Параграф22 Daily

§22 Анализи

По-ниска предавка за електронното правосъдие

По-бавно въвеждане на електронното правосъдие предвиждат промени в Закона за съдебната власт, предложени с проект на правосъдното министерство. Целта остава за 30 юни 2024 г., от когато делата трябва да се водят вече само електронно, а дотогава ще има преходен период, в който да се водят както в електронна форма, така и на хартия. С проекта много от уредените сега в Гражданския процесуален кодекс разпоредби относно процесуалните изявления в електронна форма са пренесени с нови редакции в съдебния закон, за да са приложими за всички видове съдебни производства.

Съгласно графика първият период за въвеждането на електронното правосъдие вече е изтекъл до 1 юли 2021 г. Вторият етап обхваща периода до 30 юни 2024 г. Делата, образувани през него, може да се водят едновременно в електронна форма и на хартия до приключването им на всички инстанции. Ако подадените документи, актове и изявления по едно дело са на хартия, то администрацията ще трябва да ги „преобърне“ в електронна форма. И обратно –

ако са в електронна форма, ще трябва да се принтират,

за да ги има и на хартия.

Третият период обхваща образуваните след 30 юни 2024 г. първоинстанционни дела, като те ще се водят електронно. Висшият съдебен съвет трябва да осигури нужните технически условия за изпълнение от съдилищата първо за достъпа до електронните дела в помещенията, където се намират администрациите, както и да осигури свързаност между Единната информационна система на съдилищата и Единната деловодна информационна система в срок до 1 март 2024 г.

Съдилищата пък трябва да осигуряват възможност на гражданите и адвокатите да извършват процесуални действия в електронна форма по достъпен начин или в удобен диалогов режим, включително и за хората с увреждания. При извършването на процесуални действия в електронна форма,

съдът ще трябва предварително да информира

по ясен, разбираем и недвусмислен начин за техническите стъпки по създаването на изявлението; за възможността за достъп до електронното дело; за техническите средства за установяване и отстраняване на грешки при въвеждането на информация преди да бъде подадено изявлението; за възможността за получаване на възпроизведени на хартиен носител копия и преписи от електронното дело.

Електронните изявления до съда трябва да се подписват с КЕП. След регистриране на постъпил електронен документ в информационната система, чрез която се извършват процесуални действия в електронна форма или се заявява извършването на удостоверителни изявления, автоматично се генерира и се изпраща потвърждение до подателя за получаването му.

Потвърждението е

електронен документ, който съдържа най-малко следните реквизити:

регистрационен номер; име на адресата; време на получаване на входящия електронен документ; информация за достъп до електронния документ и до всички приложени към него документи, както и възможност за изтеглянето им с автоматично удостоверяване на съответствието им с постъпилите.

В случай на технически нередности човекът, извършващ действието в електронна форма, ще бъде уведомен на посочения от него мейл за това.

Предвидена е нова разпоредба, съгласно която дела, подадени на хартия, се въвеждат в информационните системи на съда и прокуратурата като се сканират всички документи така, че да позволяват възпроизвеждането им, включително в текстова форма. А делата, подадени по електронен път,

се принтират и заверяват на хартиен носител.

Пълното и точно съответствие на преобръщането на документите от един в друг вид се удостоверява от служител чрез подпис или с КЕП. Предвидени са възможности за предоставяне на копия от делата в електронен вид.

С промени в ГПК се регламентира възможността за връчване чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление. Предвижда се, че съгласието за е-връчване може да бъде заявено предварително по конкретно дело, с изрично последващо потвърждаване на връчването или общо за всички бъдещи дела чрез заявление до публичен регистър, поддържан от ЕПЕП.

Създава се специална уредба за начина на удостоверяване на електронното връчване на обикновена е-поща, чрез електронен адрес на вещо лице, свидетел и трето лице, както и на уведомяването по телефона. За

обикновения имейл ще се изисква електронен запис за потвърждение,

че съобщението е изтеглено.

При връчване по телефона съдебният служител отразява датата, часа, номера, начина, по който се е уверил с кого разговаря, и какво е съобщил или поканил.

Когато текстът на съобщението с приложенията не може да бъде прочетен по телефона, служителят поканва адресата да се яви в канцеларията на съда в двуседмичен срок, за да ги получи. Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока. Когато

адресатът не желае да изслуша съобщението или поканата,

служителят удостоверява отказа и съобщението се счита за връчено след изтичане на двуседмичен срок.

За първи път се предвижда, че страната може да приложи по делото електронен образ на документ, като се изисква да бъде заверен от нея с квалифициран електронен подпис. И както и при преписите, при поискване тя е длъжна да представи оригинала на документа или официално заверен препис от него. А ако не го стори,

преписът се изключва от доказателствата по делото.

Предлага се връщане на предишния ред за връчване на хартиен носител на адвокат, като електронното връчване остава само опция, ако адвокатът се е регистрирал в ЕПЕП, в Системата за сигурно електронно връчване или ползва квалифицирана електронна поща. Целта е да бъде преодолян проблемът в съдебната практика, част от която “повелява”

връчването на адвокат да става само лично,

а не и чрез негов колега или сътрудник в кантората.

Същевременно се намалява от 60 на 40 дни срокът извън временната нетрудоспособност, за който адвокатите може да заявяват отсъствие до 60 дни годишно, за да не им се връчват книжа в тези периоди. Възможност за заявяване на отсъствие получават обаче всички физически лица, регистрирани в електронните системи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във