Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Понаточиха съдебния закон

Екипът на правосъдния министър Маргарита Попова оповести промените в Закона за съдебната власт(ЗСВ). В четвъртък (3 юни) Министерството на правосъдието представи вижданията си за поредната корекция на приетия през 2007 г. устройствен нормативен акт на съдебната система.
Този път поправките са много, но най-съществено се пипа материята, уреждаща конкурсите и атестирането. В мотивите към проекта правосъдното министерство пише, че сега няма законова гаранция за назначаване и за кариерното израстване на юристите, притежаващи най-добрите професионални и нравствени качества. Колкото се отнася до морала - изобщо липсва механизъм за проверка не само на новоназначените, но и на работещите магистрати. Авторите на проекта стъпват на извода, че атестирането се провежда формално и без да е налице нужната информация за обективна оценка. Така един човек получава максимална комплексна оценка, а в същото време дейността на магистратите не дава желания резултат.
Предлага се промяна в схемата на атестирането - занапред то ще се провежда само в два случая - за придобиване на несменяемост и периодично - на всеки две години. Прецизирани са и критериите, въз основа на които се извършва то. Създават се постоянни атестационни комисии и такива няма да има само в органите на съдебната власт на най-ниско ниво. Атестирането на даден магистрат ще се извършва от постоянната комисия в горестоящия орган на съдебната власт, който на базата на инстанционния контрол, с който е натоварен, най-добре познава неговата работа. При атестиране за придобиване на статут на несменяемост ще се вземат предвид както оценките от периодичните атестирания, така и преценката за притежаваните от него нравствени качества. Когато комплексната оценка от атестирането за придобиване на несменяемост е отрицателна, атестираният ще бъде освободен от длъжност.
Преценката на нравствените качества на магистрата ще извършва постоянна комисия Професионална етика и превенция на корупцията към ВСС във взаимодействие с Върховната касационна прокуратура и с комисиите по професионална етика. Предвижда се комисии по професионална етика да се създадат във всеки орган на съдебната власт. Проверка за нравствените качества на кандидата ще се прави при провеждането на всички конкурси - за младши съдии и за младши прокурори, за първоначално назначаване, за кариерно израстване и за административни ръководители в органите на съдебната власт. Кариерното израстване на магистратите и назначаването им за административни ръководители ще става след конкурс чрез събеседване, като в първия случай той ще се провежда от комисии в органите на съдебната власт, а във втория - от ВСС.
Предвижда се всички решения на ВСС да бъдат мотивирани, а член на съвета да бъде лишен от право на гласуване, ако възникне съмнение, че е предубеден или заинтересован пряко или косвено от решението. Тъй като постоянната комисия Професионална етика и превенция на корупцията, става много важна, съставът и функциите й ще бъдат регламентирани по-изчерпателно. Комисията по предложенията и атестирането ще формира от своя състав две подкомисии - едната за съдии, другата за прокурори и следователи. Предлага се ВСС да налага всички дисциплинарни наказания, предвидени в ЗСВ, а не само най-тежките. Налагането на по-леките санкции само от административния ръководител задължава ВСС да им изпраща съответното дисциплинарно дело, което води нерядко до изтичане на давностния срок за търсене на дисциплинарна отговорност.
За избиране на главния инспектор и на инспекторите от Инспектората към ВСС освен определен брой години юридически стаж ще се изисква и наличието на определен стаж в съответните органи на съдебната власт. За главен инспектор се иска най-малко 15 години такова присъствие, а поне 10 от тях да е преминал като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или във Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или във Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.
За да се заеме ръководна длъжност, ще се изисква както притежаването на високи нравствени и професионални качества, така и поне пет години юридически стаж, от които най-малко три години в съответния орган на съдебната власт плюс положителна комплексна оценка много добра или добра от последното периодично атестиране. Решението за назначаване на административен ръководител ВСС ще приема с явно гласуване. Всеки избор на административен ръководител (освен на председателите на двете върховни съдилища и за главен прокурор) ще става с явно гласуване, а кандидатът е одобрен, ако е получил две трети от гласовете на членовете на ВСС. Конкурсът ще се провежда от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи чрез събеседване. Ще се преценява както професионалната подготовка въз основа на резултатите от извършените периодични атестирания, така и управленската компетентност чрез защита от кандидата на концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във