Параграф22 Weekly

§22 Анализи

Попова с екшън план по евродоклада

Точно седмица след като премиерът Бойко Борисов стъписа правосъдния министър Маргарита Попова с нареждането препоръките в последния мониторингов доклад на Еврокомисията да бъдат изпълнени в тримесечен срок, тя внесе в Министерския съвет (вторник, 27 юли) проект на график с неотложните мерки на правителството и съдебната власт, чрез които да покажем, че напредваме в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност.
От сроковете в него личи, че Попова е отчела репликата на Борисов по повод на първоначалния й коментар, че повечето изисквания ще се изпълнят до 8-9 месеца: За 8-9 месеца?! Не си правете устата!, реагирал тогава премиерът.
През август комисиите на Народното събрание трябва да подготвят законопроектите, които да влязат за обсъждане още в първите есенни сесии. Самата изпълнителна власт е установила проблеми в Закона за обществените поръчки и затова в срок от три месеца ще бъде направен нов закон, каза Борисов.
За всяка от 58-те дейности по графика са посочени отговорната за нея институция и срокът, в който трябва да бъде реализирана. Неотложните мерки са съгласувани с Междуведомствения координационен екип за изпълнение на показателите от Механизма за сътрудничество и оценка с Европейската комисия (ЕК).
Още преди оповестяването на евродоклада на 20 юли т.г., на две поредни свои заседания на 1 и на 11 юли, Съветът за контрол по изпълнение на Стратегията за реформа на съдебната система прие План за действие за периода август-декември 2010 година. В него се предвиждат конкретни стъпки по изграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) между съда, прокуратурата и МВР, създаване на национална структура, която да разглежда предварително жалбите до Европейския съд по правата на човека и да договаря обезщетения, поредица от обучителни мероприятия в съдебната власт и МВР за уеднаквяване на съдебната практика и т.н. Седемнайсет от мерките в този план са залегнали и в графика с неотложните мерки, но трябва да са готови в значително по-кратки срокове. Въпреки становището на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, че за да се изпълнят някои от препоръките на ЕК, са необходими повече пари, които ще влязат обаче едва в проектобюджета за 2011 г., всички срокове с крайни дати са в рамките на тази година.

Министрите Маргарита Попова и Цветан Цветанов стягат редици за срочно изпълнение на препоръките в евродоклада.

(КАРЕ)
Конкретните мерки по месеци:
Август
1. Организация и подготовка на предпоставките за стартиране на проекта БОРКОР за борба с организираната престъпност и корупцията.
2. Създаване на направление Интердисциплинарни обучения към Националния институт на правосъдието.
3. Одобряване на образец на медицинско удостоверение за възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт.
4. Осигуряване на достъп и регламентиране на работата с Национална информационна система Бюра за съдимост.
5. Създаване на софтуерна програма за регистриране на имуществото и доходите на прокурорите.
6. Специализирано обучение на ръководния състав на МВР по противодействие на корупцията и лидерство.
7. Изготвяне на Национална методология Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
8. Провеждане на специализирани обучителни семинари с практическа насоченост за ръководни служители на МВР на тема Организация на разследващите органи в МВР за приложение на промените в НПК.

Септември
9. Издаване на каталог с най-добрите чуждестранни практики в областта на разследването на корупционни престъпления.
10. Създаване на работна група с участието на неправителствени организации, която да подготви доклад за най-често констатираните от Съда в Страсбург нарушения на правата, защитени от Европейската конвенция по правата на човека.
11. Одобряване от кабинета на промени в съдебния закон.
12. Одобряване от кабинета на изменения в Търговския закон и в Закона за търговския регистър за осигуряване на публичност и прозрачност на собствениците на акции и дялове в търговските дружества.
13. Одобряване от кабинета на изменение на Административно-процесуалния кодекс с цел преодоляване на свръхнатовареността на някои съдилища.
14. Провеждане на семинар за обучители в МВР по Националната методология Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
15. Провеждане на национален семинар с магистрати от всички органи на съдебната власт за обсъждане на критериите за натовареност.
16. Повишаване на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавни финансови инспекции.
17. Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР с цел изграждането на съвременна криминална полиция.

Октомври:
18. Провеждане на серия специализирани обучения на разследващите полицаи и полицейските органи за практическото прилагане на Националната методология Противодействие на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
19. Анализ на изпълнението на препоръките на Инспектората на ВСС по гражданските дела в съдилищата от Софийския апелативен район.
20. Създаване на справочна система към Унифицираната информационна система на прокуратурата.
21. Публикуване на обобщен Доклад за хода на делата от особен обществен интерес, съдържащ конкретните проблеми във всеки един апелативен район.

