти в едно дознание, то да бъде върнато... Не мислите ли, че е нужно да има специален курс на обучение само за полицейски дознатели?- В момента няма такъв курс, но по проблемите на дознанието се отделя значителна част от учебното време в академията. По отношение на правните дисциплини хорариумът е същият както в Софийския университет по наредбата за единните държавни изисквания за специалността Право. По никакъв начин не падаме под предвидения хорариум и с риск да се повторя ще кажа, че имаме най-добрия преподавателски състав. Но ако се реши да има подобен специален курс, клас или поток - няма никакъв проблем да го направим. Колко съдии, следователи и прокурори водят занятия при вас?- Това е една договореност, която ние навремето постигнахме с Нели Куцкова - председател на Софийския окръжен съд, и Капка Костова - председател на Районния съд в София. Те определиха 8-9 съдии, които по тяхна преценка притежават качествата да работят със студентите и които проявяват интерес към този тип дейност. Защото преподавател се става и с желание. За нас е изключително важно съдии да водят упражненията по наказателно право и наказателен процес, защото именно те са хората, които знаят какво и защо издържа в съда. В прокуратурата и в полицията винаги има един обвинителен уклон и той се натрупва с годините, независимо че никой не си го признава. Докато съдията гледа и преценява от всички страни. Не както на него му се струва, че е правилно, а както изисква законът. И затова смятам, че е много успешно съдии да водят упражненията. В момента в академията не преподават прокурори, следователите са двама. Лекции са водили още Нели Куцкова и Капка Костова, плюс сегашният главен секретар на Министерския съвет Севдалин Мавров. Освен това съвместно с ДНСП сме изработили наръчник за дознателя. Всеки от специалистите, който го е видял, го оценява като добър, вътре всичко е сдъвкано. Оттук нататък всичко е въпрос на желание. И на съвест, когато даден служител събира доказателствата. Профилират ли се курсантите по време на следването си, или всички излизат пенкилеровци?- От тази година въведохме в четвърти курс задължително профилиране. След като Гранична полиция и Жандармерия се отказаха от услугите на военните училища, ние изцяло поехме обучението и на техните бъдещи офицерски кадри. Сержантите се обучават в училището в Пазарджик по съвместна програма по линия на ФАР между българската гранична полиция и германските колеги. Тук обаче има един проблем, който е изключително важен - новата система предвижда и задължителната промяна на шест-седем текста от Закона за МВР. Ние настояваме например да се въведе институтът на стажанта. Защото не може един човек първо да бъде назначен на определена работа и после, като се види, че не може да я върши, да бъде пратен на обучение. В цял свят се прави точно обратното: докато този човек се обучава, е стажант. И едва по-късно, на база на подготовката му, идва назначението. Въвеждането на тази система, така както сме я предвидили, не предвижда никакви бюджетни разходи. Напротив - смятаме, че ще икономиса пари на държавата.Разполага ли с бюджетни пари полицейската академия, или тя е на път да го удари на просия като останалите висши учебни заведения?- Ние оцеляваме главно чрез международни програми. Всички средства, които са дошли тук в последните пет години, са дошли отвън. От МВР не сме взели нито един лев за компютърно оборудване и липсата на средства взе да си казва своето. Другото, което ни измъчва, е застаряването на преподавателския състав и липсата на млади хора, които да се занимават с научноизследоватеска работа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във