Параграф22 Weekly

§22 Анализи

ПОКАНА ЗА РАЗМИСЪЛ

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
С приемането на анонимния нов НПК - на 14 октомври, Народното събрание ликвидира нашата професия. В този нормативен акт е въздигнат принцип, според който разследващите органи се превръщат в безгласен инструмент на прокурора, а крайно стеснената компетентност на следователите предопределя освобождаването на над 90% от излишните следователи. Същевременно ще са необходими нови, подготвени юристи за разследващи и наблюдаващи прокурори, а вероятно ще се увеличат и съдебните спорове за нарушени права при полицейското дознание.
Несправедливостта упражняването на благородна и значима професия да бъде вменено като вина би имала многопосочни вредни последици. Това би бил пример колко неблагодарна е работата в държавен и обществен интерес. Реален е и рискът демотивираните следователи да престанат да изпълняват задължения си по заварените и постъпващи следствия, за да си търсят работа.
Към 1 октомври 2005 г. на производство са 20 310 следствени дела. Според нашите прогнози, още 15 000-20 000 ще са новообразуваните и върнатите за доразследване предварителни производства, които ще трябва да се приключат по действуващия в момента процесуален ред. Задаващият се социалнозначим срив в противодействието на по-тежката престъпност вече има прецедент: кризите с натрупаните дела през 1990 г. - когато в НПК бе заличено дознанието, през 1998 г. - когато законодателят разби Националната следствена служба и принуди стотици опитни магистрати да напуснат, и през 1999 г. - когато полицейското дознание бе реабилитирано и бе ликвидиран помощникследователският апарат.
За ограничаването на възможните вреди за обществото в Националната следствена служба ще бъдат приети кризисни организационни мерки. Камарата на следователите в България, която предстои да бъде ликвидирана, също ще положи усилия за ограничаване на негативния ефект от наказателнопроцесуалното политическо решение. В съответствие с конституцията и действащата нормативна уредба обаче с преодоляването на неизбежните кадрови, организационни и материални проблеми трябва да се заеме върховният орган на съдебната власт.
Във връзка с това предлагаме Висшият съдебен съвет да анализира кадровото състояние на съдебната система, след което да разпореди на органите по чл.30 от Закона за съдебната власт (става дума за главния прокурор, председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, както и за ръководителите на апелативните, окръжните и районните звена в съдебната система - бел. ред.) да изготвят конкретни предложения за прехвърляне на щатни бройки от следствието в прокуратурата и съдилищата.
Според нас, преназначаването на следователите - при запазване на достигнатите длъжност и ранг - може да бъде отложено до приключване на следствените дела, останали след влизането на новия НПК в сила. Подобна мярка ще намали дестабилизацията в правозащитната система и ще внесе успокоение поне сред номинираната част от следователите.
Освен това Висшият съвет незабавно трябва да се заеме с решаването на всички кадрови, организационни и финансови проблеми, произтичащи от влизането на новия НПК в сила. Някои от тях произтичат от статута на магистратите, уреден в конституцията и Закона за съдебната власт. Други проблеми обаче са свързани с необходимостта от правоприемственост и пълноценно разпореждане с редица функциониращи структури, между които:
- кадрите, техниката и инфраструктурата на Единната информационна система за противодействие на престъпността, чието окончателно въвеждане ще е факт към 1 март 2006 година;
- Централната информационна система и архива за разследваната престъпност, от която - по силата на действащата нормативна уредба, Националната следствена служба издава удостоверения, необходими за законосъобразното придобиване на огнестрелно оръжие и т. н.;
- изградената компютърна система за връзка с МВР, Министерството на финансите и други ведомства, чрез която е възможно изпълнението на международни съдебни поръчки по конферентна връзка.

Ангел Александров, директор на Националната следствена служба
Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите в България

Facebook logo
Бъдете с нас и във