Ноември
22. Реализация на комуникационна свързаност на ведомствената автоматизирана информационна система на МВР и на петте апелативни съдилища към ядрото на ЕИСПП.
23. Решение на ВСС за приемане на окончателен Доклад за натовареността на органите в съдебната система.
24. Изготвяне на Стратегия на съдебната власт за противодействие на корупцията в съдебната система.
25. Приемане на Доклада на Работната група към НИП за подобряване на съдържанието и методиката на заключителните изпити за младши магистрати.

Декември
26. Изработване на детайлни, измерими и проверими показатели за ефективност и качество на работата на звената в съдебната система.
27. Методически указания за работата на прокуратурата при прилагане на институтите на съкратено съдебно следствие и сключване на споразумение.
28. Анализ на практиката и риска при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, оценка на резултатите и изготвяне на предложение за усъвършенстване на нормативната уредба.
29. Одобряване от кабинета на Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконна дейност, въвеждащ принципа на гражданска конфискация, необвързана с наказателната присъда.
30. Оптимизиране на механизма за оперативна координация на специализираните екипи с Комисията по отнемане на незаконно имущество.
31. Разработване и утвърждаване на нов, актуализиран общ стандарт на ЕИСПП, който да отразява промените в нормативната уредба от април 2010 г. и да изравнява общия стандарт на ЕИСПП с информационните системи на МВР и прокуратурата.
32. Разработване на Концепция за полицейската статистика с цел уеднаквяване и съгласуване на статистическата отчетност между отделните звена на съдебната система и МВР.
33. Изготвяне на нова инструкция за организация на работата по заявителски материали за престъпления от общ характер и изготвяне на нови Методически указания.
34. Стартиране на работата на Централното звено за управление на комплексния модел БОРКОР.

Постоянни мерки:
35. Утвърждаване на практиката на Инспектората към ВСС да извършва контролни, ад-хок и тематични проверки.
36. Изготвяне и публикуване на периодични доклади на специализираната Комисия към ВСС за анализ и контрол на препоръките на Инспектората с цел постигане на единен стандарт на дисциплинарна практика.
37. Засилване на активността на Инспектората на ВСС по сигнализиране на компетентните органи при констатирани случаи на противоречива съдебна практика.
38. Провеждане на срещи в апелативните съдебни райони Бургас, Велико Търново и Варна за анализ на движението на делата от особен обществен интерес.
39. Периодично анализиране на резултатите от действието на приетия Механизъм за контрол и отчетност на движението на делата от особен обществен интерес.
40. Приоритетни проверки от страна на ВСС на досъдебни производства и наказателни дела, образувани в резултат на разкриване на организирани престъпни групи.
41. Мониторинг и анализ на прилагането на ГПК, НПК, АПК и ЗСВ.
42. Мониторинг за качеството и срочността на разследването.
43. Публикуване на докладите на Комисията за професионална етика и превенция на корупцията към ВСС.
44. Анализ след проверки за прилагането на случайния принцип на разпределението на делата.
45. Обучения за магистрати и адвокати по апелативни райони с цел усвояване на най-добрите европейски практики.
46. Обучения на магистратите по правилата на Етичния кодекс на българските магистрати.
47. Проверки за публикуването на съдебните решения на ИНТЕРНЕТ страниците на съдилищата при спазване на Закона за защита на личните данни.
48. Съвместни проверки на прокуратурата, ДАНС и НАП на лица, притежаващи имущество на значителна стойност.
49. Проверки за спазване на Закона за народната просвета по предоставяне на образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.
50. Специализирани проверки в търговски обекти, предлагащи акцизни стоки.
51. Извършване на проверки на имотното състояние на митнически служители и служители на НАП.
52. Приложение в практиката на Наръчника за разследване на пране на пари.
53. Мониторинг на ефекта от използването на съкратено съдебно следствие и сключване на споразумение.
54. Въвеждане на система за мониторинг на корупционното поведение чрез формиране на вътрешноведомствени екипи и периодично изпращане на информация до Комисията по превенция и противодействие на корупцията към МС.
55. Взаимодействие между НАП и Сметната палата при извършването на проверки и ревизии на лица, заемащи висши държавни длъжности, и политически партии.
56. Провеждане на месечни срещи на регионалните координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами.
57. Публикуване на информация за предприетите действия при сигнали за корупция на ИНТЕРНЕТ страниците на всички министерства.
58. Практическо обучение на разследващите полицаи за прилагането на промените в НК и НПК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във