Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Парламентът на ход за конфискацията

Най-силният законодателен акт на кабинета Борисов е готов за Народното събрание. Дългоочакваният законопроект за гражданската конфискация беше одобрен от Министерския съвет тази седмица. Такава точка не фигурираше в дневния му ред, но за закон, който е на дневен ред у нас второ десетилетие, това е дреболия. Това личи и от необичайно пространните мотиви на авторите на проекта от Министерството на правосъдието, в които се казва, че корупцията се е превърнала в най-важния проблем, пред който е изправена страната. А конфискацията на облагите от престъпна дейност и от административни нарушения се смята за ефикасно средство за борба срещу организираната престъпност и корупцията...
Внесени са някои корекции в проектите, които бяха изготвени досега. Така например отпаднали са възможностите да се започне производство по сигнал (включително и анонимен), че даден гражданин разполага с имущество, което надхвърля доходите му. В новия вариант се предвижда обект на проверка да бъде имуществото на три групи хора:
- на лица, привлечени като обвиняеми за престъпление от общ характер, от естество да поражда облага, както и лица, които не са били привлечени като обвиняеми за такова престъпление, поради амнистия, давност, смърт на дееца, невменяемост и т. н. (основанията по чл. 24 от НПК);
- юридически лица, които притежават или контролират имущество, за което може основателно да се предполага, че е придобито от престъпна дейност на друго лице, привлечено като обвиняем за такова престъпление и
- лица, които са придобили облага на стойност над 150 000 лева в резултат на административно нарушение от естество да генерира облага, независимо дали нарушението е извършено от този, който се е облагодетелствал, или от друго лице.
В първоначалния вариант се предлагаше прагът на необяснимото богатство да е 60 000 лв., но сега той е вдигнат както за физически, така и за юридически лица. Ще се отнема имущество, за което е установено значително несъответствие с доходите в определен период, което повишава вероятността то да е придобито от престъпна дейност.
В допълнителните разпоредби на закона е пояснено, че под значително несъответствие се разбира несъответствието между имуществото и нетния доход на дадено физическо лице и на членовете на неговото семейство, което надвишава 400 минимални работни заплати за целия проверяван период. Това прави към днешна дата 96 000 лева.
Новият закон (за разлика от действащата уредба) предвижда да се иска отнемане на имуществото, преди да е влязла в сила осъдителна присъда. Идеята на управляващите е да ускорят процеса на отнемане на имущество чрез въвеждането на т.нар. гражданска конфискация. Делата ще се водят от държавна комисия пред гражданския съд, без да се чака развитието и края на наказателното производство.
Комисията би могла да завежда дела за имущество, придобито в последните 20 години. Проверката й, предхождаща този акт, може да продължава до една година и еднократно да бъде удължена с шест месеца. Тя може да иска от съда да санкционира разкриване на банковата тайна, на търговската тайна по чл.35, ал.1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и сведенията по чл.133, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, когато това е необходимо за постигане целта на закона. Чак след налагане на обезпечение от съда проверяваният ще бъде поканен да декларира всичко, което той и семейството му притежават, както и сделки, задължения и т.н. Срокът за представяне на тази декларация е едва 14 дни след получаване на такава покана, а ако човекът е в чужбина - до 1 месец. Не може да се правят изводи във вреда на проверявания и на семейството му, в случай на отказ да се представи декларация. След налагане на обезпечението на проверявания се осигурява възможност да участва в производството.
От новия проект личи, че в Министерството на правосъдието са си взели бележка от критиката на Венецианската комисия и са записали, че органът за конфискация трябва да докаже връзката между имуществото и конкретното нарушение. В предишния вариант на проекта комисията за конфискация внасяше в съда иск, а грижата за доказателствата бе оставена изцяло за обследваните от комисията граждани.
Предвижда се законът, чието име също е коригирано - Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и от административни нарушения, да влезе в сила от 1 януари 2012-а. Действащата комисия за отнемане на престъпно придобито имущество ще довършва висящите производства по досегашния ред. Както се казва - Нова година - нов късмет за гражданската конфискация. Което значи - за борбата срещу мафията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във